hajnoš

Miroslav Hajnoš o stratégii Európa 2020: Nie je možné, aby 40% ľudí malo vyštudovanú vysokú školu


hajnoš
Miroslav Hajnoš. PHOTO: redakcia/MH.

Európska komisia ako súčasť rozhodovacieho procesu Európskej únie má na starosti hodnotenie situácie v Európe a zároveň plánovanie jej stratégie. Tá je tvorená na 10 rokov, pričom tá súčasná nesie názov Europa 2020. Na viac informácií o samotnej stratégií sme sa opýtali Miroslava Hajnoša, generálneho sekretára Európskej demokratickej strany a kandidáta do Európskeho parlamentu.

Čo je  vlastne je Európa 2020?

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie na vytváranie pracovných miest, ktorá sa začala v roku 2010. Ide o viac než len prekonanie krízy, z ktorej sa ekonomiky postupne zotavujú. Jedná sa tiež o riešenie nedostatkov nášho modelu rastu a vytváranie podmienok pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V rámci stratégie je stanovených päť hlavných cieľov EÚ s ich predpokladaným naplnením do konca roka 2020.  Dané ciele delíme do šiestich oblastí: zamestnanosť; výskum a vývoj; klima/energia; vzdelávanie; sociálne začlenenie a znižovanie chudoby.

Čo je jej hlavnou agendou 2020?

Sedem “hlavných iniciatív” poskytuje rámec, prostredníctvom ktorého EÚ a vnútroštátne orgány vzájomne posilňujú svoje úsilie v oblastiach stratégie Európa 2020. Tými sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov. Jednotný európsky trh, rozpočet EÚ a externé agenda EÚ tiež prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie.

Stratégia Európa 2020 je implementovaná a sledovaná v rámci európskeho semestra a ročného cyklu koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík.

Európska komisia uznáva ” slabiny v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy “. Ukazuje ako členské štáty dosiahujú merateľné výsledky hlavných cieľoch v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky a úrovne dosiahnutého terciárneho vzdelávania do roku 2020, ostatné ukazovatele ako napríklad ” zvýšenie podielu mladých ľudí v zamestnaní a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ( Neets ) ” sú na druhej strane veľmi negatívne.

Viac..  Na podporu verejnej dopravy majú ísť zo zdrojov EÚ v novom programovom období stovky miliónov eur

Ako vnímate túto stratégiu?

Je veľmi obtiažne hodnotiť niečo, čo ešte stále  plynie. Z pohľadu Lisabonskej stratégie, ktorá bola na roky 2000-2010 je realistickejšia, avšak sú tam badateľné nedostatky, s ktorými sa potýka. V Lisabonskej stratégií boli ciele nedosiahnuteľné a neprispôsobené situácií vtedajšej Európy. Z môjho pohľadu má dnešná Európa 2020 nevhodne nastavené ciele napríklad v oblasti vzdelávania. Na Slovensku nie je možné, aby 40% mladých malo vyštudovanú vysokú školu. Proporčne by to ekonomika našej krajiny nezvládala.

Treba spomenúť, ze Európska komisia vydala oznámenie ” Rekapitulácia stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast “. To slúži na zhodnotenie doterajšieho priebehu, ale aj ako podklad pre informovanú diskusiu a prípadnú revíziu stratégie Európa 2020. Otázka, ktorá sa otvára je ako EÚ a jednotlivé členské štáty postupujú smerom k dosiahnutiu cieľov roku 2020. Bude táto stratégia úspešná alebo neúspešná?

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wifi

Európsky dvor audítorov preskúma politiku v oblasti širokopásmového pripojenia

Európsky dvor audítorov bude skúmať, či Európska komisia a členské štáty sú na správnej ceste …