EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Nové pracovné miesta a udržateľný rast? Komisia má plán, ako na to!
Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Nové pracovné miesta a udržateľný rast? Komisia má plán, ako na to!

európska komisia
Budova Európskej komisie v Štrasburgu. PHOTO: redakcia.

Legislatívne návrhy sa týkajú najmä rámcovej smernice o odpade, smernice o skládkach odpadov a smernice o obaloch a odpadoch z obalov. Okrem preskúmania cieľov sa zjednodušia právne predpisy týkajúce sa odpadu a posilní sa spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie predpisov.

Stanovia sa minimálne prevádzkové podmienky systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade osobitných tokov odpadov, ako je napr. morský odpad, fosfor, stavebný a demolačný odpad, potraviny, nebezpečné odpady a odpady z plastov sa použijú prispôsobené prístupy.

Prechod k cyklickému hospodárstvu je základom politiky efektívneho využívania zdrojov stanovenej v stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje Komisia v roku 2011 navrhla súbor opatrení a zdôraznila potrebu integrovaného prístupu naprieč viacerými politickými oblasťami a na rôznych úrovniach. Hlavné myšlienky tohto plánu boli podrobnejšie rozvedené vo všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie (7. environmentálny akčný program), ktorého prvoradým cieľom je pretvoriť EÚ na ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov.

Európska platforma pre efektívne využitie zdrojov na vysokej úrovni, ktorá spája vlády, podniky a organizácie občianskej spoločnosti, vyzýva na opatrenia na posun k cyklickému hospodárstvu, čo si vyžaduje vyššiu mieru opätovného použitia a vysokokvalitnej recyklácie, aby sa obmedzila závislosť na prvotných surovinách.

V 7. environmentálnom akčnom programe sa členské štáty a Európsky parlament rozhodli stanoviť ukazovatele a ciele týkajúce sa efektívneho využívania zdrojov a rozhodli sa posúdiť, či je vhodné zahrnúť hlavný ukazovateľ a cieľ do európskeho semestra. Po rozsiahlych konzultáciách bola ako najvhodnejší ukazovateľ pre možný cieľ efektívneho využívania zdrojov zvolená produktivita zdrojov meraná ako pomer HDP k spotrebe surovín.

Od EÚ sa očakáva, že pri vývoji za nezmenených okolností zvýši v priebehu rokov 2014 až 2030 svoju produktivitu zdrojov o 15 . Politiky na podporu prechodu na cyklické hospodárstvo, ktoré žiada Európska platforma pre efektívne využívanie zdrojov, by sa mohli prejaviť zdvojnásobením tohto zvýšenia, pričom sa podporí tvorba pracovných miest a zabezpečí ďalší rast.

Viac..  Na Slovensku pribudne 90 kilometrov cyklotrás

Komisia prijala návrhy, ako premeniť Európu na hospodárstvo, ktoré viac využíva odpad, a ako v členských štátoch zvýšiť recykláciu. Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť 580 000 nových pracovných miest, zvýšilo by konkurencieschopnosť Európy a znížilo dopyt po nákladných a ubúdajúcich zdrojoch.

Návrhy by zároveň znamenali nižší vplyv na životné prostredie a nižšie emisie skleníkových plynov. V súlade s týmito plánmi sa od Európanov očakáva, že do roku 2030 budú recyklovať 70 % komunálneho odpadu a 80 % odpadov z obalov a do roku 2025 zakážu vyvážať recyklovateľný odpad na skládky. Do návrhu je zahrnutý aj cieľ sa týkajúci sa obmedzenia morského odpadu a boja proti plytvaniu potravinami.

Toto prehodnotenie, ktoré má posilniť ciele týkajúce sa odpadov v existujúcich smerniciach, je zasadené do kontextu ambiciózneho úsilia o zásadný prechod od lineárneho k cyklickému hospodárstvu. Namiesto ťažby surovín, ich jednorazového využitia a zahodenia je táto nová vízia založená na odlišnom ekonomickom modeli.

V cyklickom hospodárstve sa opätovné používanie, oprava a recyklácia stali normou, a odhadzovanie odpadu minulosťou. Udržiavanie materiálov v produktívnom využití na dlhší čas, ich opätovné využitie a zlepšenie efektivity zároveň zlepšia konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej scéne. Tento prístup je stanovený v oznámení, ktoré vysvetľuje, ako nás môžu inovácia trhov pre recyklované materiály, nové obchodné modely, eko-dizajn a priemyselná symbióza nasmerovať k bezodpadovému hospodárstvu a spoločnosti.

O ram

Odporúčame pozrieť

peniaze

Rozpočet EÚ na rok 2018: Rada dosiahla dohodu o svojej pozícii

Stáli predstavitelia pri EÚ dosiahli dohodu o pozícii Rady k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2018, …