Cecilia Malmströmová
Cecilia Malmströmová, európska komisárka pre vnútorné záležitosti. PHOTO: Credit © European Union, 2014.

Konanie o návrate zadržaných osôb do tretích krajín musí byť humánne, žiada Európska komisia

Cecilia Malmströmová
Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti. PHOTO: Credit © European Union, 2014.

V posledných rokoch sa vo všetkých členských štátoch uskutočnili významné legislatívne a praktické zmeny týkajúce sa migračnej politiky EÚ. Jej cieľom bolo zavedenie spravodlivých a prehľadných pravidiel a zlepšenie spôsobu, ktorým sa uskutočňuje ” konanie o návrate”.

Smernica o návrate, prijatá v roku 2008, priniesla presné pravidlá týkajúce sa návratu štátnych príslušníkov tretích krajín bez práva na pobyt v EÚ.Tak isto jasne stanovila pravidlá pri používaní donucovacích opatrení, zaistení a zákaze opätovného vstupu. Ďalším cieľom je aj zabezpečenie uplatňovanie všetkých pravidiel v celej EÚ.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová uviedla: „Smernica o návrate pozitívne ovplyvnila vnútroštátne právne predpisy a prax. Je hnacou silou zmien týkajúcich sa dobrovoľného odchodu a monitorovania nútených návratov. Prispela k celkovému zníženiu maximálneho trvania zadržania v celej EÚ a pomohla podporiť alternatívy k zadržaniu”. Ako ďalej Malströmová konštatuje, situácia so zadržaniami v mnohých členských štátoch vyvoláva vážne obavy a najdôležitejšími sú dôveryhodné a humánne  postupy, ktoré by zaručovali základné práva a dôstojnosť bez ohľadu na migračný status zadržaných osôb.

Úsilie by sa malo zamerať na základné hľadiská spojené s podmienkami zadržania, systematickejšie využívanie iných možností k zadržaniu, vytvorenie nezávislých systémov na monitorovanie núteného návratu, celkovú účinnosť politiky -rýchlejšie postupy a vyššie úrovne dobrovoľného  návratu.

Hlavnými dôvodmi pre odmietnutie návratu sú praktické problémy pri zisťovaní totožnosti navrátených osôb a pri získavaní potrebných dokladov od orgánov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Európska komisia stanovila päť hlavných oblastí činnosti:

– Zabezpečenie riadneho a účinného vykonávania existujúcich pravidiel

Komisia bude aj naďalej riešiť s členskými štátmi všetky nedostatky a bude venovať osobitnú pozornosť tomu, ako členské štáty vykonávajú ustanovenia smernice, ktoré sa týkajú zaistenia navrátených osôb, záruk a právnych prostriedkov nápravy, ako aj zaobchádzania s maloletými osobami a inými zraniteľnými osobami v rámci konania o návrate.

Viac..  MOLDAVSKO: Krajina si pripomenula 30. výročie nezávislosti

– Presadzovanie postupov zlučiteľných so základnými právami

 Komisia prijme „Príručku pre návraty“, ktorá bude obsahovať spoločné usmernenia a osvedčené postupy. Bude podporovať úsilie Rady Európy zamerané na kodifikáciu podrobných štandardov pre zadržanie.

– Ďalší rozvoj dialógu a spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ

Otázky návratu a znovuprijatia budú aj naďalej dôsledne riešené vyváženým spôsobom v rámci dialógov o spolupráci s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, ako napríklad prostredníctvom globálneho prístupu k migrácii a mobilite a partnerstiev v oblasti mobility.

– Zlepšenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti návratu

Komisia využije Európsku migračnú sieť ako platformu pre spoluprácu, najmä na získavanie a zdieľanie informácií v oblasti dobrovoľného návratu.

– Posilnenie úlohy agentúry Frontex v oblasti návratu

Koordinačná úloha agentúry Frontex v oblasti spoločných operácií návratu by sa mala ďalej posilniť, aby sa zabezpečilo, že budú splnené spoločné normy týkajúce sa ľudského a dôstojného zaobchádzania s navrátilcami. Mali by sa organizovať školenia na riešenie otázok súvisiacich s návratom.

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …