EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze počíta s pokračujúcim oživením
Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze počíta s pokračujúcim oživením

Európska komisia
Európska komisia, Brusel.
PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze počíta s pokračujúcim oživením hospodárstva vo väčšine členských štátov aj v Únii ako celku. Po skončení recesie na jar 2013 a troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch mierneho oživenia sa očakáva mierne zvýšenie hospodárskeho rastu. Po reálnom raste HDP o 1,5 % v EÚ a 1,2 % v eurozóne v roku 2014 by malo v roku 2015 dôjsť k zrýchleniu na 2,0 % a 1,8 %. Obe tieto čísla predstavujú zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu oproti jesennej prognóze z roku 2013.

Prognóza naďalej vychádza z predpokladu, že vďaka realizácii dohodnutých politických opatrení na úrovni EÚ a členských štátov sa bude zvyšovať dôvera, zlepšia sa finančné podmienky a programy makroekonomických úprav v členských štátoch budú napredovať, čím sa zvýši ich potenciál rastu.

Je potrebné poznamenať, že prognóza pre Portugalsko vychádza z predpokladov pripravených v kontexte desiateho prehodnotenia programu makroekonomických úprav v polovici decembra 2013 a jej aktualizácia je naplánovaná počas prebiehajúceho jedenásteho prehodnotenia programu. Prognóza pre Cyprus bolo dokončená začiatkom februára 2014 po treťom prehodnotení programu a ešte pred tým, ako bol k dispozícii štvrtý štvrťročný predbežný odhad HDP.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro: „Po návrate k rastu v polovici minulého roku je oživenie v Európe čoraz zreteľnejšie. Posilnenie domáceho dopytu v tomto roku by nám malo pomôcť dosiahnuť vyváženejší a udržateľnejší rast. Obnovenie rovnováhy európskeho hospodárstva napreduje a externá konkurencieschopnosť sa zlepšuje najmä v tých najzraniteľnejších krajinách. Napriek tomu , že to najhoršie z krízy už máme za sebou, musíme ostať v pozore, pretože oživenie je stále pomalé. Aby sme ho posilnili a mohli vytvoriť viac pracovných miest, musíme pokračovať v realizácii hospodárskych reforiem.“
Hospodársky rast na širšom základe

Hospodárska činnosť sa začala posilňovať aj v zraniteľných krajinách a tento trend by mal pokračovať. Vysokofrekvenčné ukazovatele poukazujú na veľmi pravdepodobné zlepšenia vo väčšine krajín. V súlade s charakteristikami predchádzajúcich hospodárskych obnov nasledujúcich po hlbokých finančných krízach sa však súčasné oživenie hospodárstva celkovo javí ako pomerne utlmené. Odzrkadľuje to pretrvávajúci, aj keď doznievajúci vplyv hospodárskej krízy na znižovanie zadlženosti, obmedzenie finančných prostriedkov, ako aj potrebu vnútorných a vonkajších úprav. Hoci sú podmienky financovania vo všeobecnosti priaznivé, stále pretrvávajú významné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj medzi podnikmi rôznych veľkostí. Investície po silnom poklese počas niekoľkých predchádzajúcich štvrťrokov opäť začali rásť. Očakáva sa, že počas prognózovaného obdobia naberú na intenzite, do istej miery aj v odvetví stavebníctva. Odbúravanie neistoty by malo podporiť silnejší dopyt, ktorý by sa mal stať hlavnou hybnou silou rastu, keďže vplyv vyššie uvedených faktorov bude postupne slabnúť.

Viac..  S Českou republikou sa vzájomne podporíme v kandidatúre o agentúry

Pre pracovný trh je charakteristická pomaly sa stabilizujúca zamestnanosť, i keď miera nezamestnanosti ostáva vysoká, pretože vývoj na trhu práce sa obvykle mení s polročným alebo aj dlhším odstupom vzhľadom na vývoj HDP. V súlade s týmto modelom sa počnúc týmto rokom očakáva mierne zvýšenie zamestnanosti a zníženie miery nezamestnanosti na 10,4 % v EÚ a 11,7 % v eurozóne do roku 2015, pričom rozdiely medzi jednotlivými krajinami zostanú naďalej veľmi vysoké.

V roku 2014 by v EÚ a eurozóne mala prevládať mierna inflácia spotrebiteľských cien, a to vo výške 1,2 % a 1,0 %, ktorá by sa v roku 2015 mala mierne zvýšiť približne o 1/4 percentuálneho bodu, keď hospodársky rast získa hybnú silu. V zraniteľných členských štátoch sa v posledných rokoch v dôsledku pokračujúcich ziskov z cenove konkurencieschopnosti a posilnenia ich vývozných sektorov zlepšuje saldo bežných účtov. Očakáva sa, že niekoľko týchto hospodárstiev zaznamená v roku 2014 a 2015 prebytky na bežnom účte.

O red

Odporúčame pozrieť

strom, klima

Európsky dvor audítorov: EÚ musí znížiť emisie a prispôsobiť sa zmene klímy

Podľa novej situačnej správy o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy uverejnenej Európskym …