EÚ vyčlenila pre cezhraničné regióny 6,6 miliárd EUR


regionalna spolupraca
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska územná spolupráca je kľúčovým cieľom regionálnej politiky EÚ. Európske regióny a mestá sú vyzvané, aby prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí spolupracovali a vymieňali si vedomosti a skúsenosti. Medzi hlavné typy programov spolupráce patria:

  • programy cezhraničnej spolupráce pozdĺž vnútorných hraníc EÚ.
  • programy nadnárodnej spolupráce zahŕňajú väčšie oblasti spolupráce, napr. prostredníctvom makroregionálnych stratégií v oblasti Dunaja a Baltského mora.
  • programy medziregionálnej spolupráce poskytujú rámec pre výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v celej Európe.

Podujatie, ktorého cieľom je poukázať na to, ako regionálna politika EÚ pomáha miestnym obyvateľom nájsť riešenia prostredníctvom Európskej územnej spolupráce, bude klásť dôraz na konkrétne výzvy, ktorým čelí tretina občanov EÚ žijúcich a pracujúcich v európskych pohraničných regiónoch.

V období rokov 2007 – 2013 bolo v európskych regiónoch členských aj nečlenských štátov EÚ podporených viac ako 8 000 projektov Európskej územnej spolupráce. Väčšina z nich bola zameraná na 60 vnútorných hraníc EÚ a občanov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Tieto projekty, ktorých rozpočet bol relatívne nízky, priniesli mnoho konkrétnych výsledkov: odstránili sa prekážky, ktoré stáli v ceste lepšej bezpečnosti, doprave, vzdelávaniu, energetike, zdravotnej starostlivosti, odbornej príprave a vytváraniu pracovných miest.

V dňoch 19. – 20. mája sa v Bruseli uskutoční výročné zasadnutie riadiacich orgánov programov Európskej územnej spolupráce, ktoré monitorujú tieto projekty. Na podujatí sa zúčastnia osoby, ktoré sa zapojili do štyroch hlavných cezhraničných regionálnych projektov a ktorým tieto projekty priniesli úžitok. Z rôznych častí EÚ pricestujú lekári, policajti, remeselníci a študenti, aby sa spolu so zástupcami pohraničných regiónov vrátane Združenia európskych pohraničných regiónov podelili o svoje skúsenosti s tým, ako im cezhraničné projekty pomohli riešiť problémy súvisiace s únikom mozgov, bezpečnosťou, zdravím, nezamestnanosťou a nedostatočným vzdelaním.

Európska územná spolupráca, tiež známa ako Interreg, ktorá na budúci rok oslávi svoje 25. výročie, sa stala významným základným kameňom európskej regionálnej politiky.

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol: „Územná spolupráca je jadrom európskeho ideálu. Tieto typy projektov poukazujú na Európu v akcii, pričom spolupráca prebieha nielen na úrovni vlád, ale aj na najnižšej miestnej úrovni. Európska územná spolupráca spočíva v budovaní dôvery, a to niekedy aj medzi susediacimi krajinami, ktoré boli kedysi nepriateľmi. Jej úlohou je spájať ľudí v ich každodennom živote a zabezpečiť, aby sa spoločné problémy riešili spoločne.“

Ďalej dodal: „Ďalším dôležitým prvkom týchto projektov je úloha, ktorú zohrávajú pri integrácii novších členských štátov EÚ. Keďže vonkajšie hranice EÚ sa neustále menia, spolupráca so susednými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, zohrávala a naďalej zohráva kľúčovú úlohu v procese rozširovania a vytvárania pevnejších väzieb pre ďalšiu integráciu, ako je to napríklad v prípade krajín Balkánu.“

Na obdobie rokov 2014 – 2020 je na Európsku územnú spoluprácu vyčlenených takmer 10 miliárd EUR, z čoho je približne 6,6 miliárd EUR určených pre cezhraničné regióny. Hoci programy Interreg priniesli v priebehu rokov významné výsledky, nové obdobie si bude vyžadovať, aby sa každý z 91 programov viac zameral na výsledky a priority v súlade novou politikou súdržnosti EÚ, ktorá prešla reformou. Tým by sa mal zabezpečiť maximálny vplyv a ešte efektívnejšie využitie investícií.

Viac..  I. Štefanec: Rodina kresťanských demokratov Európskej ľudovej strany bude v dobrých rukách

Na tomto zasadnutí, ktoré sa uskutoční 19. – 20. mája, sa v rámci videosúťaže otvoria „pohraničné otázky, pohraničné riešenia“, ktoré upriamia pozornosť na výsledky a výhody regionálnej spolupráce. Víťazi budú vyhlásení počas Dní európskej spolupráce, ktoré sa budú konať v polovici septembra v Miláne (Taliansko). Účastníci projektu a miestni zástupcovia budú počas podujatia k dispozícii aj novinárom.

Štyri prezentované projekty

Projekt “Univerzita veľkého regiónu (Grande Région)” BE/DE/FR/LUX

Hoci v mnohých členských štátoch dochádza k znižovaniu verejných výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie, šesť univerzít (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine) zo štyroch susediacich krajín spojilo svoje sily na udržanie excelentnosti v rámci akademických a výskumných štandardov pre svojich viac ako 125 000 študentov a 6 500 výskumných pracovníkov a pedagógov. Táto spolupráca viedla k zintenzívneniu cezhraničnej mobility a zbližovaniu študentov a výskumných pracovníkov. Vďaka nej sa veľký región bude naďalej rozvíjať a stane sa hnacou silou hospodárskeho rastu.

Projekt “Odmínovanie” – HU/HR

Pozdĺž chorvátsko‑maďarských hraníc boli v roku 2011 nájdené život ohrozujúce nášľapné míny z obdobia konfliktu v bývalej Juhoslávii počas deväťdesiatych rokov. Maďarské orgány vyhlásili niektoré časti pohraničnej oblasti za zakázanú zónu nebezpečenstva. Na odstránenie mín sa použili fondy EÚ. Tým sa prispelo k ochrane obyvateľstva a pripravila sa pôda pre množstvo cezhraničných chránených oblastí „Natura 2000“ s rozvíjajúcim sa udržateľným cestovným ruchom. Tento projekt je súčasťou stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

Projekt “Telediag” – RO/SR

Vďaka investičnej podpore zo strany EÚ sa zdravotnícke zariadenia v Rumunsku a Srbsku v súčasnosti radia medzi špičkové zdravotnícke strediská svetovej telemedicíny. Súčasťou projektu je spoločné využívanie jedinečného systému telemedicíny, ktorý lekárom umožňuje využívať inovatívne technológie e-informácií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom na diaľku. Pomocou tohto projektu sa znížili náklady na zdravotnú starostlivosť, poskytla sa lepšia, rýchlejšia a bezpečnejšia diagnostika a došlo k skutočnému zlepšeniu služieb zdravotnej starostlivosti v rumunsko-srbských pohraničných oblastiach.

Projekty “Akadémia remesiel” – SI/HU

Impulzom pre tento projekt bolo ohrozenie dlhodobej tradície remesiel v tejto časti Slovinska a Maďarska. O odbornú prípravu malo záujem menej ľudí, preto sa niektoré umelecké a remeselnícke školy museli zavrieť. Projekt „Akadémia remesiel“ pomohol tento proces zvrátiť tým, že vytvoril nové príležitosti pre mladých ľudí a dopomohol k zachovaniu tohto kultúrneho dedičstva. Do tohto projektu sa zapojilo okolo 1 000 podnikateľov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Program Interreg Stredná Európa 2021 – 2027 má rozpočet 280 miliónov eur

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2021 až 2027 má celkový rozpočet v objeme 280,8 …