Toto je nový pracovný plán Európskej komisie pre zamestnanosť, rast a investície


Juncker
Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie. PHOTO: Flickr.

Komisia po prvýkrát spolupracovala s Európskym parlamentom a členskými štátmi s cieľom získať podporu pre pracovný program predtým, ako ho predstaví. Komisia sa domnieva, že návrhy sú užitočné iba vtedy, ak sú prijaté, schválené a riadne vykonávané v praxi, preto je podpora spoluzákonodarcov nevyhnutná.

Európska komisia včera prijala svoj pracovný program na rok 2015, v ktorom sú uvedené opatrenia, ktoré Komisia plánuje prijať v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov s cieľom dosiahnuť pozitívny účinok na zamestnanosť, rast a investície a priniesť konkrétne výhody pre občanov. Tento program je zameraný na zmenu.

Občania si želajú, aby EÚ menej zasahovala do ich každodenného života, najmä v oblastiach, kde sú členské štáty v lepšom postavení, aby konali a poskytovali riešenia. Od EÚ očakávajú zmeny v oblasti veľkých hospodárskych a sociálnych výziev, akými sú boj proti nezamestnanosti a zlepšenie konkurencieschopnosti. Občania očakávajú, že EÚ bude otvorenejšia v tom, čo robí a ako to robí. Prijatie pracovného programu, ktorý v úplnej transparentnosti načrtáva, čo EÚ bude a čo nebude robiť v roku 2015, je dobrým začiatkom.

Predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „Komisia bola zvolená na základe jasného politického mandátu: splniť desať priorít stanovených v našich politických usmerneniach. Pracovný program, ktorý sme prijali, je prevedením týchto desiatich priorít na konkrétne prvé ciele. Občania od EÚ očakávajú zmeny v oblasti veľkých hospodárskych a sociálnych výziev a želajú si menej zasahovania EÚ v otázkach, v ktorých môžu členské štáty lepšie reagovať. To je dôvod, prečo sme sa zaviazali, že prinesieme zmenu a povedieme EÚ, ktorá bude konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach.“

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Predstavujeme plán, ako opäť oživiť Európu na základe jasných priorít. Rok 2015 bude rokom zameraným na dosiahnutie oznámeného investičného plánu na rozvoj nášho hospodárstva, otvorenie možností jednotného digitálneho trhu pre občanov a podniky, vytvorenie európskej energetickej únie a na predloženie nového, vyváženého európskeho programu v oblasti migrácie.

Musíme vyčistiť stôl, aby sme politické úsilie zamerali na skutočné priority: zaoberali sme sa všetkými návrhmi, ktoré ležali na stoloch inštitúcií EÚ a čakali na schválenie a museli sme sa rozhodnúť, či ich chceme zachovať, zmeniť alebo stiahnuť. Chceme výsledky v praxi, takže v prípadoch, v ktorých je jasné, že existujúce návrhy nebudú spĺňať naše ciele, navrhneme alternatívne prístupy. Takto zaručíme, že sa naša Únia bude sústrediť na skutočne dôležité otázky a na dosahovanie konkrétnych výsledkov pre občanov. Tentokrát sú veci skutočne iné.“

Pracovným programom Komisie na rok 2015 sa stanovuje: 23 nových iniciatív navrhnutých Junckerovou Komisiou na základe politických usmernení predložených Európskemu parlamentu; 80 existujúcich návrhov, ktoré Komisia navrhuje stiahnuť alebo zmeniť z politických alebo technických dôvodov. Pracovný program predstavuje cielené opatrenia, ktoré chce Komisia dosiahnuť v roku 2015. Okrem toho bude Komisia v mnohých oblastiach aj naďalej tvrdo pracovať, aby zabezpečila, že existujúce politiky a pravidlá plnia svoj účel, prinášajú konkrétne výsledky v praxi a sú riadne vykonávané.

23 nových iniciatív, ktoré majú priniesť zmenu

Programom sa stanovuje 23 iniciatív, ktoré sa Komisia politicky zaviazala dosiahnuť v roku 2015. Tento „zoznam úloh“ na dvanásť mesiacov sa zameriava na „veľké veci“, ako sú napr. zamestnanosť, rast a investície v súlade s desiatimi prioritami v rámci politických usmernení predsedu Junckera.

Komisia sa zaviazala dosiahnuť v roku 2015 najmä:

  • Investičný plán pre Európu: legislatívna činnosť nadväzujúca na plán, ktorý bol oznámený minulý mesiac, týkajúci sa uvoľnenia verejných a súkromných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR v nasledujúcich troch rokoch.
  • Ambiciózny balík o jednotnom digitálnom trhu: vytvorenie podmienok pre živú digitálnu ekonomiku a spoločnosť, a to doplnením regulačného prostredia v oblasti telekomunikácií, modernizáciou autorských práv, zjednodušením predpisov pre online a digitálne nakupovanie, zvýšením kybernetickej bezpečnosti a plošným rozšírením digitalizácie.
  • Prvé kroky smerom k európskej energetickej únii: zabezpečenie bezpečnosti dodávok energie, ďalšia integrácia vnútroštátnych trhov s energiou, zníženie európskeho dopytu po energii a dekarbonizácia energetického mixu.
  • Spravodlivejší prístup k zdaňovaniu: Akčný plán boja proti daňovým únikom a podvodom, vrátane opatrení na úrovni EÚ zameraných na prechod na systém, v ktorom by štát, v ktorom sa generujú zisky, bol zároveň štátom zdanenia, a vrátane automatickej výmeny informácií o daňových dohodách a stabilizácie základov daní z príjmu právnických osôb.
  • Európsky program v oblasti migrácie: vypracovanie nového prístupu k legálnej migrácii, aby sa z EÚ stala atraktívna destinácia pre talenty a zručnosti, ako aj zlepšenie riadenia migrácie do EÚ prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce s tretími krajinami, podporou solidarity medzi našimi členskými štátmi a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
  • Hlbšia hospodárska a menová únia: pokračujúce úsilie podporovať hospodársku stabilitu a prilákať investorov do Európy.
Viac..  Nezamestnanosť v rámci celej únie v októbri medzimesačne klesla na 6 %

Uplatňovanie politickej diskontinuity

Pri príprave pracovného programu Komisia preskúmala približne 450 návrhov, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, a navrhuje stiahnuť alebo zmeniť 80 z nich. Niektoré sú navrhnuté na stiahnutie, pretože nezodpovedajú novým prioritám Komisie. Komisia je však v mnohých prípadoch pevne odhodlaná dosiahnuť ciele týchto návrhov. Ale návrhy nemajú nijaký význam, ak iba ležia na rokovacom stole alebo ak sa v priebehu rokovaní zmenili natoľko, že už nemôžu dosiahnuť svoj pôvodný účel. V takom prípade Komisia navrhne nové, lepšie spôsoby, ako dosiahnuť tieto ciele. Komisia bude pred formálnym potvrdením stiahnutia návrhov čakať na stanoviská Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa týchto návrhov.

Prvý podpredseda Frans Timmermans vysvetlil: „Chceme dosiahnuť výsledky. Táto Komisia sa zhodla na tom, že Európa musí byť ambiciózna a to aj vo vzťahu k environmentálnym a sociálnym normám. Bolo by však nezmyselné, aby inštitúcie EÚ strácali čas a energiu návrhmi, ktoré nemajú šancu na prijatie. Nedosiahli by sa tým výsledky, ktoré si v praxi želáme. Vo všetkých prípadoch, ktoré si to budú vyžadovať, budeme teda uvažovať nad inými, účinnejšími spôsobmi na dosiahnutie našich spoločných cieľov.

Zníženie byrokracie a odstránenie regulačného zaťaženia

Pracovný program na rok 2015 odráža snahu Komisie posilniť angažovanosť v prospech lepšej regulácie na základe programu regulačnej vhodnosti, ktorého cieľom je znížiť byrokraciu a odstrániť regulačné zaťaženie, čo prispieva k vytvoreniu prostredia priaznivého pre investície. Kolégium komisárov vybralo sériu návrhov a existujúcich právnych predpisov, ktoré sa budú revidovať a meniť tak, aby lepšie slúžili občanom a podnikom v Európe. Patria sem aj práce na zjednodušení, a to napríklad v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …