európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Európska komisia: Vývoj zamestnanosti zostáva neistý!


európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Podľa najnovšej štvrťročnej správy Európskej komisie o stave zamestnanosti a sociálnej situácii je oživenie hospodárstva, ktoré sa začalo na jar 2013, naďalej nestabilné a budúci vývoj zamestnanosti zostáva neistý.

Správa sa zameriava aj na rozdiely v nerovnosti príjmov medzi členskými štátmi a zdôrazňuje význam investícií do zručností počas celého života, aby sa zvýšila zamestnateľnosť pracovníkov.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: Najnovší vývoj ukazuje, že oživenie hospodárstva je zatiaľ nestabilné a zlepšenia sú nepatrné. Badať rast, ale ešte musíme zabezpečiť, aby bol udržateľný. Nesmieme pustiť z rúk opraty, musíme pokračovať v úsilí o podporu obnovy makroekonomiky a zamestnanosti v EÚ.

Zamestnanosť od polovice roku 2013 vo väčšine sektorov rastie. Počet odpracovaných hodín sa zvýšil a po prvýkrát od roku 2011 došlo k miernemu nárastu zmlúv na plný pracovný čas a zlepšeniu situácie mladých ľudí. Mnoho nových pracovných miest je však na kratší pracovný čas, prípadne sú dočasné.

Nezamestnanosť zostáva na historicky vysokých úrovniach. Dlhodobo nezamestnaní predstavujú čoraz väčší podiel na celkovej nezamestnanosti, pričom takmer 13 miliónov ľudí je nezamestnaných viac než rok. Navyše tretina nezamestnaných je bez práce viac než dva roky.

Mladým ľuďom sa situácia zlepšila a vo väčšine členských štátov došlo k výraznému zníženiu miery nezamestnanosti. Napriek tomu však v krajinách ako Grécko či Španielsko nezamestnanosť mládeže zostáva veľmi vysoká. Medzi tými, ktorí sú zamestnaní, takmer polovica má dočasnú pracovnú zmluvu a takmer štvrtina pracuje na kratší pracovný čas. Členské štáty musia naďalej vyvíjať úsilie o realizáciu záruky pre mladých ľudí, aby sa všetkým mladým poskytla pomoc pri hľadaní slušného zamestnania alebo možnosť absolvovať odbornú prípravu, načerpať skúsenosti alebo nadobudnúť vzdelanie, vďaka ktorým v budúcnosti získajú pracovné miesto. Ďalšou príležitosťou, ako vykonávanie záruky pre mladých ľudí podporiť na vysokej politickej úrovni, bude stretnutie lídrov EÚ v oblasti zamestnanosti, ktoré sa uskutoční 8. októbra v Miláne.

Viac..  Komisia navrhla nový nástroj únie na obmedzenie nadmerných výkyvov cien plynu

Celoživotné vzdelávanie zvyšuje šance na získanie zamestnania

Rozvíjanie relevantných zručností a ich najefektívnejšie využívanie je kľúčové, ak sa má zvýšiť produktivita, medzinárodná konkurencieschopnosť a udržateľný a inkluzívny rast v EÚ. V správe sa zdôrazňuje, že šance na nájdenie zamestnania sa nezvyšujú len prostredníctvom formálneho vzdelávania, ale aj vďaka odbornej príprave a zručnostiam získaným počas pracovného života, ako vyplýva aj z nedávnych štúdií OECD a Komisie. Okrem toho celoživotné vzdelávanie zvyšuje pravdepodobnosť lepšie platených pracovných miest.

Pokiaľ ide o zručnosti, EÚ však ešte stále zaostáva za krajinami ako Japonsko, Kanada, Kórea a USA.

Meranie sociálneho pokroku

HDP ako ukazovateľ hospodárskej výkonnosti sa musí doplniť, aby sa dali zachytávať aj iné rozmery pokroku spoločnosti. Pri analýze ukazovateľov príjmov sa javí, že dokonca aj v období hospodárskeho rozmachu hospodársky rast nie je pre všetky domácnosti rovnako prínosný a navyše ani neprispieva k znižovaniu nerovností vo všetkých členských štátoch. V dôsledku hospodárskej krízy sa HDP na obyvateľa a hrubé disponibilné príjmy domácností v celej EÚ znížili a v mnohých krajinách sa zatiaľ nevrátili na úroveň spred krízy.

O tejto téme sa bude diskutovať počas prestížnej odbornej konferencie Moving beyond GDP in European economic governance (Ako sa zbaviť prizmy HDP pri správe ekonomických záležitostí v Európe), ktorá sa uskutoční 10. októbra 2014 v Bruseli. Jej cieľom bude zhodnotiť najnovší technický a politický vývoj v súvislosti s diskusiou o tom, aké ukazovatele okrem HDP by sa mali analyzovať, a prezentovať praktické politické alternatívy do budúcnosti.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …