Závislosť od hazardných hier hrozí už aj deťom! Ako chce Komisia zvýšiť bezpečnosť?

dieťa
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zvyšovanie ponuky a využívania online hazardných hier v Európe ide ruka v ruke s rýchlym tempom rozvoja online technológií a s rozvojom mobilných telefónov a inteligentných telefónov, tabletov a digitálnej televízie. Trh služieb online hazardných hier má v EÚ už takmer 7 miliónov spotrebiteľov, čo predstavuje 45 % podiel na svetovom trhu.

Pre väčšinu ľudí v EÚ, ktorí sa zúčastňujú na online hazardných hrách, ide o oddychovú činnosť. S hazardnými hrami sa však spája viacero rizík. Odhaduje sa, že 0,1 – 0,8 % bežnej populácie dospelých osôb trpí hráčskou závislosťou a ďalších 0,1 – 2,2 % vykazuje potenciálny problematický sklon k hazardnému hráčstvu.

Hráčstvo sa stáva problémom vtedy, keď prestane byť čisto príjemnou kratochvíľou a vznikne závislosť. Stále viac ohrozené sú deti a mladiství, a to vzhľadom na to, že na hľadanie informácií alebo zábavu čoraz častejšie používajú internet a môžu sa ľahko dostať do kontaktu s reklamou na hazardné hry a s webovými lokalitami s hazardnými hrami. Preto sú potrebné preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia minimalizáciu potenciálnych škôd a zaistia zodpovedné ponúkanie a propagáciu služieb online hazardných hier.

Viaceré členské štáty okrem toho v súčasnosti prehodnocujú svoje právne rámce v tejto oblasti a toto odporúčanie by mohli použiť ako usmernenie.

Európska komisia prijala odporúčanie týkajúce sa služieb online hazardných hier. Nabáda členské štáty, aby sa usilovali o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých, a to prijatím zásad pre služby online hazardných hier a pre zodpovednú reklamu a sponzorstvo týchto služieb. Zmyslom týchto zásad je ochrana zdravia a minimalizácia prípadných hospodárskych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku patologického alebo chorobného hráčstva.

„Dnešné odporúčanie predstavuje realizáciu jedného z kľúčových prvkov akčného plánu Komisie z roku 2012 o službách online hazardných hier“, uviedol komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Musíme lepšie chrániť všetkých občanov, najmä deti, pred rizikami spojenými s hráčstvom. Teraz je na členských štátoch, ale aj na prevádzkovateľoch online hazardných hier, aby prejavili podobnú snahu o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej EÚ v tomto rýchlo rastúcom digitálnom sektore.“

Hlavné prvky

V odporúčaní Komisie sa stanovuje niekoľko zásad, ktoré by mali členské štáty zapracovať do svojich právnych predpisov týkajúcich sa hazardných hier:

  • Základné požiadavky na informácie týkajúce sa webových lokalít s hazardnými hrami, ktorých cieľom je najmä zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytli dostatočné informácie na pochopenie rizík spojených s hráčstvom. Komerčné oznámenia (reklama a sponzorstvo) by sa mali pripravovať zodpovedným spôsobom.
  • Členské štáty by mali zaistiť, aby online hazardné hry nemohli hrať maloletí a aby boli zavedené pravidlá na minimalizovanie ich kontaktu s hazardnými hrami, a to okrem iného prostredníctvom rôznych foriem reklamy alebo propagácie služieb hazardných hier.
  • Mal by sa zaviesť proces registrácie na účel založenia účtu hráča, v rámci ktorého by spotrebitelia museli poskytnúť údaje o veku a totožnosti, ktoré si potom prevádzkovatelia overia. Toto by tiež prevádzkovateľom malo umožniť sledovať správanie hráča a v prípade potreby upozorniť na vznikajúci problém.
  • Mala by byť dostupná trvalá podpora hráčov s cieľom zabrániť problémom, ktoré súvisia s hráčstvom, a to tak, že by hráči mali k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu udržať hranie pod kontrolou: možnosť stanoviť si počas registrácie výdavkové limity, možnosť dostávať počas hry upozornenia o výhrach a prehrách a možnosť hranie dočasne prerušiť.
  • Hráči by mali mať prístup k linkám pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť v súvislosti so svojím hráčskym správaním, a mali by mať možnosť sami sa jednoducho vyradiť z webových lokalít s hazardnými hrami.
  • Reklama a sponzorstvo služieb online hazardných hier by mali byť sociálne zodpovednejšie a transparentnejšie. Nemali by napríklad obsahovať nepodložené tvrdenia týkajúce sa šance na výhru, vyvíjať tlak na hranie hazardných hier alebo naznačovať, že hranie hazardných hier rieši sociálne, pracovné, osobné alebo finančné problémy.
  • Členské štáty by mali zabezpečiť takú odbornú prípravu zamestnancov prevádzkovateľov online hazardných hier, ktorí sú v kontakte s hráčmi, aby títo zamestnanci rozumeli otázkam problémového hráčstva a boli schopní jednať s hráčmi primeraným spôsobom.
Viac..  Komisia navrhuje univerzálnu nabíjačku pre elektronické zariadenia

Členské štáty sa takisto vyzývajú, aby organizovali informačné kampane na zvýšenie povedomia o hazardných hrách a súvisiacich rizikách, a aby zároveň zhromažďovali údaje o zakladaní a rušení účtov hráčov a o porušovaní pravidiel týkajúcich sa komerčných oznámení. Členské štáty by tiež mali určiť kompetentné regulačné orgány na zabezpečenie účinného monitorovania dodržiavania tohto odporúčania, ktoré sa bude vykonávať nezávislým spôsobom.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

hazard

Komisia ukončila konania vo veci porušovania právnych predpisov v oblasti hazardných hier

Európska komisia, v súlade so svojím politickým záväzkom strategickejšieho prístupu pri uplatňovaní práva EÚ, sa …