Jana Žitňanská
Jana Žitňanská, PHOTO: © European Union.

Jana Žitňanská: TiSA môže priniesť pre nášho spotrebiteľa zlepšenie služieb vo viac ako dvadsiatke zúčastnených krajín

Dohoda o obchode so službami (TiSA) by mala firmám z EÚ uľahčiť prístup na medzinárodné trhy bez toho, aby prinútila miestne, štátne alebo únijné orgány otvoriť trh s verejnými službami konkurencii či obmedzila ich právo na reguláciu vo verejnom záujme. Vyplýva to z odporúčaní k rozhovorom o dohode TiSA, ktoré schválil Európsky parlament. Rokovania o dohode vedie EÚ s krajinami, ktoré spolu s Úniou pokrývajú 70% svetového obchodu so službami.

“Dnešné hlasovanie je prelomom. Som hrdá na to, že sa nám podarilo získať širokú podporu naprieč politickým spektrom na zmenu orientácie obchodnej politiky EÚ v spoločnom záujme firiem a spotrebiteľov v EÚ,” uviedla spravodajkyňa Viviane Reding (EPP,LU) potom, ako poslanci schválili jej uznesenie pomerom hlasov 532 (za): 131 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

“Európsky parlament po dvoch rokov monitorovania rozhovorov o TiSA a načúvania záujmom občanov dnes sedí za rokovacím stolom. Včera mala Európska komisia voľnú ruku. Dnes je viazaná jasným parlamentným mandátom. Ak budú naše odporúčania rešpektované, TiSA poskytne našim občanom doma viac práv a odstráni niektoré prekážky našim spoločnostiam v zahraničí. Pokiaľ nebudú [rešpektované], Parlament nebude váhať vetovať túto dohodu,” dodala poslankyňa Reding.

Blue lines: Ofenzívne požiadavky EP

Za účelom ochrany firiem z EÚ pred nekalou konkurenciu na trhoch tretích krajín poslanci vyzvali vyjednávačov Únie, aby sa prioritne zamerali na presadenie nasledovných požiadaviek:

•     recipročné otvorenie zahraničných trhov pre firmy z EÚ – a to najmä v oblastiach verejného obstarávania, telekomunikácií, dopravy, ale aj finančných a digitálnych služieb – nakoľko trh so službami Európskej únie je v porovnaní s trhmi tretích krajín už v súčasnosti otvorenejší zahraničnej konkurencii,

•     obmedzenie reštriktívnych opatrení tretích krajín voči firmám z EÚ – napríklad požiadaviek na vynútenú lokalizáciu údajov či obmedzení vlastníckych podielov pre investorov zo zahraničia, a

•     zníženie byrokracie pre malé a stredné podniky, ktoré nedisponujú finančnými a ľudskými zdrojmi potrebnými na naplnenie požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel medzinárodného obchodu.

Red lines: Defenzívne požiadavky EP

Poslanci sa tiež zamerali na oblasti, ktorých zahrnutie do prípadnej budúcej dohody je pre Parlament neprijateľné a ktoré by teda nemali byť súčasťou rokovaní o texte TiSA:

•     verejné služby EÚ, vrátane služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj audiovizuálne služby,

•     ochrana osobných údajov občanov EÚ – jej úroveň musí byť podľa poslancov zachovaná, a to v súlade s existujúcim a budúcim právnym rámcom EÚ,

•     mobilita pracovníkov smerom do EÚ – Únia by podľa poslancov mala súhlasiť iba s akceptovaním vysoko kvalifikovaných odborníkov na základe pracovnej zmluvy, a to iba na prísne časovo obmedzené obdobie, a

•     právo únijných, vnútroštátnych a miestnych orgánov na reguláciu vo verejnom záujme, ktoré musí byť naďalej prísne chránené. To sa týka aj práva daných orgánov na opätovné zoštátnenie služieb, ktoré boli pôvodne otvorené súkromnej konkurencii.

Parlament tiež požaduje, aby súčasťou budúcej dohody TiSA bol mechanizmus umožňujúci Únii vyviazať sa zo zmluvy alebo pozastaviť či zrušiť záväzky na liberalizáciu služby, a to najmä v prípade porušenia pracovných a sociálnych noriem.

Viac práv pre európskych spotrebiteľov v zahraničí

Poslanci tiež presadzujú, aby boli do prípadnej dohody TiSA zahrnuté osobitné záruky a princíp transparentného poskytovania informácií pre občanov EÚ cestujúcich do zahraničia. Tie by sa mali týkať napríklad medzinárodných roamingových poplatkov či poplatkov za použitie kreditných kariet. Plénum tiež požaduje záruky proti geoblokovaniu.

Zahrnutie Číny do dohody

Poslanci podporili požiadavku Číny na zapojenie sa do rokovaní. Parlament je tiež otvorený multilateralizácii budúcej dohody, teda možnosti jej rozšírenia na ďalšie krajiny za predpokladu, že prijmú dohodnuté pravidlá.

Viac transparentnosti

Uznesenie požaduje, aby Komisia verejnosti poskytovala informatívne prehľady vysvetľujúce všetky časti prípadnej budúcej dohody. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala po každom kole rokovaní zverejňovať vecné správy so spätnou väzbou, a to na webovej stránke www.europa.eu.

Reakcie slovenských poslancov

“Služby sú čoraz významnejšou oblasťou svetovej ekonomiky. Bez odbúravania bariér sa však nemôžu plnohodnotne rozvíjať. Dohoda TiSA užšie prepojí štáty, ktoré tvoria až 70% svetového obchodu so službami a najmä malým a stredným podnikom otvorí nové možnosti pre rast,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Riadiaci výbor Energetickej platformy EÚ prvýkrát riešil spoločné nákupy plynu

“Bola by veľká škoda, keby sa táto dohoda spájala s nepravdivými mýtami. TiSA totiž môže priniesť pre nášho spotrebiteľa celkové zlepšenie služieb vo viac ako dvadsiatke zúčastnených krajín. Prístup k lacnejším službám, viac možností cestovať, nakupovať na internete a šancu vytvárať pracovné miesta sú len niektoré z jej benefitov,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Rokovania o dohode o obchode so službami, ktoré sa začali v apríli 2013, by mali posilniť medzinárodné pravidlá v sektoroch finančných, digitálnych, dopravných a ďalších služieb. Zúčastňuje sa na nich 23 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré spolu pokrývajú 70% svetového obchodu so službami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Žiadame objasnenie prípadu a rýchle potrestanie vinníkov

Slovenský europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) spolu s …

Consent choices