Účelové manželstvá? Príručka Komisie by im mala pomôcť zabrániť!


svadba
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom toho, že voľný pohyb – možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii – je právom EÚ, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci EÚ využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej európskej zmluve, t. j. Rímskej zmluve z roku 1957 (pozri MEMO/13/1041).

V roku 2012 Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci uznala, že je potrebné vypracovať príručku na boj proti údajným účelovým manželstvám medzi občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi z krajín mimo EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe v snahe bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu. 25. novembra 2013 Komisia stanovila päť opatrení s cieľom pomôcť uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa voľného pohybu v rámci členských štátov EÚ (pozri IP/13/1151). Jedným z konkrétnych opatrení na podporu vnútroštátnych orgánov bolo vypracovať v spolupráci s členskými štátmi príručku na riešenie otázky takýchto účelových manželstiev.

Pravidlá voľného pohybu v EÚ obsahujú súbor záruk, ktoré umožnia členským štátom predchádzať jeho zneužívaniu.

Európska komisia uverejnila príručku, ktorá by mala pomôcť členským štátom EÚ prijať opatrenia proti účelovým manželstvám medzi občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi z krajín mimo EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe. Komisia príručku vypracovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi na základe žiadostí viacerých členských štátov EÚ o pomoc pri riešení tohto javu. Cieľom tejto príručky je pomôcť vnútroštátnym orgánom účinne bojovať proti účelovým manželstvám a zároveň chrániť právo občanov EÚ na voľný pohyb. Usmernenia, ktoré boli dnes uverejnené, pomôžu tiež zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány riešili tento jav, ktorého rozsah sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, na základe rovnakých faktických a právnych kritérií v celej Únii.

Viac..  Komisia pripravuje okamžité platby v eurách do 10 sekúnd

„Právo na voľný pohyb je základným právom a podstatou európskeho občianstva. Je nespochybniteľné a musíme ho posilňovať a ochraňovať,“ uviedla Martine Reichertsová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Jeho zneužívanie ohrozuje voľný pohyb. Členské štáty preto musia mať k dispozícii vhodné prostriedky, aby mohli zasiahnuť, ak sa manželstvo zneužíva na uľahčenie nelegálneho prisťahovalectva. Miestne orgány sú v prvej línii, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel voľného pohybu a zabezpečenie ich fungovania. To je dôvod, prečo Európska komisia mení slová na činy a poskytuje členským štátom operatívne usmernenia, aby sa takémuto zneužívaniu predchádzalo. Dúfam, že táto príručka pomôže vnútroštátnym orgánom účinne bojovať proti tomuto javu.“

Príručka Komisie obsahuje tieto informácie:

operatívne usmernenia o tom, ako pristupovať k vyšetrovaniam údajných účelových manželstiev,

účinné vyšetrovacie techniky, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány, a informácie o úlohe, ktorú môžu zohrávať Europol, Eurojust a Európska komisia pri pomoci vnútroštátnym orgánom,

poradenstvo pri uplatňovaní tzv. mechanizmu dvojitej bezpečnosti (double-lock mechanism), aby sa minimalizovalo riziko, že zo zneužitia bude nesprávne obvinený skutočný pár,

prehľad pravidiel, ktoré musia vnútroštátne orgány zohľadniť, keď prijímajú opatrenia s cieľom predchádzať zneužívaniu alebo bojovať proti nemu, a podrobné informácie o tom, čo tieto pravidlá znamenajú v praxi.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Srbsko

Srbsko urobilo dôležitý krok vpred v rokovaniach o členstve v únii

Srbsko urobilo v utorok významný krok vpred vo svojom úsilí o integráciu do Európskej únie …