výbor
Výbor životného prostredia v EP. PHOTO © European Union 2014

Takto fungujú výbory v europarlamente, je ich 20 a najväčší má 71 členov


výbor
Výbor životného prostredia v EP. PHOTO © European Union 2014

Práci vo výboroch venujú poslanci približne dva týždne v mesiaci. Počas schôdzí výborov prerokúvajú legislatívne a nelegislatívne správy, podávajú pozmeňujúce návrhy a hlasujú o nich nadväzujúc na zákonodarné rokovania s Radou. Výbory niekedy organizujú vypočutia, na ktoré pozývajú rozličných odborníkov, preskúmavajú prácu iných inštitúcií a orgánov Únie a pripravujú správy z vlastnej iniciatívy, ktoré síce nie sú právne záväzné, no predstavujú stanovisko Parlamentu k danej problematike.

V súčasnom volebnom období (2014-2019) má Európsky parlament 20 stálych výborov a dva podvýbory. Pokrývajú celú škálu kompetencií EÚ – od medzinárodného obchodu až po ochranu spotrebiteľa a rovnosť mužov a žien. Parlament môže zriaďovať aj takzvané vyšetrovacie výbory a osobitné výbory. V uplynulom volebnom období tak učinil trikrát a zriadil osobitné výbory pre politické výzvy, krízu a boj proti organizovanému zločinu.

Jednotlivé výbory môžu byť rozlične veľké. Najviac členov (71) má výbor pre zahraničné veci a najmenej členov (25) je vo výboroch pre rybárstvo, právne veci a ústavné veci. Ich zloženie vždy odráža politické zloženie celého Parlamentu. Vo väčšine prípadov sú poslanci riadnym členom jedného výboru a náhradným členom v inom výbore.

Viac..  Do platnosti vstúpili nové práva na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Ku každej prerokúvanej záležitosti si výbory spomedzi svojich členov vyberajú tzv. spravodajcu, ktorý vypracuje stanovisko Parlamentu alebo správu. Politické skupiny podávajú k návrhu spravodajcu svoje vlastné pozmeňovacie návrhy a hľadajú medzi sebou kompromisné znenie, ktoré sa potom predkladá na schválenie počas plenárneho zasadania.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä voľbu predsedu, podpredsedov a kvestorov

Európsky parlament sa zíde 2. – 4. júla 2019 na svojom prvom zasadnutí. Voľba predsedu …