Jana Žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2016.

Jana Žitňanská: Vytváranie dotovaných pracovných miest nie je všeliekom

Mladí ľudia na Slovensku tvoria až 17 percent z dlhodobo nezamestnaných a až 60 percent mladých ľudí so zdravotným postihnutím (vo veku 15 až 44 rokov) nepracuje a ani sa nevzdeláva, čo je druhý najhorší výsledok v EÚ. Slovensko však podľa poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej (NOVA) ani zďaleka nevyužíva možnosti, ktoré na zlepšenie situácie má k dispozícii.

Slovensko môže od roku 2014 v rámci schémy Záruka pre mladých a eurfondov čerpať viac ako 140 miliónov eur na podporu nových pracovných miest, stáží, učňovskej prípravy a odborného vzdelávania pre mladých do 29 rokov. Hodnotiaci dokument využívania týchto prostriedkov z dielne ministerstva práce za rok 2014 obsahuje iba veľmi obmedzené údaje o tom komu, aký typ podpory, za koľko peňazí a s akým výsledkom bol doteraz poskytnutý, pričom podľa údajov Európskej komisie  ponuku zapojiť sa do čerpania týchto zdrojov dostalo v roku 2014 len asi 10 percent oprávnených žiadateľov,“ vysvetľuje europoslankyňa Žitňanská (NOVA).

Podľa europoslankyne „vytváranie dotovaných pracovných miest nie je všeliekom, a je jasné, že bez zavedenia inovatívnych prístupov sa Slovensku nezamestnanosť mladých zásadne znížiť nepodarí“. Slovensko by sa pritom mohlo inšpirovať príkladmi dobrej praxe z viacerých členských štátov EÚ, ktoré schému pomoci pre mladých nezamestnaných tiež realizujú. „Belgické úrady práce majú uzavreté zmluvy o spolupráci so sieťou škôl, Rakúšania sa môžu pochváliť úspešnými projektmi, ktoré prispievajú k hladkému prechodu zraniteľnej mládeže od povinnej školskej dochádzky k ďalšiemu vzdelávaniu, Bulhari a Španieli vyškolili mládežníckych expertov, ktorí pracujú s neregistrovanými nezamestnanými priamo v teréne. Peniaze z Európskych štrukturálnych a investičných fondov by podľa Komisie mohli štáty využiť na posilnili kapacít svojich úradov práce a vyškolenie pracovníkov. Možností rozumne s týmto problémom pohnúť je veľa, a je načase, aby sme niektoré uplatnili.“

Členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP Jana Žitňanská (NOVA) preto vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, aby prijal týchto 10 konkrétnych opatrení, ktoré by výrazne pomohli znížiť nezamestnanosť mladých.

Viac..  David Sassoli: Obávame sa o budúcnosť, v ktorej sa vytratí európska solidarita a komunitárny spôsob rozhodovania

1.) Zaradiť záväzok lepšej implementácie Záruky do programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-20.

2.) Zlepšiť propagáciu Záruky prostredníctvom webstránky ministerstva a sociálnych sietí, ale aj lepším informovaním úradov práce, zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, samospráv, komunitných centier a neziskového sektora o jej existencii a možnostiach, ktoré poskytuje.

3.) Zapojiť všetkých relevantných aktérov do implementácie a monitoringu Záruky (relevantné ministerstvá, predstaviteľov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, samospráv a neziskových organizácií).

4.) Výrazne posilniť spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najmä v súvislosti s implementáciou zákona o odbornom vzdelávaní a podporou špecifických opatrení zameraných na elimináciu predčasného ukončovania školskej dochádzky, programy druhošancového vzdelávania a podporu neformálneho vzdelávania zabezpečením uznávania jeho výsledkov.

5.) Nastaviť podmienky pre účasť znevýhodnených uchádzačov na vzdelávaní a príprave pre trh práce, aby nepôsobili demotivačne; rozšíriť ponuku vzdelávania o kurzy a školenia, zamerané na získavanie základných zručností, resp. propagovať druhošancové vzdelávanie.

6.) Zlepšiť informovanosť o európskom nástroji mikrofinancovania Progress, ktorý je zameraný na podporu podnikania znevýhodnených skupín.

7.) Pristúpiť k modernizácii, kapacitnému, ale aj expertnému posilneniu verejných služieb zamestnanosti; v spolupráci s neziskovým sektorom preskúmať možnosti zavedenia inovatívnych postupov vo vzťahu k zraniteľným skupinám.

8.) Zabezpečiť efektívne, transparentné a včasné využitie prostriedkov z EŠIF; zamerať sa v pripravovaných výzvach na podporu zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených.

9.) Každoročne zverejňovať prehľadný, zrozumiteľný a detailný odpočet spolu s vyčíslením finančných prostriedkov, ktoré boli na realizáciu jednotlivých opatrení použité.

10.) Zabezpečiť vypracovanie priebežného a konečného hodnotenia implementácie Záruky u nezávislých externých expertov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hypoteka

Slováci sa po uvoľnení protinákazových opatrení vrhli po pôžičkách na byty

BRATISLAVA / V júni rástol na Slovensku objem úverov medziročne silným tempom. Ide najmä o pôžičky …