Slovenské zdravotné poistenie podľa Komisie nezahŕňa štátnu pomoc


lekar
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V súčasnosti existujú tri spoločnosti poskytujúce povinné zdravotné poistenie na Slovensku – štátne subjekty SZP/VšZP, súkromné poisťovne Dôvera a Union zdravotná poisťovňa.

V roku 2007 poisťovňa Dôvera predložila sťažnosť, podľa ktorej bola v rokoch 2005 – 2006 údajne poskytnutá neoprávnená štátna pomoc jednej z dvoch štátnych zdravotných poisťovní (SZP) vo forme zvýšenia základného imania o 15 mil. EUR. V roku 2011 rozšíril sťažovateľ rozsah svojich tvrdení o niekoľko iných opatrení (t. j. dodatočné zvýšenie základného imania, splatenie dlhu a priama dotácia) v prospech SZP a VšZP, druhej slovenskej štátnej zdravotnej poisťovne, s ktorou sa SZP v roku 2010 zlúčila.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.23008 v registri štátnej pomoci na webovej lokalite prehospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

Európska komisia dospela na základe dôkladného vyšetrovania k záveru, že slovenský systém povinného zdravotného poistenia neobsahuje prvky štátnej pomoci. Komisia predovšetkým zistila, že štátom vlastnené zdravotné poisťovne SZP/VšZP nie sú podnikmi, keďže nevykonávajú ekonomickú činnosť v zmysle pravidiel EÚ. Ich činnosť je preto mimo pôsobnosti kontroly štátnej pomoci zo strany EÚ.

Na základe sťažnosti od konkurenta začala Komisia v júli 2013 dôkladné vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či niekoľko štátnych opatrení v prospech štátom vlastnených zdravotných poisťovní SZP/VšZP vrátane zvýšenia základného imania a splatenia dlhu bolo v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci EÚ.

Kontrola štátnej pomoci zo strany EÚ sa vykonáva iba vtedy, ak sú príjemcovia opatrení štátnej pomoci podnikmi vykonávajúce ekonomickú činnosť. Preto kľúčovým aspektom posúdenia tohto prípadu bolo určenie toho, či sa povinné zdravotné poistenie na Slovensku organizuje a uskutočňuje spôsobom, ktorý predstavuje činnosť ekonomickej povahy v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Viac..  EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Komisia vykonala porovnávacie posúdenie prítomnosti a relatívneho významu rozličných prvkov slovenského systému povinného zdravotného poistenia. Na jednej strane musela Komisia vo svojom posúdení zohľadniť zavedenie obmedzenej miery dosahovania zisku a obmedzeného stupňa hospodárskej súťaže (pokiaľ ide o kvalitu služieb, nie však úroveň príspevkov) do tohto systému. Na druhej strane Komisia zohľadnila sociálny a kolektívny charakter tohto systému. Systém je založený na povinnom členstve pre väčšinu slovenských občanov, výška príspevkov je stanovená zákonom a úmerná príjmom poistenca, pričom všetci poistenci majú zaručenú rovnakú minimálnu úroveň dávok, ktorých hodnota sa neodvíja od výšky odvedených príspevkov.

Na tomto základe sa vyšetrovaním Komisie ukázalo, že v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevládajú sociálne ciele, a že systém je založený najmä na zásade solidarity. Komisia preto dospela k záveru, že dotknuté činnosti nemajú ekonomickú povahu, a že verejné financovanie zdravotných poisťovní pôsobiacich v tomto systéme preto nepredstavuje štátnu pomoc. Tento záver sa vzťahuje na osobitný spôsob, akým je táto činnosť na Slovensku organizovaná a vykonávaná, a týka sa preto tohto konkrétneho systému v Slovenskej republike.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …