EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / Cezhraničná zdravotná starostlivosť je platná! Ošetria Vás v celej EÚ a náklady preplatí domovská krajina

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je platná! Ošetria Vás v celej EÚ a náklady preplatí domovská krajina

vyšetrenie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pacienti uprednostňujú zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine. To je dôvod, prečo dopyt po cezhraničnej zdravotnej starostlivosti predstavuje iba približne 1 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo v súčasnosti predstavuje okolo 10 miliárd EUR. Tento odhad zahŕňa cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti neplánovali vopred (napríklad pohotovostnú starostlivosť pre turistov). To znamená, že v súčasnosti pripadá podstatne menej ako 1 % výdavkov a počtu vycestovaných pacientov na plánovanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ako sú operácie bedrového kĺbu a kolena alebo operácie šedého zákalu.

Môže byť toto povolenie zamietnuté?

Vnútroštátne zdravotnícke orgány môžu zamietnuť povolenie, ak by dané ošetrenie alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mohli predstavovať riziko pre pacienta. Ak môže byť zdravotná starostlivosť poskytnutá doma v lehote, ktorá je z lekárskeho hľadiska odôvodniteľná, potom povolenie tiež môže byť zamietnuté. Členské štáty však budú musieť vysvetliť, prečo je potrebné takéto rozhodnutie, a budú musieť svoje hodnotenie toho, čo je „lekársky odôvodniteľné“, založiť na vašom individuálnom prípade.

Čo sa stane, ak mi je povolenie zamietnuté?

Pacienti majú právo požiadať o preskúmanie všetkých administratívnych rozhodnutí o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v ich individuálnom prípade.

V akej výške mi budú uhradené náklady za liečbu v zahraničí?

Pacientom sa náklady uhradia v rovnakej výške, akú by za rovnaký typ zdravotnej starostlivosti získali vo svojej vlastnej krajine. Členské štáty, v ktorých je starostlivosť bezplatná v mieste jej poskytovania, budú musieť informovať pacientov o svojich stanovených sadzbách úhrad. Ak je liečba v zahraničí lacnejšia ako v domovskej krajine, úhrada bude odrážať skutočnú cenu liečby.

Môžem vyhľadať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, ak liečba nie je k dispozícii v mojej krajine?

Áno, ale na úhradu máte nárok iba vtedy, ak patrí do „balíka výkonov“, na ktoré máte nárok podľa právnych predpisov alebo pravidiel Vašej domovskej krajiny.

Vaše národné kontaktné miesto vám pomôže poradiť, ako overiť, či daná liečba patrí do vášho „balíka výkonov“.

Musím zaplatiť za cezhraničnú liečby vopred?

Áno, vo všeobecnosti pacient platí vopred a následne mu jeho vnútroštátny orgán čo najskôr poskytne úhradu. Právne predpisy takisto poskytujú členským štátom možnosť písomne vopred potvrdiť výšku úhrady.

Členské štáty takisto majú možnosť uhradiť zdravotnú starostlivosť priamo, namiesto úhrady pacientom.

Môžem zaslať moje zdravotné údaje členskému štátu, v ktorom podstúpim liečbu?

Pred podstúpením liečby v inom členskom štáte máte právo dostať kópiu vašich zdravotných údajov z vašej domovskej krajine a takisto od poskytovateľa v krajine vašej liečby pred návratom do vašej domovskej krajiny.

Viac..  Slovenské zdravotníctvo si polepšilo o niekoľko priečok. V Európe sme na 13. mieste

Čo mám robiť v prípade komplikácií pri liečbe v zahraničí?

Vnútroštátne kontaktné miesto krajiny, v ktorej prebieha liečba, vám poskytne informácie o vašich právach a o režime platnom v danej krajine.

Vaša domovská krajina je povinná zabezpečiť vám rovnaké pokračovanie liečby ako v prípade podstúpenia liečby na jej území.

Ako si môžem byť istý, že liečba, ktorú som dostal v zahraničí, bude riadne pokračovať v mojej domovskej krajine?

Vaša domovská krajina je povinná zabezpečiť adekvátne pokračovanie liečby rovnakej kvality, bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa liečba začala.

Bude môj predpis uznaný v inom členskom štáte EÚ?

Predpis vyhotovený v inej krajine EÚ by mal byť uznaný v krajine pobytu pacienta a naopak. Týmto sa zabezpečí, aby zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte riadne pokračovala po návrate pacienta domov. Pacient má právo získať predpísaný liek za predpokladu, že je tento liek povolený na predaj a dostupný v krajine, kde pacient požaduje jeho vydanie.

Hoci tieto zásady nie sú nové, v praxi môže byť uznávanie predpisov zložité. Hoci problém nevyrieši okamžite, ustanovenia smernice by mali podstatne zvýšiť schopnosť lekárnikov pochopiť a vydať lieky na lekársky predpis vyhotovený v inom členskom štáte.

Aké sú prínosy sietí v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA) alebo elektronického zdravotníctva?

Hodnotenie zdravotníckych technológií pomáha príslušným orgánom, aby prijali správne rozhodnutia, pokiaľ ide o investície a spotrebu v oblasti zdravotníctva. Je zjavné, že intenzívnejšia spolupráca medzi krajinami EÚ v tejto oblasti má veľký potenciálny prínos, keďže v súčasnosti každá krajina uskutočňuje takéto posúdenie sama.

Podobne aj elektronické zdravotníctvo má potenciál znamenať veľký prínos pre systémy zdravotnej starostlivosti. Formálna a nepretržitá spolupráca medzi členskými štátmi pomôže riadiacim subjektom v jednotlivých krajinách a zvýši interoperabilitu medzi nimi.

Tieto siete prinesú národným systémom zdravotnej starostlivosti priamy a pacientom nepriamy prospech.

Prehlásenie komisára pre zdravie Tonia Borga o nadobudnutí účinnosti smernice o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

„Nastal významný deň pre pacientov v celej Európskej únii. Od dnes platný právny predpis EÚ poskytuje občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Do dnešného dňa by už všetky krajiny EÚ mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

O red

Odporúčame pozrieť

Lambertz

Európsky výbor regiónov: Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ

VR vyzýva členské štáty, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vyjadrili podporu silnej politike súdržnosti …