Domov / ŠKOLSTVO / Viac než 80 % učiteľov v EÚ sa cíti nedocenených! Komisia vyzýva na opatrenia

Viac než 80 % učiteľov v EÚ sa cíti nedocenených! Komisia vyzýva na opatrenia

učiteľ
PHOTO: Flickr.

Viac ako tretina učiteľov v Európskej únii pracuje v školách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a takmer polovica vedúcich školských pracovníkov uvádza nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Zatiaľ čo takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným miestom spokojní, 81 % má pocit, že učiteľské povolanie nie je v spoločnosti docenené.

Hoci majú učitelia pocit, že sú na svoje povolanie dostatočne vybavení, podpora na začiatku ich kariéry nie je všeobecne dostupná. To sú hlavné zistenia nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Prieskum zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje pracovné podmienky, zahŕňa názory 55 000 učiteľov nižších stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ. Európska komisia vykonala analýzu zistení prieskumu TALIS a ich dôsledkov na politiku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v správe, ktorú takisto vydala dnes.

Prieskum TALIS odráža názory učiteľov nižších stredných škôl v 19 krajinách a regiónoch EÚ (Belgicku – flámske regióny, Bulharsku, Španielsku, Českej republike, na Cypre, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve – Anglicku), ako aj v ďalších 15 krajinách: Spojených štátoch, Austrálii, Brazílii, Čile, Srbsku, Singapure, Islande, Izraeli, Japonsku, Malajzii, Južnej Kórei, Mexiku, Nórsku, Abu Dhabí a v kanadskej provincii Alberta.

„Niektoré výstupy, ktoré vyšli z prieskumu TALIS, sú znepokojujúce z hľadiska budúcnosti učiteľského povolania. Ak členské štáty neprijmú opatrenia na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov, ohrozíme pokrok v zlepšovaní kvality vzdelávania v Európe. Komisia je pripravená pomáhať členským štátom pri navrhovaní politík a opatrení zameraných na to, aby sa povolanie učiteľa stalo atraktívnejším,” uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Zistenia prieskumu TALIS v EÚ a odporúčania Európskej komisie

36 % učiteľov pôsobí na školách, kde je podľa názoru vedúcich školských pracovníkov (nadriadených) nedostatok kvalifikovaných a/alebo dobrých učiteľov (týka sa to najmä Holandska, Rumunska, Estónska a Anglicka, pričom Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Španielsko a Estónsko uvádzajú nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami).

Odporúčanie Komisie

Členské štáty by mali zaviesť dlhodobé stratégie na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov. Opatrenia by mohli zahŕňať aj posilnenie programov vzdelávania učiteľov, skúmanie možností pružného prechodu do tejto profesie (aj uprostred kariéry), príležitosti na profesionálny rozvoj a kariérny postup na základe transparentných kritérií.

Viac..  Nové hlásenie EÚ ukazuje, že na zvýšenie platov učiteľov je potrebná väčšia snaha

Učitelia sa budú pravdepodobne cítiť na svoju prácu pripravenejší, ak bude ich formálne vzdelávanie zahŕňať kombináciu obsahu, metód vyučovania a učenia sa a pedagogickej praxe v predmetoch, ktoré vyučujú.

Odporúčanie: Vzdelávanie učiteľov by malo pokrývať všetky tieto oblasti s cieľom lepšie pripraviť učiteľov na ich povolanie. Z hľadiska ich profesionálneho rozvoja by sa mala pozornosť zameriavať viac na využívanie IKT v triede a na zručnosti potrebné na vyučovanie žiakov so špecifickými potrebami.

 

Takmer 40 % vedúcich školských pracovníkov uvádza že na ich školách sa neposkytuje nijaké formálne úvodné zaškolenie alebo podporný program na začiatku kariéry. Dostupnosť takýchto programov je mimoriadne nízka v Portugalsku, Poľsku a Španielsku.

Odporúčanie: Členské štáty by mali zabezpečiť, aby po počiatočnom vzdelávaní učiteľov nasledovala systematická podpora na začiatku kariéry. Ministri školstva EÚ sa nedávno dohodli na posilnení vzdelávania učiteľov a vypracovaní kompetenčných rámcov, ktoré jasne stanovia zručnosti a schopnosti požadované od učiteľov v rozličných etapách ich kariéry.

15 % učiteľov uvádza, že sa v predošlom roku nezúčastnili na aktivitách profesijného rozvoja, približne 50 % učiteľov nebolo nikdy na hospitácii v triede svojho kolegu, takmer 20 % sa nikdy nezúčastnilo na kolaboratívnom vzdelávaní.

Odporúčanie: Členské štáty by mali klásť väčší dôraz na účinný profesionálny rozvoj a kolaboratívne vzdelávanie, pretože tie podporujú učiteľov, aby používali inovatívne metódy výučby a vzdelávania (napr. vyučovanie v malých skupinách, využívanie IKT) a zároveň zvyšujú spokojnosť učiteľov v práci. Variabilné metódy vzdelávania pripravia žiakov lepšie na ďalšie štúdium a na trh práce, čo dokazujú aj politické iniciatívy Európskej komisie s názvom “Prehodnotenie vzdelávania” a “Otváranie systémov vzdelávania”.

Briefing o výsledkoch prieskumu TALIS

Výsledky prieskumu TALIS budú oficiálne zverejnené v Tokiu, kde sa 25. júna koná 17. seminár OECD/Japonsko a neformálne stretnutie ministrov školstva. Jan Truszczynski, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre vzdelávanie a kultúru, prednesie aj analýzu politiky Komisie.

Ďalší technický briefing pre zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (otvorený pre médiá) o zisteniach prieskumu TALIS a odporúčaniach Komisie sa bude konať 25. júna o 14:30 v Bruseli v posluchárni priestorov Komisie v budove Madou (na adrese: Place Madou 1). Správy prednesú Michael Davidson, vedúci tímu TALIS v OECD, a Jan Pakulski, vedúci oddelenia pre štatistiku, štúdie a prieskumy v oblasti vzdelávania a kultúry v Komisii.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

rastliny, skodcovia

Komisia uverejnila zoznam karanténnych škodcov rastlín na území EÚ

Komisia uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú …