EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Zdravé ovce a kozy sa už nebudú zabíjať! Elektronická identifikácia v EÚ je platná

Zdravé ovce a kozy sa už nebudú zabíjať! Elektronická identifikácia v EÚ je platná

ovce
PHOTO: Flickr.

Pred vypuknutím rozsiahlej nákazy slintačkou a krívačkou v roku 2001 museli chovatelia oviec a kôz označovať svoje zvieratá iba pomocou ušnej značky alebo tetovania tak, aby bolo ihneď zrejmé, z ktorého chovu zvieratá pochádzajú. Okrem toho, museli títo chovatelia viesť register o počte oviec a kôz prítomných na ich hospodárstve každý rok. Počas tejto nákazy bolo treba pristúpiť k systematickej porážke niekoľkých miliónov zvierat z dôvodu neidentifikovaných oviec a z dôvodu chýbajúcej možnosti vysledovania, pričom sa napokon zistilo, že veľký počet z nich nebol nakazený.

Navyše bolo potrebné prijať rôzne opatrenia v Únii a zakázať na celom svete akýkoľvek vývoz hospodárskych zvierat, mäsa a živočíšnych výrobkov zo Spojeného kráľovstva.

Na účely lepšej prevencie takýchto epidémií a lepšieho fungovania trhu oviec a kôz medzi členskými štátmi zaviedol normotvorca Únie nový systém, podľa ktorého musí byť každé zviera identifikované individuálne pomocou dvoch identifikátorov, a síce pomocou tradičnej ušnej značky a pomocou elektronického zariadenia.

Toto môže mať podobu elektronickej ušnej značky, bachorového bolusu, injektovateľného transpondéra alebo elektronickej značky na sponke. Identifikácia každého zvieraťa musí byť zaznamenaná v registri v chove. Okrem toho, keď zviera opúšťa chov, musí byť jeho presun zaznamenaný v sprievodnom doklade, ktorý zvieratá sprevádza. Navyše je každý členský štát povinný zriadiť ústredný register alebo počítačovú databázu o všetkých chovoch nachádzajúcich sa na jeho území a v pravidelných intervaloch robiť inventúru zvierat držaných na týchto chovoch.

Pán Schaible, nemecký chovateľ oviec, ktorý má 450 bahníc, podal žalobu na Verwaltungsgericht Štutgart (Správny súd Štutgart, Nemecko), ktorou sa domáhal, aby súd určil, že sa naňho nevzťahuje povinnosť vykonávať identifikáciu svojich zvierat a ich individuálnu elektronickú identifikáciu, ani povinnosť viesť register v chove. V tejto súvislosti správny súd žiada Súdny dvor, aby posúdil, či sú tieto povinnosti platné alebo či porušujú slobodu podnikania a zásadu rovnosti zaobchádzania.

Viac..  PREHĽAD: Najčastejšie mýty o migrácii a ochrane vonkajších hraníc EÚ

Dnešným rozsudkom Súdny dvor rozhodol, že povinnosti chovateľov oviec a kôz identifikovať individuálne a elektronicky svoje zvieratá, ako aj viesť aktualizovaný register v chove, neporušujú ani slobodu podnikania, ani zásadu rovnosti zaobchádzania.

Hoci tieto ustanovenia môžu obmedzovať výkon slobody podnikania, sú v každom prípade odôvodnené legitímnymi cieľmi všeobecného záujmu, a to ochranou zdravia, bojom proti nákazám a dobrými životnými podmienkami, ako aj dokončením vnútorného trhu s týmito zvieratami.

Tieto povinnosti sú vhodné a nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov tým, že zjednodušujú vysledovateľnosť každého zvieraťa a umožňujú tak príslušným orgánom v prípade nákazy prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia takýchto nákazlivých chorôb oviec a kôz.

Tieto povinnosti nie sú ani neprimerané. Pokiaľ ide o finančné zaťaženia, ktoré z nich pre chovateľov vyplývajú, uvádza Súdny dvor viaceré skutočnosti, ktoré treba vziať do úvahy, najmä že (i) tieto náklady môžu byť nižšie ako náklady na neselektívne opatrenia, ako je zákaz vývozu alebo preventívna porážka hospodárskych zvierat v prípade výskytu choroby, (ii) nový systém obsahuje viaceré výnimky, (iii) povinnosť elektronickej identifikácie sa zaviedla postupne a (iv) chovatelia majú možnosť získať finančnú podporu určenú na čiastočné pokrytie dodatočných nákladov spojených so zavedením systému.

O red

Odporúčame pozrieť

Canete, Thyssen

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. …