EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Do 6 mesiacov majú členské štáty zaviesť nové pravidlá ťažby bridlicového plynu, vyzýva Komisia

Do 6 mesiacov majú členské štáty zaviesť nové pravidlá ťažby bridlicového plynu, vyzýva Komisia

ťažba bridlicového plynu
Ťažba bridlicového plynu. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala odporúčanie s cieľom zabezpečiť prijatie náležitých ochranných opatrení v oblasti životného prostredia a klímy v súvislosti s „frakovaním“ – technológiou vysokoobjemového hydraulického štiepenia používanou najmä pri ťažbe bridlicového plynu. Odporúčanie by malo pomôcť všetkým členským štátom, ktoré plánujú použiť túto metódu, riešiť zdravotné a environmentálne riziká a zlepšiť transparentnosť pre občanov. Takisto sa ním vytvoria rovnaké podmienky pre priemysel a stanoví jasnejší rámec pre investorov.

Spolu s týmto odporúčaním sa vypracovalo aj oznámenie, ktoré zohľadňuje príležitosti a výzvy spojené s používaním „frakovania“ na ťažbu uhľovodíkov. Obidva dokumenty sú súčasťou širšej iniciatívy Komisie s cieľom zaviesť integrovaný rámec politiky v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „Bridlicový plyn vzbudzuje v niektorých častiach Európy nádeje, no je zároveň aj zdrojom obáv verejnosti. Na výzvy na prijatie opatrení reaguje Komisia vypracovaním minimálnych zásad, ktoré členským štátom odporúča dodržiavať v záujme riešenia environmentálnych a zdravotných problémov a poskytnutia istoty, ktorú potrebujú prevádzkovatelia a investori.“

Toto odporúčanie, ktoré je založené na existujúcich právnych predpisoch EÚ a ktoré ich dopĺňa tam, kde je to potrebné, vyzýva členské štáty najmä na:

včasné plánovanie rozvoja a vyhodnotenia možných kumulatívnych účinkov ešte pred udelením licencie,

dôkladné posúdenie environmentálnych vplyvov a rizík,

zabezpečenie toho, aby integrita vrtu vyhovovala štandardom najlepších postupov,

kontrolu kvality miestnej vody, ovzdušia a pôdy ešte pred začatím prevádzky, s cieľom monitorovať prípadné zmeny a riešiť vznikajúce riziká,

kontrolu emisií do ovzdušia, vrátane emisií skleníkových plynov, zachytávaním týchto plynov,

informovanie verejnosti o chemických látkach, ktoré sa používajú v jednotlivých vrtoch, a

zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia počas celého projektu uplatňovali najlepšie postupy.

Komisia bude aj naďalej sprostredkovávať výmenu informácií s členskými štátmi, priemyselnými združeniami a organizáciami občianskej spoločnosti o vplyvoch projektov ťažby bridlicového plynu na životné prostredie.

Viac..  Čína už nebude dovážať odpad. Spôsobí to obrovský problém na celom svete

Členské štáty sa vyzývajú, aby tieto zásady zaviedli do šiestich mesiacov a od decembra 2014 Komisiu každoročne informovali o opatreniach, ktoré prijali. Komisia bude zavedenie tohto odporúčania monitorovať prostredníctvom verejne dostupnej hodnotiacej tabuľky, ktorá bude porovnávať situáciu v rôznych členských štátoch. Účinnosť tohto postupu preskúma Komisia o 18 mesiacov.

Konvenčný zemný plyn sa nachádza v uzavretých podzemných ložiskách. Bridlicový plyn je iný prípad – je to síce tiež zemný plyn, ale je zachytený vo vnútri hornín, ktoré treba na uvoľnenie plynu narušiť a otvoriť („štiepiť“ alebo „frakovať“). EÚ má zatiaľ len málo skúseností s vysokoobjemovým hydraulickým štiepením vo veľkom meradle a pri vysokej intenzite. Postup zahŕňa vstrekovanie veľkého množstva vody, piesku a chemikálií do vrtu s cieľom narušiť skalnú formáciu a uľahčiť ťažbu plynu. Skúsenosť s týmto postupom sa v Európe doteraz obmedzovala len na nízkoobjemové hydraulické štiepenie v niektorých ložiskách konvenčného plynu a ložiskách plynu z nízkopriepustných hornín, najmä vo zvislých vrtoch, ktoré tvoria iba malú časť doterajších prevádzkových aktivít EÚ týkajúcich sa ťažby ropy a zemného plynu. Na základe skúseností zo Severnej Ameriky, kde sa vysokoobjemové hydraulické štiepenie používa vo veľkom meradle, prevádzkovatelia teraz skúšajú tento postup aj v EÚ.

Environmentálne vplyvy a riziká je potrebné riadiť zodpovedajúcim spôsobom. Keďže na získanie rovnakého množstva plynu ako pri konvenčných vrtoch bude potrebné vykonať vrty v širšom priestore, kumulatívne vplyvy sa budú musieť náležite posúdiť a zmierniť.

Väčšina právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia bola prijatá ešte pred začatím vysokoobjemového hydraulického štiepenia. Niektoré aspekty súvisiace so životným prostredím preto nie sú v súčasných právnych predpisoch EÚ úplne vyriešené. To viedlo k verejným obavám a výzvam na prijatie opatrení na úrovni EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Fico

Lídri EÚ prijali pilier sociálnych práv. Premiér Fico hovorí o veľkej inšpirácii

„Môžeme začať intenzívne práce na novej ochrane sociálnych práv v Ústave SR,“ povedal predseda vlády Robert …