EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Ochrana spotrebiteľa na úrovni EÚ. Otázky a odpovede z pera Európskej komisie
Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Ochrana spotrebiteľa na úrovni EÚ. Otázky a odpovede z pera Európskej komisie

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Prečo potrebujeme program na ochranu spotrebiteľa na úrovni EÚ?

Výdavky spotrebiteľov predstavujú 56 % HDP Európskej únie. Dobre informovaní a poučení spotrebitelia môžu viac ako inokedy podnietiť inovácie a rast tým, že budú vyžadovať hodnotu, kvalitu a služby. V dôsledku hospodárskej krízy a nových spôsobov predaja, napríklad elektronického obchodu či digitálnych služieb, sa objavili aj nové potreby. Informácie pre spotrebiteľov musia zároveň udržiavať krok s vývojom na trhoch, ako je napríklad liberalizácia trhov v oblasti energetiky a telekomunikácií.

Okrem toho je tiež potrebné reagovať na nové spoločenské výzvy – zložitosť rozhodovania spotrebiteľov, potrebu prechodu na trvalo udržateľnejšie modely spotreby, príležitosti a hrozby digitalizácie, zvýšenie sociálneho vylúčenia zraniteľných spotrebiteľov a starnutie obyvateľstva.

Aké sú hlavné výzvy, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom programu na obdobie rokov 2014 – 2020?

Hlavné výzvy možno zoskupiť do týchto štyroch skupín:

  • Bezpečnosť. Je potrebné posilniť koordináciu vnútroštátnych orgánov na presadzovanie práva a riešiť riziká spojené s globalizáciou výrobného reťazca. Stále narastá požiadavka na bezpečné služby, a to aj v kontexte starnutia obyvateľstva.
  • Informovanosť spotrebiteľov a spotrebiteľská osveta. Je potrebné mať porovnateľné, spoľahlivé a ľahko použiteľné informácie pre spotrebiteľov, najmä cezhraničných, riešiť otázky spojené s nedostatočnými znalosťami spotrebiteľských práv zo strany spotrebiteľov aj zo strany maloobchodných predajcov, získavať rozsiahle údaje o tom, ako trh slúži spotrebiteľom, zvyšovať kapacity spotrebiteľských organizácií, najmä v niektorých členských štátoch a zlepšovať vzdelávacie a informačné nástroje, ktoré používame.
  • Práva spotrebiteľov a účinné odškodnenie. Je potrebné ďalej posilňovať práva spotrebiteľov, najmä v cezhraničných situáciách, a riešiť problémy, ktorým čelia spotrebitelia, keď sa snažia dosiahnuť odškodnenie, predovšetkým v cezhraničných prípadoch, aby sme spotrebiteľov presvedčili, že ich práva sú chránené doma aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte.
  • Posilnenie presadzovania práva aj za hranicami. Je potrebné zvýšiť medzi spotrebiteľmi informovanosť o sieti európskych spotrebiteľských centier a ďalej posilňovať jej účinnosť. Posilniť treba tiež účinnosť siete vnútroštátnych orgánov presadzovania práva.

Pre koho bude program znamenať prínos?

Viac..  Európska komisia plánuje zdaniť digitálne firmy. Aj Slovensko si chce odkrojiť z koláča zisku

Priamy prínos z tohto programu budú mať vnútroštátne orgány zodpovedné za spotrebiteľskú politiku, ochranu a presadzovanie práva v tejto oblasti, sieť európskych spotrebiteľských centier, spotrebiteľské organizácie na úrovni EÚ, a vnútroštátne organizácie spotrebiteľov. V konečnom dôsledku bude program znamenať prínos pre spotrebiteľov v EÚ, a to vďaka lepším spotrebiteľským organizáciám, poradenstvu zo strany európskych spotrebiteľských centier a presadzovaniu opatrení prijatých orgánmi, ktoré by sa inak v dôsledku obmedzených zdrojov neuskutočnili.

Čo je nové v porovnaní s predchádzajúcim programom?

Nový program si ponechá najúspešnejšie prvky starého, pričom bude prihliadať na nové spoločenské výzvy, ako je napríklad väčšia zložitosť rozhodovania, potreba prechodu na trvalo udržateľnejšie modely spotreby, príležitosti a hrozby vyplývajúce z rozvoja digitalizácie a osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov.

Ako nový program pre spotrebiteľov podporí hlavnú stratégiu rastu Únie?

Každý z 500 miliónov občanov Európy je aj spotrebiteľom. Spotrebitelia sú hnacou silou európskeho hospodárstva a jednotného trhu. Ich výdavky predstavujú až 56 % HDP EÚ a majú obrovský potenciál ako zdroj rastu a inovácie. Čím viac spotrebiteľov dokáže robiť informované rozhodnutia, tým väčší vplyv môžu mať na posilnenie jednotného trhu a stimuláciu rastu.

Program Spotrebitelia je plne v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020: digitálnou agendou – vedúcou k lepším podmienkam pre spotrebiteľov; udržateľným rastom – smerujúcim k trvalo udržateľnej spotrebe; sociálnym začlenením – berúcim do úvahy zraniteľných spotrebiteľov a starnúcu populáciu; inteligentnou reguláciou – monitorovanie spotrebiteľského trhu prispeje k vyprofilovaniu inteligentnej a cielenej regulácie.

Koľko to stojí?

Prostredníctvom tohto programu sa budú financovať opatrenia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sa podieľajú na Európskom hospodárskom priestore.

Pri porovnaní tohto programu, ktorý práve vstúpil do platnosti, s predchádzajúcim programom, v bežných cenách, mal Program spotrebitelia na obdobie rokov 2007 – 2013 rozpočet 156,8 milióna EUR, zatiaľ čo nový program bude mať rozpočet vo výške 188,8 miliónov EUR. Predstavuje to len 5 eurocentov na obyvateľa na rok.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Zdaňovanie v digitálnej oblasti: Komisia navrhuje nové opatrenia, aby všetky podniky v EÚ platili spravodlivé dane

Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a …