Európska komisia vyzýva na prijatie prísnych regulačných noriem pre civilné dróny

lietadlo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia navrhla nové prísne normy na reguláciu operácií civilných drónov (diaľkovo riadených lietadiel, RPAS – remotely piloted aircraft sytems). Nové normy sa budú týkať bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, ochrany súkromia, ochrany údajov, poistenia a zodpovednosti. Cieľom je, aby sa európsky priemysel mohol stať celosvetovým lídrom na trhu tejto vznikajúcej technológie, a zároveň zabezpečiť zavedenie všetkých potrebných bezpečnostných záruk.

Civilné dróny sa v rôznych odvetviach v Európe používajú čoraz viac, napríklad v krajinách ako Švédsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo, avšak v podmienkach rozdrobeného regulačného rámca. Uplatňujú sa síce základné vnútroštátne bezpečnostné pravidlá, ale tieto pravidlá sa v celej EÚ líšia a niektoré kľúčové bezpečnostné záruky nie sú riešené jednotne.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Civilné dróny môžu kontrolovať poškodenie cestných a železničných mostov, monitorovať prírodné katastrofy, ako sú záplavy, a postrekovať plodiny s dokonalou presnosťou. Existujú v najrôznejších formách a veľkostiach. V budúcnosti môžu dokonca doručovať knihy z vášho obľúbeného internetového obchodu. Mnoho ľudí však vrátane mňa má v súvislosti s týmito zariadeniami obavy o bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu a ochranu súkromia.“

Technologická úroveň civilných drónov sa zdokonaľuje a existuje vysoký potenciál rastu a vytvárania pracovných miest. Podľa niektorých odhadov by mohli v nasledujúcich 10 rokoch predstavovať 10 % trhu leteckej dopravy. To je 15 miliárd EUR ročne.“

Podpredseda dodal: „Ak niekedy existoval ten správny čas na to, aby sme konali a aby sa tak stalo na európskej úrovni, je to teraz. Pretože z podstaty diaľkovo riadených lietadiel takmer vyplýva, že budú prekračovať hranice štátov a toto odvetvie je ešte stále v zárodku. Máme príležitosť stanoviť jednotný súbor pravidiel, s ktorými môže každý pracovať, presne tak, ako to robíme pri väčších lietadlách.“

Nové normy sa budú týkať týchto oblastí

Prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnostných povolení platné v celej EÚ. Bezpečnosť je prvoradou prioritou politiky EÚ v oblasti letectva. Normy EÚ budú vychádzať zo zásady, že civilné dróny (diaľkovo riadené lietadlá) musia dosahovať úroveň bezpečnosti rovnocennú s leteckými operáciami, ktoré vykonávajú posádky lietadiel. EASA, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, začne vyvíjať osobitné celoeurópske normy týkajúce sa diaľkovo riadených lietadiel.

Prísne kontroly týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov. Údaje získané prostredníctvom diaľkovo riadených lietadiel musia byť v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov a orgány na ochranu údajov musia monitorovať následný zber a spracovanie osobných údajov. Komisia posúdi, ako zabezpečiť, aby sa pravidlá na ochranu údajov v plnej miere vzťahovali na diaľkovo riadené lietadlá, a navrhne zmeny alebo osobitné usmernenia tam, kde je to potrebné.

Viac..  Európska komisia dala TikToku mesiac na riešenie sťažností voči jeho praktikám

Prísne kontroly na zaistenie bezpečnostnej ochrany. Podobne ako iné lietadlá, civilné dróny sa môžu stať predmetom potenciálnej nezákonnej činnosti a bezpečnostných hrozieb. EASA začne pripravovať nevyhnutné požiadavky v oblasti bezpečnostnej ochrany, najmä s cieľom chrániť informačné toky, a následne navrhne osobitné právne záväzky pre všetkých príslušných aktérov (napr. pre manažment letovej prevádzky, prevádzkovateľov, poskytovateľov telekomunikačných služieb). Tieto právne záväzky budú presadzovať vnútroštátne orgány.

Jasný rámec pre zodpovednosť a poistenie. Súčasný režim poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu bol stanovený prevažne z hľadiska lietadiel s posádkou, v rámci ktorého sa na základe hmotnosti (od 500 kg) stanovuje minimálna výška poistenia. Komisia posúdi, či je potrebné zmeniť existujúce pravidlá, aby sa zohľadnili špecifiká diaľkovo riadených lietadiel.

Zefektívnenie výskumu a vývoja a podpora nového odvetvia. Komisia zefektívni výskum a vývoj, najmä pokiaľ ide o fondy EÚ na výskum a vývoj, s ktorými hospodári spoločný podnik SESAR (Jednotné európske nebo), aby čas potrebný na zavedenie nádejných technológií na integráciu RPAS do európskeho vzdušného priestoru bol pokiaľ možno čo najkratší. MSP a začínajúce podniky v danom odvetví získajú priemyselnú podporu na vývoj vhodných technológií (programy Horizont 2020 a COSME).

Čo nasleduje ďalej?

Komisia vykoná v roku 2014 hĺbkové posúdenie (vplyvu), aby preskúmala problematické otázky a vymedzila najlepšie možnosti na ich riešenie. Potom môže nasledovať legislatívny návrh, ktorý musia schváliť členské štáty a Európsky parlament. EASA navyše môže okamžite začať pripravovať potrebné bezpečnostné normy. Medzi ďalšie opatrenia môžu patriť podporné opatrenia v rámci súčasných programov EÚ, ako sú SESAR, Horizont 2020 alebo COSME. Všetky tieto aktivity sú zamerané na dosiahnutie cieľa stanoveného Európskou radou v decembri 2013, ktorým je zabezpečiť postupnú integráciu RPAS do vzdušného priestoru od roku 2016.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …