Verejné obstarávanie v EÚ bude mať nové pravidlá

podpis zmluvy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Nové pravidlá verejného obstarávania a uzatvárania koncesných zmlúv, ktoré schválil Európsky parlament, zvýšia kvalitu obstarávaných tovarov, služieb a prác a lepšie tak zhodnotia peniaze daňových poplatníkov. Malým a stredným podnikom by zároveň mali uľahčiť prístup k verejným súťažiam. Súčasťou novej legislatívy sú tiež prísnejšie pravidlá pre subdodávanie.

Nová právna úprava, na texte ktorej sa Parlament už v júni 2013 dohodol s Radou, reformuje legislatívu EÚ v oblasti verejného obstarávania a po prvýkrát stanovuje spoločné normy EÚ v oblasti uzatvárania koncesných zmlúv. Cieľom novelizácie je posilnenie spravodlivej súťaže a lepšie zhodnotenie peňazí daňových poplatníkov. Nové kritéria na vyhodnocovanie ponúk tak budú klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponúk a inovácie.

Orgány verejnej správy vynakladajú na obstarávanie prác, tovarov a služieb približne 18% HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie sa tak stáva silným nástrojom na dosahovanie špecifických spoločenských cieľov.

“Nové pravidlá sú silným signálom pre občanov, ktorí majú právo na efektívne využitie verejným prostriedkov,” uviedol parlamentný spravodajca pre verejné obstarávanie, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

“Nové pravidlá týkajúce sa koncesných zmlúv sú tiež jasným signálom v prospech posilnenia vnútorného trhu. Vytvárajú zdravé ekonomické prostredie, z ktorého majú úžitok všetci aktéri, vrátane orgánov verejnej správy, hospodárskych subjektov, ako aj občanov EÚ,” uviedol spravodajca pre koncesie, poslanec Philippe Juvin (EPP, FR).

Lepšie zhodnotenie verejných prostriedkov

Orgány verejnej správy budú môcť vďaka zavedeniu kritéria “ekonomicky najvýhodnejšej ponuky” klásť v procese vyhodnocovania ponúk  popri cene a nákladoch na životný cyklus (priebežné náklady) väčší dôraz na kvalitu, ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponuky a inovácie. “Nové kritéria skoncujú s diktatúrou najnižšej ceny a do stredu záujmu sa opäť dostane kvalita,” uviedol poslanec Tarabella.

Inovatívnejšie riešenia

Poslancom sa podarilo presadiť zavedenie úplne nového postupu verejného obstarávania, ktorý povzbudí uchádzačov k predkladaniu inovatívnych riešení. Nové “inovatívne partnerstvo” umožní orgánom verejnej správy zverejniť výzvu na predkladanie ponúk zameraných na vyriešenie určitého problému bez toho, aby vopred jasne špecifikovali, ako na to. Uchádzači by tak mali dostatočne veľký priestor, aby v spolupráci s obstarávateľom ponúkli inovatívne riešenia.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Uber, Wolt, Bolt, Delivero, či Bistro. Ohrozené sú tisíce pracovných miest

Menej byrokracie pre uchádzačov a ľahší prístup pre menšie podniky

Nové pravidlá zjednodušia spoločnostiam postup predkladania ponúk prostredníctvom štandardného “jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie” (ESPD) na báze aktualizovaného vlastného vyhlásenia. Originálnu dokumentáciu bude musieť predložiť iba víťaz výberového konania. Toto opatrenia by podľa odhadov Komisie malo znížiť administratívnu záťaž pre uchádzačov o viac ako 80%.

Nové pravidlá tiež podporujú rozdelenie verejných zákaziek na viacero častí, čo by umožnilo ľahší prístup menších firiem k verejnému obstarávaniu.

Prísnejšie pravidlá subdodávania

S cieľom bojovať proti sociálnemu dumpingu a zabezpečiť dodržiavanie práv pracovníkov budú súčasťou novej legislatívy prísnejšie pravidlá pre ponuky s neobvykle nízkou cenou a subdodávanie. Uchádzači, ktorí nerešpektujú pracovnoprávne predpisy EÚ, budú môcť byť z verejného obstarávania vylúčení.

Žiaden tlak na privatizáciu verejných služieb

Dohoda na nových pravidlách pre udeľovanie koncesií umožňuje členským štátom  naďalej slobodne rozhodovať o spôsobe poskytovania verejných služieb na svojom území – buď vlastnými zdrojmi alebo prostredníctvom externých spoločností. Nová smernica “nevyžaduje privatizáciu verejných podnikov poskytujúcich služby verejnosti,” uvádza jej text.

Poslanci zároveň vyňali vodu z pôsobnosti smernice, nakoľko ide podľa nich o verejný statok osobitného významu.

Smernice nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu ich ustanovení do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Šancu na zastavenie Ruska dáva v tejto chvíli len vyzbrojovanie Ukrajiny

Oleksij Danilov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny hovorí o prípravách Ruska na maximálnu …

Consent choices