Audítori EÚ: Nevieme, či sa 100 mld. EUR pre vidiek vynaložilo efektívne

peniaze
PHOTO: Flickr.

„Členské štáty a Komisia nevynaložili dostatočné úsilie s cieľom preukázať, že rozpočet na rozvoj vidieka vo výške 100 mld. EUR bol riadne vynaložený“, tvrdia audítori EÚ.

V správe, ktorú zverejnil Európsky dvor audítorov, sa uvádza zistenie, že súčasné mechanizmy monitorovania a hodnotenia neumožnili poskytnúť včas informácie nevyhnutné na informovanie o rozhodnutiach týkajúcich sa najúčinnejších a najefektívnejších opatrení potrebných na vypracovanie politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020.

EÚ vyčlenila takmer 100 mld. EUR na dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja vidieka vo finančnom období 2007 – 2013. Členské štáty takisto vyčlenili 58 mld. EUR z vnútroštátnych zdrojov na spolufinancovanie programov rozvoja vidieka (PRV). Členské štáty vypracovávajú PRV. Po tom, čo tieto programy schváli Komisia, ich vykonávajú členské štáty.

„Členské štáty sa zamerali príliš na vynakladanie rozpočtu na rozvoj vidieka a nedostatočne na efektívne dosahovanie výsledkov“, uviedol Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Európska rada zdôraznila, že každé euro z rozpočtu EÚ nesmie byť vynaložené len správne, ale aj riadne. Z auditu, ktorý vykonal Dvor audítorov, však vyplynulo, že členské štáty prejavili malý záujem o dosahovanie výsledkov v rámci svojich PRV. Komisia schválila PRV členských štátov s neurčitými a otvorenými cieľmi, ktoré neumožnili presne definovať, čo sa plánuje dosiahnuť prostredníctvom týchto programov.

V rámci svojho auditu zistili audítori EÚ, že nedostatky v monitorovaní a hodnotení členskými štátmi znamenajú, že poskytnuté informácie neboli dostatočne spoľahlivé, konzistentné a relevantné na to, aby poukázali na výsledky dosiahnuté vo vzťahu k stanoveným cieľom. Vykazovanie dosiahnutých výsledkov bolo neprimerané. Komisia a členské štáty nevyužili správne dostupné informácie o výsledkoch s cieľom zlepšiť účinnosť a efektívnosť výdavkov na rozvoj vidieka.

Viac..  Kritický nedostatok čipov ochromuje svet. Najzraniteľnejší je u nás automobilový priemysel

V ostávajúcom časovom úseku súčasného výdavkového obdobia (do konca roka 2015) možno a treba dosiahnuť zlepšenia v oblasti monitorovania a hodnotenia s cieľom zabezpečiť riadne vynakladanie rozpočtu EÚ. Okrem toho predstavuje nadchádzajúce programové obdobie 2014 – 2020 pre Komisiu a členské štáty príležitosť na zabezpečenie ústrednej úlohy účinnosti a efektívnosti v rámci novej politiky týkajúcej sa výdavkov a následne aj pri výbere operácií a projektov, ktoré sa budú financovať. Kľúčom k splneniu tohto zámeru je stanovenie lepších cieľov a posilnenie monitorovania a hodnotenia výsledkov. Audítori EÚ v súvislosti s tým predložili v správe viacero odporúčaní.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

znecistenie ovzdusia

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší

Európska komisia vo štvrtok otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia. Cieľom …