EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Nezákonný rybolov sa bude trestať prísnejšie. EÚ má v zuboch Belize, Kambodžu aj Guineu

Nezákonný rybolov sa bude trestať prísnejšie. EÚ má v zuboch Belize, Kambodžu aj Guineu

rybolov
PHOTO: Flickr.

Európska komisia zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu. Krajiny ako Belize, Kambodžu a Guineu označila za nespolupracujúce tretie krajiny. Hoci Komisia sa spolu s ich orgánmi aktívne zúčastňuje na zavádzaní riadenia rybárstva a účinných kontrolných opatrení, týmto trom štátom sa dosiaľ nepodarilo odstrániť štrukturálne problémy a nepreukázali skutočné odhodlanie bojovať s nezákonným rybolovom. Komisia teraz Rade ministrov navrhuje prijať obchodné opatrenia proti uvedeným krajinám, aby sa zabránilo obchodným výhodám vyplývajúcim z týchto nezákonných činností. Na produkty rybolovu, ktoré vylovia plavidlá z týchto krajín, sa výhľadovo bude vzťahovať celkový zákaz dovozu do EÚ.

Toto rozhodnutie je v súlade s medzinárodným záväzkom EÚ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov doma i v zahraničí. Úsilie EÚ v boji proti nezákonnému rybolovu odzrkadľuje skutočnosť, že NNN rybolov je celosvetovou zločineckou činnosťou, ktorá škodí nielen rybárom a trhom v EÚ, ale aj miestnym komunitám v rozvojových krajinách.

Formálne varovania minulý rok dostalo aj Fidži, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu, ale všetky tieto krajiny v úzkej spolupráci s Komisiou urobili hmatateľný pokrok. Prijali nové právne predpisy a zdokonalili si monitorovacie, kontrolné a inšpekčné systémy, vďaka čomu sa dialóg s nimi predĺžil až do februára 2014. Na jar sa potom zhodnotí, ako pokročili.

Nové formálne varovania

Európska komisia navyše vydala aj formálne varovania – takzvané „žlté karty“ – Kórei, Ghane a Curaçau, keďže nedodržiavajú medzinárodné záväzky boja proti nezákonnému rybolovu. Komisia identifikovala konkrétne nedostatky, ako napríklad neexistenciu opatrení na riešenie nedostatkov pri monitorovaní a kontrole rybárstva a dohľade nad ním, a navrhuje nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Žlté karty v tejto fáze nezahŕňajú žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. EÚ bude namiesto toho tak ako v prípade vyššie uvedených štátov s dotknutými krajinami v úzkom kontakte prostredníctvom formálneho dialógu a intenzívnejšej spolupráce, aby sa vyriešili identifikované problémy a zrealizovali potrebné akčné plány.

Viac..  Ľudstvu sa míňa voda, varuje šéf OSN

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Tieto rozhodnutia sú dôkazom nášho pevného odhodlania bojovať proti nezákonnému rybolovu, ktorý negatívne ovplyvňuje trh EÚ, ako aj rybárov v Únii i v týchto oblastiach. Nepoľavujeme v nátlaku na krajiny, ktoré rozvíjajú dodávateľský reťazec nezákonného rybolovu, či už v úlohe pobrežného, vlajkového alebo výhodného vlajkového štátu. Zistilo sa, že jedným z najväčších semeníšť nezákonného rybolovu je západná Afrika a mojím cieľom je rovnako dôsledný postup uplatniť aj na Pacifik.“

Zákaz dovozu do EÚ

Rozhodnutie o Belize, Kambodži a Guinei členským štátom poskytuje ďalší nástroj na overenie a prípadné odmietnutie dovážaných produktov rybolovu. Komisia v tejto súvislosti podporuje koordinovaný prístup. Len čo Rada prijme návrh Komisie o zákaze obchodovania, produkty rybolovu, ktoré ulovia plavidlá plaviace sa pod vlajkou dotknutých krajín, sa nebudú smieť dovážať do EÚ. Plavidlá EÚ budú musieť ukončiť rybolov v týchto vodách. S týmito krajinami už nebude možné spolupracovať ani inou formou, napríklad v rámci spoločných rybolovných operácií alebo rybárskych dohôd.

Prostredníctvom spomínaných opatrení EÚ nielen presadzuje pravidlá EÚ, ale v súlade s vlastnými medzinárodnými záväzkami zároveň zaisťuje, aby sa dodržiavali pravidlá o NNN rybolove, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a FAO. Všetky uvedené štáty, či už boli v úlohe vlajkového, pobrežného, prístavného alebo obchodujúceho štátu, porušili povinnosti, ktoré im vyplývajú najmä z Dohovoru OSN o morskom práve či z dohody OSN o populáciách rýb.

O red

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Ochranári oceňujú rozhodnutie ministrov životného prostredia podporiť akčný plán EÚ na ochranu prírody

Slovenskí ochranári privítali rozhodnutie ministrov životného prostredia EÚ, ktorí tento týždeň podporili Akčný plán pre …