Podvody s potravinami: Ako nás EÚ chráni?


maso
PHOTO: Flickr.

Sieť RASFF, ktorá bola zriadená pred 35 rokmi a ktorá uľahčuje cezhraničný tok informácií medzi jej členmi a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre občanov Európy, prešla dlhú cestu od jej skromných začiatkov.

Sieť RASFF umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ak sa v potravinovom a krmivovom reťazci zistia riziká v oblasti verejného zdravia. Všetci členovia systému RASFF (28 členských štátov EÚ, Komisia, EFSA, ESA, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko) sú v 24-hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili zaslanie neodkladných oznámení, ich prijatie a spoločnú a efektívnu reakciu na ne.

Vďaka systému RASFF sa predišlo mnohým rizikám v oblasti bezpečnosti potravín skôr, než mohli ohroziť spotrebiteľov. Európa sa viac než kedykoľvek predtým spolieha na systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), aby sa zabezpečilo, že naše potraviny spĺňajú jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín vo svete.

Z výročnej správy o RASFF z roku 2013 vyplýva, že okrem jeho hlavnej úlohy, ktorou je zabezpečovanie bezpečnosti potravín od jeho vzniku pred 35 rokmi, je RASFF kľúčovým nástrojom na spätné vysledovanie a stiahnutie výrobkov, v súvislosti s ktorými sa zistil podvod.

Komisár EÚ pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Systém RASFF je životne dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje reagovať na situácie v oblasti bezpečnosti potravín v Európe vďaka rýchlej výmene informácií v záujme ochrany európskych spotrebiteľov. Škandál s konským mäsom bol príkladom systému RASFF v akcii, keď sa spätne vysledoval zdroj potravinárskych výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso a príslušné výrobky sa stiahli z trhu“.

Záverom skonštatoval: „Dnes sme sa priblížili európskym spotrebiteľom prostredníctvom inovačného online nástroja – nového portálu RASFF pre spotrebiteľov – ktorý im ponúka prístup k informáciám o oznámeniach o stiahnutí výrobkov z trhu a o verejných upozorneniach zo strany orgánov verejného zdravia a prevádzkovateľov podnikov v danej krajine EÚ“.

Celkové výsledky

Dnešná výročná správa sa týka vykazovacieho roka 2013, v ktorom bolo prostredníctvom RASFF podaných spolu 3 205 pôvodných oznámení, z ktorých 596 bolo klasifikovaných ako výstražné oznámenia, 442 ako informácie, ktoré je potrebné sledovať, 705 ako informačné oznámenia a 1 462 ako oznámenia o zamietnutí na hraničnom prechode.

Viac..  Europarlament schválil striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu pred zimou

Tieto pôvodné oznámenia viedli k 5 158 následným oznámeniam, čo predstavuje v priemere asi 1,6 následných oznámení na jedno pôvodné oznámenie. Následné oznámenia môžu viesť k viacerým opatreniam, napríklad: odvolanie, stiahnutie, zhabanie a zničenie potravinárskych výrobkov.

Celkový počet oznámení hlásených cez RASFF sa v roku 2013 znížil o 9 % v porovnaní s rokom 2012. K najzávažnejším problémom patrili choroby vyvolané pôvodcom v potravinách, a to v dôsledku prítomnosti vírusu hepatitídy A v zmesiach bobúľ a v jahodách, nepriaznivých reakcií spôsobených potravinovými doplnkami s potenciálne nebezpečnými zložkami, E. coli produkujúcej Shigatoxin (STEC) v mäse a rezíduí pesticídov na rastlinných výrobkoch.

Pôvod oznámení

Z 3 205 pôvodných oznámení hlásených cez RASFF v roku 2013 sa prevažná väčšina (2 710, 84,6 %) týkala potravín, 272 oznámení sa týkalo krmív (8,5 %) a 223 oznámení (6,9 %) sa týkalo materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami.

Ďalšie otázky: opatrenia proti potravinovým podvodom

Hoci sa nezistilo žiadne riziko týkajúce sa bezpečnosti potravín, systém RASFF preukázateľne prispel k rýchlemu zdieľaniu všetkých informácií týkajúcich sa potravinových výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso. V prvom polroku 2013 a v nasledujúcom období to členským štátom EÚ pomohlo urýchliť ich vyšetrovania a získať komplexnejší obraz, čo im umožnilo spätne vysledovať zdroj podvodov.

Ďalšie kroky

Podľa ukazovateľov je zrejmé, že rastie potreba výmeny informácií o cezhraničných prípadoch potravinových podvodov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie. Komisia vyvíja informačno-technologický systém zameraný na potravinové podvody, inšpirovaný RASFF, ktorý bude podporovať prácu nedávno zriadenej siete EÚ proti potravinovým podvodom.

Tento IT systém poskytne platformu pre cezhraničnú administratívnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečenia rýchlej výmeny informácií o zavádzajúcich a podvodných činnostiach v sektore potravín, aby proti nim bolo možné zakročiť cezhranične.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

energeticke stitky

Právo na opravu: Europoslanci požadujú trvácnejšie a ľahšie opraviteľné výrobky

Súčasťou nového práva na opravu by mala byť výroba opraviteľných produktov s dlhšou životnosťou, lepšia …