EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Katastrofálna nezamestnanosť mladých. Rozdiely v krajinách sú obrovské

Katastrofálna nezamestnanosť mladých. Rozdiely v krajinách sú obrovské

nezamestnani
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zo štvrťročného prehľadu Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnej situácii vyplýva, že v Európskej únii by mohlo dôjsť ku krehkej hospodárskej obnove. Existujú však pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, najmä v rámci eurozóny. V prehľade sa zároveň zdôrazňuje, že trh práce a sociálne podmienky zostávajú kritické a inkluzívny rast si bude vyžadovať ďalšie strategické investície a štrukturálne reformy.

Komisia na tieto odlišnosti reagovala balíkom opatrení v oblasti zamestnanosti z apríla 2012. Takisto vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny, v ktorých navrhla riešenia segmentácie trhov práce, vyzýva, aby boli prijaté daňové reformy podporujúce zamestnávanie, zabezpečilo sa zlepšenie účinnosti verejných služieb zamestnanosti a prispôsobilo vzdelávanie a odborná príprava tak, aby odrážali potreby zamestnávateľov. Komisia rovnako prijala systém záruky pre mladých ľudí, vytvorila akčné tímy, ktoré pomáhajú členským štátom presmerovať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, a prijala opatrenia na podporu voľného pohybu pracovníkov (napr. reformu portálu EURES, celoeurópskej siete na hľadanie zamestnania). Komisia tieto opatrenia doplní oznámením, ktorého prijatie je naplánované na 2. októbra. Navrhuje v ňom lepšie monitorovanie a posudzovanie potenciálnych nerovnováh v oblasti zamestnanosti a sociálnych rozdielov s cieľom poýsilniť sociálny rozmer v hospodárskej a menovej únii (HMÚ).

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Neexistuje dôvod na spokojnosť: príliš veľa ľudí trpí na katastrofálne sociálne dôsledky krízy. Musíme zrýchliť tempo sociálnych investícií a podpôr na tvorbu pracovných miest. Udržateľné oživenie si vyžaduje ďalší pokrok v reforme hospodárskej a menovej únie. Zároveň je potrebné venovať viac pozornosti problémom v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácii a užšie koordinovať politiky v týchto oblastiach. Musíme byť schopní včas odhaliť a riešiť hlavné výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy a predísť tak prehĺbeniu rozdielov v Európe.“

Viac..  Ivan Štefanec: Uvoľnenie dlhovej brzdy nie je možné ničím ospravedlniť

Napriek príznakom pomalého oživenia sa v štvrťročnom prehľade poukazuje na to, že podmienky na trhu práce a sociálne podmienky  zostávajú náročné:

  • Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla nevídané úrovne – v priemere 23 % v rámci celej EÚ a až 63 % v Grécku.
  • Dlhodobá nezamestnanosť vzrástla vo väčšine členských štátov a dosiahla rekordnú výšku v EÚ ako celku. Štrukturálna nezamestnanosť a nesúlad medzi ponukou a dopytom po kvalite a množstve pracovnej sily narastajú.
  • Nielenže došlo k čistému úbytku pracovných miest, ale súčasne narástol podiel neistých pracovných miest – pracovných miest na čiastočný úväzok (hlavne nedobrovoľného charakteru), a to napriek tomu, že podiel pracovných zmlúv na určitý čas v EÚ klesol, pretože tieto zmluvy niesli hlavné bremeno recesie.
  • Chudoba v EÚ rastie od roku 2007. Príjmy domácností klesajú a 24,2 % obyvateľstva EÚ je teraz na hranici chudoby, príp. sociálneho vylúčenia. Obzvlášť postihnuté sú deti, pretože došlo k súčasnému nárastu nezamestnanosti, počtu domácností nezamestnaných osôb a podielu chudobných pracujúcich.

Odlišnosti v eurozóne oslabujú HMÚ

V poslednej štvrťročnej správe sa poukazuje na pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, a to najmä v rámci eurozóny:

  • V roku 2012 dosiahla miera nezamestnanosti na juhu a v okrajových častiach eurozóny v priemere 17,3 % v porovnaní so 7,1 % na severe a v hlavných krajinách eurozóny.
  • Priemerná percentuálna miera mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani sa nezúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave (tzv. NEET), dosiahla úroveň 22,4 % na juhu a v okrajových častiach oproti 11,4 % na severe a v jadre eurozóny.
  • Chudoba sa zvýšila v dvoch tretinách členských štátov, nie však v zostávajúcej tretine.

O red

Odporúčame pozrieť

Canete, Thyssen

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. …