EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte. Tu sú podrobné pravidlá

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte. Tu sú podrobné pravidlá

ľudia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte a voľný pohyb – čiže schopnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii – je právo EÚ, ktoré si Európania cenia najviac. Najčastejšou motiváciou občanov EÚ využiť právo voľného pohybu sú pracovné dôvody, a za nimi nasledujú rodinné dôvody. Zo všetkých občanov EÚ, ktorí v roku 2012 žili v inej krajine EÚ (tzv. mobilní občania EÚ), boli v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) viac ako tri štvrtiny (78 %), zatiaľ čo medzi štátnymi príslušníkmi danej krajiny bolo približne 66 % občanov v produktívnom veku. V priemere platilo, že miera zamestnanosti bola vyššia u mobilných občanov EÚ (67,7 %) ako u štátnych príslušníkov (64,6 %).

Mobilní občania EÚ, ktorí nie sú zamestnaní (najmä študenti, dôchodcovia, uchádzači o zamestnanie a ekonomicky neaktívni rodinní príslušníci), predstavujú len veľmi malý podiel celkového počtu mobilných občanov EÚ. Okrem toho 64 % z nich niekedy v minulosti pracovalo vo svojej súčasnej krajine pobytu. 79 % z nich žije v domácnosti aspoň s jedným členom rodiny, ktorý je zamestnaný. Celková miera neaktivity medzi občanmi mobilnými v rámci EÚ klesla v období rokov 2005 a 2012 z 34,1 % na 30,7 %.

Voľný pohyb občanov, ktorý je zakotvený v zmluvách EÚ, je neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a ústredným prvkom jeho úspešnosti: stimuluje hospodársky rast, pretože umožňuje ľuďom cestovať a chodiť nakupovať do zahraničia. Z voľného pohybu pracovníkov majú prospech nielen pracovníci, ktorí ho využívajú, ale aj ekonomiky členských štátov, pretože umožňuje účinne zosúladiť zručnosti s voľnými pracovnými miestami na pracovnom trhu EÚ. Napriek hospodárskej kríze dnes zostávajú v EÚ asi 2 milióny neobsadených pracovných miest.

V oznámení o voľnom pohybe, ktoré Európska komisia prijala 25. novembra, sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť členských štátov a inštitúcií EÚ podporovať práva občanov EÚ žiť a pracovať v inej krajine EÚ a vymedzujú sa konkrétne opatrenia, ako pomôcť členským štátom vyvíjať príslušné úsilie a zároveň zužitkovať výhody, ktoré tieto práva prinášajú. V tomto politickom dokumente sa objasňujú práva občanov EÚ na voľný pohyb a prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia a analyzujú sa v ňom obavy vznesené niektorými členskými štátmi v súvislosti s výzvou, ktorú mobilita predstavuje pre miestne orgány.

Viac..  PREHĽAD: Najčastejšie mýty o migrácii a ochrane vonkajších hraníc EÚ

1. Právny rámec pre voľný pohyb

Čo je voľný pohyb pracovníkov?

Pracovníci EÚ využívajú slobodu pracovať v inom členskom štáte od 60. rokov. Toto právo bolo zakotvené v zmluvách EÚ už pri spustení európskeho projektu v roku 1957. Ide o právo, ktoré je v súčasnosti stanovené v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Patrí sem aj právo nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odmenu za prácu a iné pracovné podmienky.

V nariadení (EÚ) č. 492/2011 sa podrobne opisuje právo pracovníkov na voľný pohyb a vymedzujú sa v ňom osobitné oblasti, v ktorých sa zakazuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, a to najmä pokiaľ ide o: prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky, sociálne a daňové výhody, prístup k odbornej príprave, členstvo v odboroch, bývanie a prístup k vzdelávaniu pre deti.

Hlavnými cieľmi návrhu smernice na uľahčenie voľného pohybu pracovníkov, ktorý Komisia predložila koncom apríla 2013 a ktorý by mal byť v najbližších týždňoch formálne prijatý Radou ministrov EÚ a Európskym parlamentom, je boj proti diskriminácii pracovníkov z iných členských štátov a zvyšovanie povedomia o práve občanov EÚ pracovať v iných krajinách EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

emisie

Smrtiace diesle. Naftové motory spôsobia v Európe ročne 4 500 predčasných úmrtí

BRATISLAVA / Autá s dieselovými motormi, ktoré prekračujú zákonné limity pri produkcii emisií, spôsobia v Európe …