EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Účtovná závierka EÚ je schválená! Vo všetkých hlavných výdavkových oblastiach sú chyby, konštatujú audítori

Účtovná závierka EÚ je schválená! Vo všetkých hlavných výdavkových oblastiach sú chyby, konštatujú audítori

Strasbourg európsky parlament
PHOTO: Flickr.

Dvor audítorov vyzýva na prehodnotenie pravidiel EÚ vzťahujúcich sa na výdavky a odporúča zjednodušiť legislatívny rámec. Zdá sa, že programové obdobie 2014 – 2020 bude pravdepodobne znovu orientované na výdavky, t. j. navrhnuté tak, aby sa rozpočet EÚ rozdelil a vynaložil, namiesto toho, aby bol zameraný na dosiahnutie hodnoty, ktorú má priniesť.

„Európski občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich peniaze a či sa využívajú riadnym spôsobom,“uviedol predseda Dvora audítorov Vítor Caldeira. „Rovnako majú právo vedieť, či sa prostredníctvom nich dosahuje hodnota, a to najmä v čase, keď je taký tlak na verejné financie.“

S ohľadom na rozpočet EÚ ako celok odhaduje Dvor audítorov chybovosť výdavkov za rozpočtový rok 2012 na 4,8 % (3,9 % v roku 2011). V roku 2012 boli všetky oblasti prevádzkových výdavkov ovplyvnené významnými chybami. Odhad chybovosti nepredstavuje mieru podvodu alebo plytvania. Ide o odhad výšky finančných prostriedkov, ktoré nemali byť vyplatené, pretože sa nepoužili v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Medzi typické chyby patrili platby príjemcom alebo na projekty, ktoré neboli oprávnené, alebo za nákup služieb, tovarov alebo investícií, pri ktorých neboli správne uplatnené pravidlá verejného obstarávania.

EÚ vynaložila v roku 2012 finančné prostriedky vo výške 138,6 mld. EUR, z ktorých približne 80 % riadi Komisia spoločne s členskými štátmi. Dvor audítorov kritizoval orgány členských štátov, keď mali k dispozícii dostatočné informácie na to, aby odhalili a napravili chyby pred tým, ako požiadali o preplatenie výdavkov z rozpočtu EÚ. Pravidlá na súčasné výdavkové obdobie 2007 – 2013 v obmedzenej miere motivujú členské štáty k tomu, aby systémy finančného hospodárenia využívali účinnejšie. Napríklad pri výdavkoch v oblasti súdržnosti stačí chybné žiadosti o ich preplatenie len stiahnuť a nahradiť bez straty finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Dvor audítorov vo svojich kontrolných zisteniach a stanoviskách hovorí o tom, ako zlepšiť finančné hospodárenie EÚ. Odporúča preto, aby sa tieto zistenia a stanoviská v plnej miere zohľadnili pri vypracúvaní pravidiel, ktorými sa upravuje riadenie a kontrola pre finančný rámec na obdobie 2014 – 2020.

Viac..  Monika Smolková: Emisie, ktoré vypúšťajú lietadlá, sa budú musieť znížiť

ČO JE EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV?

Európsky dvor audítorov je nezávislou kontrolnou inštitúciou Európskej únie. Audítorské správy a stanoviská Dvora audítorov sú základnou zložkou reťazca zodpovednosti v EÚ. Výstupy práce Dvora audítorov sa využívajú na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci každoročného postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí hospodária s rozpočtom EÚ. Ide najmä o Komisiu, ale týka sa to i ostatných inštitúcií a orgánov EÚ. Členské štáty tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zdieľanom hospodárení.

Dvor audítorov testuje vzorky transakcií s cieľom získať štatistické odhady o miere, do akej sú príjmy, výdavky ako celok a rozličné výdavkové oblasti (skupiny oblastí politiky) ovplyvnené chybami.

Podľa názoru Dvora audítorov konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Únie k 31. decembru 2012, ako aj výsledky jej transakcií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rok.

Príjmy EÚ súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2012 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. Záväzky súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2012 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

Preskúmané systémy dohľadu a kontroly sú čiastočne účinné pri zabezpečovaní zákonnosti a správnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou. Všetky skupiny politiky pokrývajúce prevádzkové výdavky sú ovplyvnené významnými chybami. Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu chybovosť platieb zaúčtovaných do výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou na 4,8 %.

Z týchto dôvodov Dvor audítorov zastáva názor, že platby súvisiace s účtovnou závierkou za rok končiaci sa k 31. decembru 2012 sú ovplyvnené významnými chybami.

O red

Odporúčame pozrieť

Canete, Thyssen

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. …