EÚ chystá do roku 2030 ďalšie výrazné znižovanie emisií


emisie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Správa o pokroku pri plnení cieľov Kjótskeho protokolu a stratégie Európa 2020 je výročná správa Komisie určená Európskemu parlamentu a Rade. Vychádza z údajov oznámených členskými štátmi podľa nariadenia o mechanizme monitorovania. Správa poskytuje informácie o pokroku Európskej únie a jej členských štátov pri plnení cieľov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov. Zníženie objemu emisií v roku 2013 o 1,8% v porovnaní s rokom 2012 znamená, že celková úroveň emisií je zhruba o 19 % nižšia než v roku 1990.

Od roku 2013 je obchodovanie formou aukcií štandardnou metódou prideľovania kvót v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ. Príjmy z aukcií patria členským štátom. Smernicou EÚ o systéme obchodovania s emisiami sa stanovuje, že aspoň polovica príjmov z aukčného obchodovania s kvótami by sa mala použiť na boj proti zmene klímy v EÚ alebo iných krajinách.

Väčšina krajín použila tieto investície v oblastiach ako energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie či udržateľná doprava. Napríklad Francúzsko, Česká republika a Litva využívajú všetky svoje príjmy z týchto aukcií na projekty na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Bulharsko, Portugalsko a Španielsko využívajú väčšinu svojich príjmov na rozvoj využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Poľsko zas väčšinu svojich príjmov určených na projekty týkajúce sa zmeny klímy využíva na podporu energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V Nemecku smeruje väčšina týchto príjmov do špeciálneho klimatického a energetického fondu, ktorý podporuje širokú škálu projektov vrátane výskumu a trvalo udržateľnej dopravy. Spojené kráľovstvo sa zameriava najmä na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, výskum a finančnú pomoc pre domácnosti s nízkymi príjmami, pokiaľ ide o výdavky na energie. Nahlásené sumy predstavujú len časť celkových výdavkov z rozpočtov členských štátov určených na projekty súvisiace s klímou a energiou.

Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vydáva výročnú správu o pokroku v oblasti klímy. Podľa najnovších odhadov sa celkový objem emisií skleníkových plynov v EÚ v roku 2013 znížil v porovnaní s rokom 2012 o 1,8 % a dosiahol najnižšiu úroveň od roku 1990. EÚ je teda na najlepšej ceste tento cieľ stanovený na rok 2020 nielen splniť, ale aj prekročiť.

Viac..  COP27: Nesmie prísť globálne oživenie fosílnych palív, varoval nemecký kancelár

Správa o pokroku zároveň po prvýkrát poskytuje údaje o používaní príjmov z aukčného obchodovania s kvótami v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS). Tento nový zdroj príjmov pre členské štáty predstavoval v roku 2013 sumu vo výške 3,6 miliardy EUR. Z tejto sumy sa zhruba 3 miliardy EUR použijú na projekty v oblasti klímy a energetiky – je to podstatne viac než úroveň 50 % odporúčaná smernicou EÚ o systéme obchodovania s emisiami.

Komisárka EÚ pre oblasť klímy Connie Hedegaardová v tejto súvislosti vyhlásila: „Splnenie klimatických cieľov 2020 ukazuje, že Európa je pripravená zvýšiť svoje úsilie. Ba čo viac, potvrdzuje, že EÚ svoje emisie naozaj výrazne znižuje. Táto stratégia funguje. Preto sa lídri EÚ minulý týždeň rozhodli v tejto ambícii pokračovať a do roku 2030 dosiahnuť zníženie aspoň vo výške 40 %. To si vyžiada významné investície. Preto je veľmi povzbudzujúce vidieť, že sa členské štáty rozhodli použiť prevažnú časť svojich súčasných príjmov z aukčného obchodovania s kvótami na investície v oblasti klímy a energetiky a tým pokračovať v transformácii na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2.“

Tieto príjmy dopĺňajú fondy v rámci programu NER 300, z ktorého sa vynaloží 2,1 miliardy EUR na podporu 39 veľkých demonštračných projektov v oblasti nízkoemisných technológií v celej Európe.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ stanovila pozíciu únie na samit OSN o klíme v Šarm aš-Šajchu

Rada Európskej únie (EÚ) v pondelok schválila závery, ktoré budú slúžiť ako všeobecná rokovacia pozícia …