EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Mnohí študenti ho považujú za výzvu, či životnú šancu. Čo je Erasmus+?

Mnohí študenti ho považujú za výzvu, či životnú šancu. Čo je Erasmus+?

erasmus
PHOTO: Flickr.

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020. Tento nový program nahrádza niekoľko súčasných programov EÚ pre vzdelávanie: program celoživotného vzdelávania – Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie) Leonardo da Vinci (odborná príprava), Comenius (školské vzdelávanie), Grundtvig (vzdelávanie dospelých), Mládež v akcii a päť programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Po prvýkrát poskytne program Erasmus+ podporu aj športu, najmä na masovej úrovni.

Erasmus+ výrazne zvýši financovanie EÚ (o vyše 40 %) na rozvoj vedomostí a zručností, čo odzrkadľuje význam vzdelávania a odbornej prípravy v európskych a vnútroštátnych politických programoch. Jeho cieľom je zvýšiť osobný rozvoj a pracovné vyhliadky občanov.

Nový program nadväzuje na skúsenosti a úspech súčasných programov, napríklad programu Erasmus, bude však mať ešte väčší dosah. Erasmus+ je založený na predpoklade, že investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú kľúčom k uvoľneniu potenciálu ľudí bez ohľadu na ich vek alebo sociálne zázemie.

Na čo bude zameraná podpora z programu Erasmus+?

Cieľom programu Erasmus+ je zvýšenie kvality a významu kvalifikácií a zručností. Dve tretiny jeho rozpočtu sú určené na granty na štúdium, odbornú prípravu, prácu alebo dobrovoľnícku činnosť v cudzine pre vyše 4 milióny ľudí na obdobie rokov 2014-2020 (v porovnaní s 2,7 miliónmi v období rokov 2007-2013). Obdobie strávené v zahraničí môže trvať od niekoľkých dní až po jeden rok.

Erasmus+ je otvorený študentom, pedagógom, učňom, dobrovoľníkom, pracovníkom s mládežou a ľuďom pracujúcim v odvetví masového športu. Poskytne však financovanie aj pre partnerstvá vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy v členských štátoch zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Väčšia podpora bude smerovať aj na projekty pre platformy IT, ako napr. e-twinning (elektronické partnerstvo škôl), ktoré majú spájať školy a iných poskytovateľov vzdelávania prostredníctvom internetu.

Erasmus+ prispeje na rozvoj európskeho rozmeru športu, čím sa pomôže pri riešení cezhraničných hrozieb, ako napríklad ovplyvňovanie výsledkov zápasov či doping. Program bude zároveň slúžiť na podporu nadnárodných projektov s účasťou organizácií masového športu, čím bude šíriť príklady dobrej správy, sociálneho začlenenia, dvojitej kariéry a fyzickej aktivity pre všetkých.

V čom sa bude program Erasmus+ odlišovať od súčasných programov?

Nový program je svojou povahou ambicióznejší a strategickejší, nemení však doterajšie hlavné ciele – zlepšovať zručnosti ľudí a tým aj ich zamestnateľnosť a zároveň podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Erasmus+ vytvorí synergiu medzi jednotlivými sektormi vzdelávania a pracovným prostredím. Vďaka zjednotenému programu dôjde k zjednodušeniu pravidiel a postupov pri uplatňovaní a zabráneniu fragmentácie a duplicity práce.

Program má niekoľko nových prvkov:

Systém úverových záruk, ktorým sa má študentom magisterského štúdia pomôcť financovať ich úplné štúdium v zahraničí a získať zručnosti potrebné pre pracovné miesta s intenzívnym využívaním vedomostí.

Znalostné aliancie: partnerstvá medzi inštitúciami vyššieho stredoškolského vzdelávania a podnikmi na podporu tvorivosti, inovácií a podnikateľských schopností prostredníctvom vytvárania nových učebných plánov, vzdelávacích príležitostí a kvalifikácií.

Aliancie sektorových zručností: partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a podnikmi na podporu zamestnateľnosti a riešenie problému chýbajúcich zručností vytvorením nových učebných osnov zameraných na jednotlivé sektory a prostredníctvom inovatívnych foriem odborného vzdelávania a prípravy.

Program integruje v súčasnosti samostatné programy týkajúce sa medzinárodného rozmeru vyššieho vzdelávania, vďaka čomu sa umožní mobilita vyššieho vzdelávania aj do tretích krajín a schopnosť vytvárať projekty s inštitúciami vyššieho vzdelávania v tretích krajinách.

Čo sa v programe Erasmus+ zmení pre študentov?

Dostupnosť programu sa zvýši, a to hneď niekoľkými spôsobmi. Erasmus+ napríklad výraznejšie podporí študentov, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti pred štúdiom na univerzite či na pracovnej stáži. Bude zároveň presadzovať rozvoj pružných foriem vzdelávania, napríklad diaľkového štúdia alebo štúdia popri zamestnaní, prostredníctvom dokonalejšieho využívania informačných technológií.

V grantoch z programu Erasmus+ sa lepšie zohľadnia konkrétne potreby (napríklad náklady na život v cieľovej krajine) a poskytne sa nimi vyššia podporu študentom zo znevýhodneného prostredia, so zdravotným postihnutím alebo z najvzdialenejších regiónov. Jednotlivé krajiny môžu tento grant z prostriedkov EÚ navýšiť o ďalšiu sumu z vlastného štátneho či regionálneho rozpočtu.

Vďaka úverovým zárukám sa zvýši podpora i študentom, ktorí chcú v inej európskej krajine absolvovať celé magisterské štúdium. Tieto záruky budú prínosom najmä pre študentov z menej priaznivého prostredia, ktorých v minulosti odrádzala od štúdia v zahraničí nedostupnosť národných štipendií či pôžičiek.

Nová charta programu Erasmus zlepší kvalitu zahraničných skúseností vďaka prísnejším dohodám medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, v ktorých sa bude uvádzať minimálna požadovaná úroveň jazykových schopností študenta, ako aj podrobné informácie o ubytovaní a vízových záležitostiach.

Zostane mobilita stále hlavným cieľom?

O red

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europoslanci sa snažia zabrániť hospodárskym šokom po brexite

ŠTRASBURG / Európsky parlament po krátkej zimnej prestávke opäť zasadá, aby sa venoval kľúčovým témam roku …

  • Andrej Halmo

    dobry clanok, neodpoveda vsak na otazku ako konkretne a kde a do akeho temrinu sa niekam treba hlasit atd ktora sa pri tomto clanku jednoznacne otvara…