Prvé tri programy rozvoja vidieka dostali zelenú


traktor
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia schválila prvé tri zo 118 programov rozvoja vidieka (PRV) zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieka do roku 2020. Na 118 viacročných programov s celoštátnou i regionálnou pôsobnosťou je vyčlenených 95,6 miliárd eur z celkovej finančnej pomoci EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na obdobie rokov 2014 – 2020, ktoré budú doplnené o ďalšie finančné prostriedky zo štátnych, regionálnych a súkromných zdrojov. Okrem dnes schválených programov – národných PRVDánska, Poľska a Rakúska – bude do konca roka prijatých ďalších 6 programov, takže spolu budú predstavovať hodnotu viac ako 20 miliárd eur.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol:

  • „Naše vidiecke oblasti, v ktorých sa ľudia venujú poľnohospodárstvu, ale aj mnohým ďalším druhom podnikania, nám ponúkajú pracovné miesta, príležitosti na odpočinok a rekreáciu, prírodné krásy a príjemné prostredie na život a prácu. Potrebujú však pomoc, aby mohli svoj potenciál naplno využiť. A práve ďalšia generácia programov rozvoja vidieka im túto pomoc poskytne. Dnes sme schválili prvé tri programy a na budúci týždeň to bude ďalších šesť, čo predstavuje takmer 22 % výdavkov z rozpočtu EÚ určených na rozvoj vidieka. Predpokladáme, že do Veľkej noci odsúhlasíme programy vo výške bezmála jednej tretiny vyčlenených finančných prostriedkov.
  • Jednou z najväčších predností nášho plánu rozvoja vidieka je skutočnosť, že pozostáva zo šiestich hlavných priorít. Je však na samotnom členskom štáte či regióne, ako si navrhne program, ktorý bude zodpovedať jeho potrebám. Prvé pozitívne príklady máme už dnes: poľský program má za cieľ vytvoriť 22 000 pracovných miest, poskytnúť investičnú pomoc takmer 200 000 farmárom a vytvoriť okolo 1 800 združení výrobcov.
  • V Dánsku sa kladie dôraz predovšetkým na podporu inovácií, ktoré majú priniesť takmer 1000 „zelených“ pracovných miest, na zvýšenie plôch s ekologickým poľnohospodárstvom na dvojnásobok a na investovanie do poľnohospodárskych postupov, ktoré šetria životné prostredie.
  • V Rakúsku sú prvoradou prioritou environmentálne a klimatické otázky v snahe dosiahnuť využívanie viac ako 80 % poľnohospodárskej pôdy tak, aby chránilo a zvyšovalo biodiverzitu, ako aj na školenia pre viac ako 600 000 farmárov, pričom takmer polovica ľudí žijúcich na vidieku dostane možnosť využívať lepšie služby ako napr. vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie.
  • I na príklade môjho rodného Írska vidím, ako dokáže moderné a dynamické odvetvie poľnohospodárstva, zvlášť vo vidieckych oblastiach, naštartovať hospodársky rast a zamestnanosť. Členské štáty a ich regióny preto môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka práve tento potenciál uvoľniť.“

Rozvoj vidieka

Viac..  Michal Wiezik: Dotované pálenie stromov na štiepku a biomasu je absurdné, volá sa to biomasaker

Rozvoj vidieka je tzv. druhým pilierom Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá členským štátom poskytuje z pomoci EÚ finančné krytie na celoštátne či regionálne riadenie viacročných, kofinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch ráta so 118 programami.

number of RDPs by country

Nové nariadenie o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 sa týka šiestich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít, pričom jednotlivé programy obsahujú jasné ciele, v ktorých je stanovené, čo je potrebné dosiahnuť.Okrem toho bola v snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) s každým členským štátom uzavretá partnerská dohoda, v ktorej sa kladie dôraz na širokú stratégiu daného štátu týkajúcu sa štrukturálnych investícií spolufinancovaných EÚ.

Do konca roka 2014 sa majú schváliť tieto plány: Fínsko (pre kontinentálne územie), Portugalsko Continente a štyri plány v Nemecku (národný rámec, nemecká sieť vidieka a regionálne programy pre Sasko a Sasko – Anhaltsko)

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Hogan

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv …