výbor
Výbor životného prostredia v EP. PHOTO © European Union 2014

Takto fungujú výbory v europarlamente, je ich 20 a najväčší má 71 členov

výbor
Výbor životného prostredia v EP. PHOTO © European Union 2014

Práci vo výboroch venujú poslanci približne dva týždne v mesiaci. Počas schôdzí výborov prerokúvajú legislatívne a nelegislatívne správy, podávajú pozmeňujúce návrhy a hlasujú o nich nadväzujúc na zákonodarné rokovania s Radou. Výbory niekedy organizujú vypočutia, na ktoré pozývajú rozličných odborníkov, preskúmavajú prácu iných inštitúcií a orgánov Únie a pripravujú správy z vlastnej iniciatívy, ktoré síce nie sú právne záväzné, no predstavujú stanovisko Parlamentu k danej problematike.

V súčasnom volebnom období (2014-2019) má Európsky parlament 20 stálych výborov a dva podvýbory. Pokrývajú celú škálu kompetencií EÚ – od medzinárodného obchodu až po ochranu spotrebiteľa a rovnosť mužov a žien. Parlament môže zriaďovať aj takzvané vyšetrovacie výbory a osobitné výbory. V uplynulom volebnom období tak učinil trikrát a zriadil osobitné výbory pre politické výzvy, krízu a boj proti organizovanému zločinu.

Jednotlivé výbory môžu byť rozlične veľké. Najviac členov (71) má výbor pre zahraničné veci a najmenej členov (25) je vo výboroch pre rybárstvo, právne veci a ústavné veci. Ich zloženie vždy odráža politické zloženie celého Parlamentu. Vo väčšine prípadov sú poslanci riadnym členom jedného výboru a náhradným členom v inom výbore.

Viac..  Časť kultúrnej obce upozorňuje, že plán obnovy úplne ignoruje oblasť kultúry. Ministerstvo financií však odkazuje, že kultúre sa venuje viacero komponentov plánu

Ku každej prerokúvanej záležitosti si výbory spomedzi svojich členov vyberajú tzv. spravodajcu, ktorý vypracuje stanovisko Parlamentu alebo správu. Politické skupiny podávajú k návrhu spravodajcu svoje vlastné pozmeňovacie návrhy a hľadajú medzi sebou kompromisné znenie, ktoré sa potom predkladá na schválenie počas plenárneho zasadania.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä voľbu predsedu, podpredsedov a kvestorov

Európsky parlament sa zíde 2. – 4. júla 2019 na svojom prvom zasadnutí. Voľba predsedu …