štrasburg
PHOTO: redakcia/dub.

Poslušné Slovensko. V EÚ sa takmer nesťažovalo.

štrasburg
PHOTO: redakcia/dub.

Slovensko s počtom 33 otvorených právnych konaní je šieste najlepšie pri uplatňovaní európskej legislatívy. Uvádza sa to v poradí už 30. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ. Na konci roka 2012 bolo začatých menej konaní o porušení ako v predchádzajúcich rokoch. Ich počet klesol až o 25% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Súvisí to čiastočne s častejším využívaním projektu EU Pilot a iných mechanizmov na riešenie problémov, ako je SOLVIT), ktoré slúžia na riešenie problémov a sú podporou pri dodržiavanie predpisov: Životné prostredie, doprava, dane, vnútorný trh a služby sú štyrmi oblasťami, v ktorých sa najviac porušujú predpisy: spolu predstavujú viac ako 60 % všetkých prípadov.

Čo je to Eu pilot a SOLVIT?

EU Pilot je databázou a komunikačným nástrojom. Tento mechanizmus bol navrhnutý s cieľom zlepšiť komunikáciu a riešenie problémov medzi útvarmi Komisie a orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa uplatňovania práva EÚ alebo súladu zákonov v jednotlivých členských štátoch s právom EÚ, a to ešte v ranom štádiu, teda než sa začne konanie o porušení podľa článku 258 ZFEÚ.

SOLVIT je internetová sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty EÚ v rámci mimosúdneho konania spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy.

Najviac konaní o porušení povinnosti sa začalo proti Taliansku (99), Belgicku (92) a Španielsku (91). Podobne ako v roku 2011 dosiahlo najlepšie výsledky Lotyšsko (iba 20 prípadov), len o niečo horšie na tom bola Litva (22 konaní) a Estónsko (24 konaní). Poradie EÚ-27:

otvorené prípady k 31.decembru 2012
ZDROJ: Európska komisia

V predchádzajúcich výročných správach sa poukazovalo na oneskorené transponovanie smerníc členskými štátmi. Minuloročná slabá výkonnosť sa výrazne zlepšila. Do konca roku 2012 sa začalo o 45  % menej konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície ako na konci roku 2011. V priebehu posledného roku sa väčšina konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície začala proti Taliansku (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatiaľ čo Estónsko (5), Holandsko a Švédsko (po 6) mali v tomto ohľade najlepšie výsledky.

Viac..  Eugen Jurzyca: Som proti zrušeniu patentovej ochrany na vakcíny proti ochoreniu Covid-19. VIDEO

Komisia naďalej plne využíva systém sankcií zavedený podľa Lisabonskej zmluvy, aby odradila členské štáty od oneskorenej transpozície. Súdnemu dvoru Európskej únie postúpila 35 prípadov so žiadosťou o peňažné sankcie: proti Poľsku (10), Slovinsku (5), Holandsku, Fínsku (po 4), Cypru, Belgicku (po 3), Nemecku, Bulharsku, Slovensku, Luxembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1 v každej z krajín). V roku 2011 schválila Komisia iba 9 takýchto rozhodnutí o postúpení.

Sťažnosti: dôležitá spätná väzba od verejnosti

Komisia v roku 2012 zaregistrovala 3 141 sťažností od občanov, podnikov a zainteresovaných strán, ktorí poskytli Komisii dôležité vstupné údaje na jej monitorovanie správneho uplatňovania pravidiel EÚ. Sťažnosti občanov sa najčastejšie týkali oblasti životného prostredia (588 sťažností), spravodlivosti (491), vnútorného trhu a služieb (462) a boli namierené proti Taliansku (438), Španielsku (306) a Francúzsku (242).

Porušenie povinnosti podľa jednotlivých členských štátov a politík EÚ

V prílohách k správe sa uvádzajú výsledky každého členského štátu a výsledky v konkrétnych oblastiach politiky. Sú v nich poskytnuté názorné príklady a zdôraznené hlavné problémy pri uplatňovaní práva.

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu Komisia každoročne od roku 1984 predkladá výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva v predchádzajúcom roku.

Európsky parlament prijíma každý rok správu o výročnej správe Komisie, v ktorej vysvetľuje svoj postoj k hlavným záležitostiam.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Poznáme víťazov vedomostnej súťaže Mladý Európan 2021, sú to tieto školy

V stredu, 23. júna, sa uskutočnilo finále 16. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Po minuloročnom …