Európska komisia: Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne bunky sa bude naďalej financovať

európska komisia
PHOTO: Flickr.

Európska komisia dnes predstavila svoju odpoveď na iniciatívu občanov pod názvom „Jeden z nás“. Po stretnutí s jej organizátormi a preskúmaní ich žiadosti sa Komisia rozhodla nepredložiť legislatívny návrh, keďže členské štáty i Európsky parlament len nedávno prerokovali a stanovili politiku EÚ v tejto oblasti.

V rámci iniciatívy „Jeden z nás“ sa od EÚ žiadalo zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Organizátori iniciatívy po registrácii návrhu zozbierali viac ako požadovaný milión podpisov aspoň zo siedmich členských štátov EÚ.

S Komisiou sa stretli 9. apríla a následne sa 10. apríla konalo verejné vypočutie v Európskom parlamente. Komisia dospela k záveru, že existujúci rámec financovania, na ktorom sa po diskusii zhodli aj členské štáty EÚ a Európsky parlament, je primeraný.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „K tejto iniciatíve občanov sme sa postavili aktívne a jej návrhu sme venovali všetku náležitú pozornosť. To, že členské štáty a Európsky parlament sa dohodli pokračovať vo financovaní výskumu v tejto oblasti, však má svoj dôvod. Embryonálne kmeňové bunky sú jedinečné a majú potenciál liečby, ktorá môže zachrániť životy, pričom už prebieha klinické skúšanie. Komisia bude naďalej uplatňovať prísne etické pravidlá a obmedzenia financovania výskumu zo zdrojov EÚ vrátane toho, že nebudeme financovať ničenie embryí.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „V rámci iniciatív občanov sa ľudia môžu priamo podieľať na tvorbe politiky EÚ a my im venujeme veľkú pozornosť. Pre komplikácie v tehotenstve a pri pôrode stále zomiera priveľa žien. Preto sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo zahrnúť konkrétny cieľ zníženia úmrtnosti matiek a zabezpečenia univerzálneho prístupu k reprodukčnému zdraviu medzi miléniové rozvojové ciele. EÚ, jej členské štáty a ostatní medzinárodní darcovia na jeho naplnení tvrdo pracujú a spolu so zdravím ako takým je pre nich prioritou. Cieľom našich rozvojových programov v tejto oblasti je rozšíriť prístup k účinným službám plánovaného rodičovstva, aby neboli potrebné interrupcie.“

Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky

Európska komisia uplatňuje na všetok výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky komplexný systém trojitého zabezpečenia, ktorý je podľa nej v plnom súlade so zmluvami EÚ, ako aj s Chartou základných práv Európskej únie. Tento systém, ktorý sa uplatnil už v predošlom výskumnom programe EÚ, odsúhlasili členské štáty a Európsky parlament v kontexte schvaľovania legislatívy pre program Horizont 2020 v roku 2013. Pravidlá sú takéto:

  • Rešpektujú sa vnútroštátne právne predpisy – projekty EÚ sa musia riadiť právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa výskum vykonáva.
  • Všetky projekty sa musia vedecky overiť v partnerskom preskúmaní a musia sa podrobiť prísnemu etickému posudzovaniu.
  • Finančné prostriedky EÚ sa nesmú použiť na deriváciu nových línií kmeňových buniek, ani na výskum, pri ktorom sa ničia embryá – vrátane obstarávania ľudských embryonálnych kmeňových buniek.
Viac..  Šéf WHO žiada dvojmesačné moratórium na podávanie posilňovacích dávok

Európska Komisia sa nezameriava vyslovene na financovanie výskumu spojeného s ľudskými embryonálnymi kmeňovými bunkami. Financuje skôr výskum liečby ochorení alebo riešení problémov v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad terapie na liečbu Parkinsonovej choroby, Huntingtonovej choroby či cukrovky.

Výskum môže zahŕňať aj ľudské embryonálne kmeňové bunky, ak sú súčasťou najlepších projektových návrhov. V rokoch 2007 až 2013 EÚ financovala 27 projektov spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva, ktoré zahŕňali použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Príspevok z rozpočtu EÚ predstavoval 156,7 milióna EUR. Celkové výdavky na zdravotnícky výskum za toto obdobie boli približne 6 miliárd EUR.

Pomoc EÚ v oblasti zdravia v rozvojových krajinách

Rozvojová spolupráca v oblasti zdravia matiek a detí sa riadi týmito prvkami:

  • Miléniové rozvojové ciele na riešenie celosvetovej chudoby zahŕňajú konkrétny cieľ znížiť do roku 2015 úmrtnosť matiek o tri štvrtiny a zabezpečiť univerzálny prístup k reprodukčnému zdraviu.
  • Akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, v ktorom sa uvádza, že interrupcie nemožno v žiadnom prípade podporovať ako metódu plánovaného rodičovstva, pri ich vykonávaní sa musí rešpektovať právny rámec každej krajiny a pokiaľ nie sú protizákonné, majú sa interrupcie vykonávať v bezpečných podmienkach.

Priority financovania EÚ v oblasti zdravia boli dohodnuté spoločne s vládami partnerských krajín a zameriavajú sa na zlepšenie ich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a prístupu k nim. EÚ vynaložila v rokoch 2008 až 2012 na sektor zdravotníctva rozvojové prostriedky vo výške 3,2 miliardy EUR. Z tejto sumy sa 1,5 miliardy EUR vynaložilo v oblasti zdravia matiek, novorodencov a detí, 87 miliónov EUR na reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a 17 miliónov EUR na plánované rodičovstvo.

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce je jedným z hlavných finančných nástrojov Únie v oblasti rozvojovej pomoci. Zabezpečuje sa ním bilaterálna podpora rozvojovým krajinám, na ktoré sa nevzťahuje Európsky rozvojový fond, a tematická podpora všetkých partnerských krajín v oblasti prioritných tém, ako sú ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí verejných, inkluzívny a udržateľný rast.

Okrem posúdenia vplyvu a ostatných interných hodnotení Komisia v rokoch 2010 – 2011 uskutočnila aj verejné konzultácie o budúcom financovaní vonkajšej činnosti Únie. Nariadenie o nástroji financovania rozvojovej spolupráce bolo prijaté v marci 2014 po ratifikácii Európskym parlamentom a Európskou radou. Na nástroj sa v období 2014 – 2020 z rozpočtu EÚ pridelia prostriedky vo výške 19,7 miliardy EUR.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Minister Vlčan podporuje spájanie samospráv s cieľom zmysluplne čerpať európske peniaze

Rozvoj vidieka je oblasť, v ktorej vidí šéf rezortu rozvoja vidieka Samuel Vlčan veľké rezervy. Zlepšiť …