juncker
Jean Claude Juncker pri skladaní prísahy pred Európskym súdnym dvorom. PHOTO: European Union, 2014

Junckerova Komisia zložila prísahu nezávislosti pred Európskym súdnym dvorom


juncker
Jean Claude Juncker pri skladaní prísahy pred Európskym súdnym dvorom. PHOTO: European Union, 2014

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker a členovia kolégia komisárov zložili formálnu prísahu pred Súdnym dvorom EÚ v Luxemburgu. Týmto „slávnostným sľubom“ sa členovia Komisie zaväzujú dodržiavať zmluvy a Chartu základných práv EÚ, vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie. Komisári tiež sľúbili, že nebudú žiadať ani prijímať pokyny od akýchkoľvek orgánov, že sa zdržia činností, ktoré sú nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh, a že budú dodržiavať svoje povinnosti počas svojho funkčného obdobia a po jeho skončení.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker: „Prísaha, ktorú dnes skladáme, je mimoriadne vážna – ide o prísahu nezávislosti a dodržiavania našej charty základných práv. Je to silný politický záväzok celého kolégia na zabezpečenie toho, že sa bude charta rešpektovať a dodržiavať vo všetkých politikách EÚ, za ktoré je Komisia zodpovedná. Nejde o žiadnu ľahkovážnu záležitosť – bez našich hodnôt nie sme ničím.“

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa komisári pri skladaní prísahy takisto zaväzujú, že budú rešpektovať Chartu základných práv EÚ.

Prvý podpredseda Frans Timmermans: „Európska komisia sa zaviazala slúžiť európskym záujmom, to znamená prinášať zmeny občanom. Preto sa sústredíme na hlavné priority – rast, pracovné miesta a investície. Tým, že kontrolujeme, aby bol každý z našich návrhov v súlade so štandardmi charty, posúvame vpred skutočnú kultúru základných práv, ktorá sa rozvinula v EÚ, a ktorá nemá nahrádzať, ale dopĺňať vnútroštátne systémy základných práv.“

Prísaha eurokomisárov

Viac..  Ivan Štefanec: Proti Orbánovým snahám o Veľké Uhorsko podniknem patričné kroky

Požiadavka, aby členovia Európskej komisie zložili pri preberaní funkcie „slávnostný sľub“, má dlhú tradíciu, ktorú v súčasnosti možno nájsť v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Toto ustanovenie bolo prvýkrát zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957) a uplatňuje sa na každú jednotlivú Komisiu, ktorá sa ujala funkcie od tohto dátumu. S každou novou zmluvou sa znenie slávnostného sľubu mierne prispôsobilo novej právnej situácii. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (2009) obsahuje znenie aj odkaz na Chartu základných práv EÚ.. Zodpovednosti a povinnosti členov Komisie sú stanovené v článku 17 Zmluvy o Európskej únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Tradične sa tento slávnostný sľub skladá pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu počas prvých mesiacov po začatí funkčného obdobia novej Európskej komisie.

Pozrite si ako vyzerala prísaha nového šéfa Európskej komisie (angličtina)

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …