Malmströmová
Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Obchodovanie s ľuďmi: darí sa EÚ odstrániť ho?

Malmströmová
Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

V období rokov 2010 – 2012 členské štáty EÚ zaznamenali 30 146 obetí obchodovania s ľuďmi. Za týmto číslom sa skrývajú ľudské tragédie, zmarené nádeje a zničené plány na lepší život. Počas rovnakého obdobia bolo v celej EÚ hlásených 8 551 trestných stíhaní vedených proti obchodníkom s ľuďmi. Až 80 percent obetí obchodovania s ľuďmi tvorili ženy, zatiaľ čo v prípade viac ako 1 000 detských obetí išlo o obchodovanie na účely sexuálneho vykorisťovania.

Tieto údaje sú zahrnuté v štatistickej správe o obetiach a páchateľoch obchodovania s ľuďmi, ktorú uverejnila Európska komisia. Zo správy tiež vyplýva, že v rokoch 2010 – 2014 sa prijali mnohé konkrétne opatrenia proti tomuto závažnému porušovaniu ľudských práv, medzi ktoré patrí napríklad zlepšenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a usmernenia pre pohraničné orgány a ďalšie zainteresované strany zamerané na zlepšenie identifikácie obetí.

Pri príležitosti 8. Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je 18. október 2014, Komisia hodnotí všetky koordinované snahy, ktoré sa vynaložili počas jej funkčného obdobia (2010 – 2014) v záujme splnenia cieľa odstrániť obchodovanie s ľuďmi. Na základe smernice EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola prijatá v roku 2011, súdy v celej Európe teraz súdia trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi rovnako prísne a ukladajú rovnaké tresty odňatia slobody. Krajiny EÚ sú zároveň povinné poskytovať obetiam náležitú podporu. Okrem toho, v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi EÚ stanovila 40 konkrétnych a praktických opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom kládla dôraz na ochranu obetí a ich práva.

Európska komisia predkladá strednodobú správu o stratégii EÚ na roky 2012 – 2016, ku ktorej je pripojená štatistická správa o obetiach a páchateľoch obchodovania s ľuďmi za roky 2010 – 2012. Komisia zároveň predkladá správu o uplatňovaní smernice o vydávaní povolení na pobyt obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré nie sú občanmi EÚ.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Keď som pred takmer piatimi rokmi začala pôsobiť vo funkcii komisárky zodpovednej za vnútorné záležitosti, jednou z mojich hlavných priorít bolo pracovať na odstránení obchodovania s ľuďmi. V tom čase nebolo odstránenie obchodovania s ľuďmi na poprednom mieste politického programu a mnohé krajiny zaujímali voči tejto trestnej činnosti laxný prístup. Dnes môžeme byť hrdí na to, čo sme v oblasti prevencie tohto obchodu s otrokmi našej doby dosiahli. Prešli sme od slov k skutočným činom. V našej práci musíme neúnavne pokračovať, tak v Európe, ako aj za hranicami EÚ. Dlhujeme to všetkým ženám, mužom, dievčatám a chlapcom, ktorí sú v tejto chvíli zadržiavaní proti svojej vôli a vykorisťovaní v otrasných podmienkach. Každá obeť obchodovania s ľuďmi je obeťou navyše.”

Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016: smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi

Vykonávanie konkrétnych opatrení stanovených v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi je v plnom prúde. Na úrovni EÚ sa vykonalo veľké množstvo práce s cieľom preniknúť k jadru problému, pričom iniciatívy sa zameriavali na:

lepšie identifikovanie obetí: usmernenia pre príslušné orgány a ďalšie zainteresované strany týkajúce sa identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré sú určené najmä pre pohraničné stráže a konzulárne služby,

zapojenie občianskej spoločnosti a úzku spoluprácu s ňou: vytvorenie európskej platformy občianskej spoločnosti pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a elektronickej platformy pre stovky organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti obchodovania s ľuďmi,

prehlbovanie vedomostí o tomto jave: začali sa uskutočňovať štúdie o judikatúre v oblasti pracovného vykorisťovania, hodnotení iniciatív zameraných na prevenciu a o deťoch ako vysokorizikovej skupine,

Viac..  V. BRITÁNIA: O pobyt v krajine požiadalo viac ako šesť miliónov obyvateľov EÚ

lepšie informovanie obetí o ich právach: usmernenia vydané všetkým členským štátom EÚ o právach obetí obchodovania s ľuďmi,

poskytovanie lepšej pomoci a ochrany deťom ako mimoriadne zraniteľným osobám: príručka pre orgány a ďalšie zainteresované strany – „Opatrovníctvo detí bez rodičovskej starostlivosti“,

plné využívanie agentúr EÚ, ktoré sa venujú problematike obchodovania s ľuďmi,

posilnenie spolupráce s krajinami mimo EÚ: vykonávanie dokumentu z roku 2009 o konkrétnych opatreniachzameraných na posilnenie vonkajšieho rozmeru činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi.

Zber údajov: niekoľko kľúčových zistení

Európska komisia uverejňuje druhý pracovný dokument na úrovni EÚ týkajúci sa štatistiky o obchodovaní s ľuďmi, ktorá sa vzťahuje na roky 2010, 2011 a 2012. Ide o jediný zber štatistických údajov o obchodovaní s ľuďmi, ktorý na úrovni EÚ existuje. Podľa pracovného dokumentu sa dosiahol povzbudivý pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť údajov, stále je však potrebné ďalšie zlepšenie. V pracovnom dokumente sa nemeria obchodovanie s ľuďmi v jeho celom rozsahu, poskytujú sa v ňom iba údaje o obetiach a obchodníkoch, ktorí prišli do styku s orgánmi a inými subjektmi na vnútroštátnej úrovni.

Obete

v rokoch 2010 – 2012 bolo v 28 členských štátoch EÚ zaznamenaných 30 146 obetí. Orgány členských štátov stále úspešnejšie identifikujú obete obchodovania s ľuďmi a nadväzujú s nimi kontakt,

80 % zaznamenaných obetí tvorili ženy,

16 % zaznamenaných obetí tvorili deti,

viac ako 1 000 detských obetí sa obchodovalo na účely sexuálneho vykorisťovania,

69 % zaznamenaných obetí sa obchodovalo na účely sexuálneho vykorisťovania,

95 % zaznamenaných obetí sexuálneho vykorisťovania tvorili ženy,

71 % zaznamenaných obetí pracovného vykorisťovania tvorili muži,

65 % zaznamenaných obetí boli občania EÚ.

Obchodníci s ľuďmi

členské štáty za posledné tri roky (2010 – 2012) informovali o 8 551 trestných stíhaniach za obchodovanie s ľuďmi,

viac ako 70 % páchateľov tejto trestnej činnosti tvorili muži. Tento údaj sa vzťahuje na osoby podozrivé z obchodovania s ľuďmi, ako aj osoby stíhané a odsúdené za túto činnosť,

počet osôb, ktoré boli podľa informácií členských štátov predložených za posledné tri roky odsúdené za obchodovanie s ľuďmi, sa pohyboval vo výške 3 786.

Ochrana obetí: vydávanie povolení na pobyt s cieľom chrániť obete z krajín mimo EÚ a zároveň umožniť ich spoluprácu s orgánmi

V samostatnom oznámení, ktoré takisto zverejňuje, Komisia informuje o uplatňovaní smernice 2004/81/ES, ktorá upravuje udeľovanie povolení na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ, ktoré spolupracujú s orgánmi pri vyšetrovaní a stíhaní obchodníkov s ľuďmi.

Z dostupných údajov vyplýva, že možnosť vydávania povolení na prechodný pobyt obetiam pochádzajúcim z krajín mimo EÚ sa v súčasnosti nevyužíva v dostatočnej miere. Napríklad v roku 2012 bolo obetiam, ktoré spolupracovali s orgánmi v rámci EÚ udelených 1 124 nových povolení na pobyt, pričom 23 členských štátov v tom istom roku zaznamenalo 2 171 občanov krajín mimo EÚ, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

Komisia bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť plné a správne vykonávanie právnych predpisov a uľahčiť výmenu osvedčených postupov, ako je napríklad individuálne posudzovanie rizík pre všetky obete pred ich spoluprácou a počas nej.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …