EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Kompletné a nezmenené stanovisko Európskej komisie k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na rok 2014
Európska komisia
PHOTO: redakcia/red.

Kompletné a nezmenené stanovisko Európskej komisie k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na rok 2014

Európska komisia
PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia dnes zverejnila svoje hodnotenie návrhu budúcoročného rozpočtového plánu Slovenska. Svoj návrh predložilo ešte 15. októbra 2013. Slovensko v súčasnosti podlieha nápravnej časti Paktu stability a rastu. Rada v našom prípade začala postup pri nadmernom deficite 2. decembra 2009 a odporučila napraviť nadmerný deficit najneskôr do roku 2013. Po náprave nadmerného deficitu bude Slovensko podliehať preventívnej časti paktu a malo by zabezpečiť dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu svojho strednodobého rozpočtového cieľa.

Stanovisko Európskej komisie v nezmenenej podobe:

VŠEOBECNÉ ÚVAHY

1. V nariadení (EÚ) č. 473/2013 sa stanovujú ustanovenia o posilnenom monitorovaní rozpočtových politík v eurozóne na zabezpečenie toho, aby národné rozpočty boli v súlade s usmerneniami hospodárskej politiky vydanými v kontexte Paktu stability a rastu a európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

2. V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 473/2013 sa od členských štátov vyžaduje, aby každoročne do 15. októbra predložili Komisii a Euroskupine návrh rozpočtového plánu na nastávajúci rok s uvedením hlavných aspektov rozpočtovej situácie verejnej správy a jej subsektorov.

ÚVAHY TÝKAJÚCE SA SLOVENSKA

3. Komisia na základe návrhu rozpočtového plánu na rok 2014, ktorý Slovensko predložilo 15. októbra, prijala v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 473/2013 nasledujúce stanovisko.

4. Slovensko v súčasnosti podlieha nápravnej časti Paktu stability a rastu. Rada v prípade Slovenska začala postup pri nadmernom deficite 2. decembra 2009 a odporučila napraviť nadmerný deficit najneskôr do roku 2013. Po náprave nadmerného deficitu bude Slovensko podliehať preventívnej časti Paktu stability a rastu a malo by zabezpečiť dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu svojho strednodobého rozpočtového cieľa.

5. Po poklese v roku 2013 sa v roku 2014 očakáva oživenie. V návrhu rozpočtového plánu sa predpokladá mierny nárast reálneho HDP na o niečo viac než 2 %. Tento predpoklad je v súlade s prognózou Komisie z jesene 2013, hoci určité rozdiely existujú v súvislosti so zložením tohto rastu. V makroekonomickom scenári, z ktorého vychádza návrh rozpočtového plánu, sa ako hlavný zdroj prispievajúci k rastu uvádza čistý vývoz, zatiaľ čo Komisia predpokladá, že hybnou silou rastu bude najmä oživenie domáceho dopytu. Riziká pre makroekonomický scenár, z ktorého vychádza návrh rozpočtového plánu, sa zdajú vyvážené a scenár sa považuje za realistický.

6. Makroekonomickú prognózu prezentovanú v návrhu rozpočtového plánu vypracoval Inštitút finančnej politiky ministerstva financií a schválil Výbor pre makroekonomické prognózy. Tento výbor bol formálne zriadený ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti prijatým v decembri 2011. Slúži ako poradný orgán ministra financií. Výbor tvoria zástupcovia súkromných bánk a centrálnej banky, ako aj nezávislí ekonomickí analytici. Podľa informácií dostupných Komisii sa v stanovách výboru uvádza, že výbor sa rozhoduje nezávisle a bez vplyvu vlády.

Viac..  Ivan Štefanec: Nové dane z poistenia idú proti ľuďom

7. V návrhu rozpočtového plánu Slovenska sa predpokladá, že deficit verejnej správy v roku 2013 dosiahne 3 % HDP, teda hodnotu mierne prekračujúcu cieľ vo výške 2,9 % HDP uvedený v programe stability na rok 2013. S cieľom riešiť otázku výpadku daňových príjmov, nezrealizovaných nedaňových príjmov, akumulácie dlhov nemocníc a sklzov vo výdavkoch miestnej samosprávy, univerzít a rôznych rozpočtových organizácií prijali orgány počas roka ďalšie opatrenia. Opatrenia, ktoré sa zohľadnili v návrhu rozpočtového plánu a ktorých vplyv bude musieť posúdiť Eurostat, zahŕňali prednostné uskutočnenie predaja núdzových zásob ropy a úspory v rámci štátneho rozpočtu. Očakáva sa, že pozitívny vplyv na deficit bude mať aj pomalšie čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, než sa plánovalo v rozpočte. V návrhu rozpočtového plánu sa na rok 2014 stanovuje cieľ celkového deficitu vo výške 2,8 % HDP. Tento cieľ je o niečo menej ambiciózny než deficit vo výške 2,6 % HDP uvedený v programe stability na rok 2013, v ktorom sa však dostatočne neurčili konkrétne opatrenia na jeho dosiahnutie. Predpokladá sa, že fiškálnu úpravu v roku 2014 bude stimulovať rýchlejší rast príjmov než výdavkov. Príjmy sa podľa predpokladov zvýšia hlavne v dôsledku jednorazových opatrení, zatiaľ čo zvýšenie výdavkov odzrkadľuje najmä výrazný nárast medzispotreby, ktorý čiastočne súvisí s rýchlejším čerpaním prostriedkov z fondov EÚ.

8. Zdá sa, že cieľ deficitu stanovený v návrhu rozpočtového plánu na rok 2013 je na dosah, ale osobitná neistota vzhľadom na konečný výsledok môže vyplývať z finančných opráv v súvislosti s projektmi financovanými z fondov EÚ. Výdavky by v roku 2014 mohli byť o niečo vyššie, než sa očakávalo v návrhu rozpočtového plánu, a to najmä vzhľadom na riziká súvisiace s realizáciou prebiehajúcej reformy verejnej správy a zdravotnej starostlivosti. Tento vývoj sa odzrkadľuje v prognóze Komisie z jesene 2013, v ktorej sa na rok 2014 predpokladá deficit vo výške 3,2 % HDP a ktorá vychádza aj z konzervatívneho predpokladu v súvislosti s nepravidelnými príjmami.

9. Podľa návrhu rozpočtového plánu bude pomer dlhu rásť pomalšie v porovnaní s vývojovou krivkou v najnovšom programe stability. Na zníženie pomeru verejného dlhu sa v roku 2013 použijú plánované príjmy z mimoriadnych dividend zo štátnych podnikov. Podľa návrhu rozpočtového plánu pomer dlhu v roku 2014 dosiahne výšku 57 % HDP. Komisia predpovedá o niečo rýchlejší rast pomeru dlhu. Príčinou rozdielu v porovnaní s návrhom rozpočtového plánu sú len mierne odlišné predpoklady celkového deficitu.

O red

Odporúčame pozrieť

Sulik

Richard Sulík: Fico preplatil Jaguar, teraz pustí doňho pracovať cudzincov

Strana Sloboda a Solidarita berie na vedomie volanie automobiliek po otvorení slovenského pracovného trhu pre …