Brusel schválil 58 miliónov EUR pre Duslo Šaľa, Štefanec hovorí o nespravodlivosti

štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/Flickr/© European Union 2015 – Source EP

Európska komisia dospela k záveru, že plán Slovenska poskytnúť spoločnosti Duslo a.s. regionálnu investičnú pomoc vo výške 58 miliónov EUR je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Duslo, ktoré je súčasťou českého konglomerátu Agrofert, sa nachádza v Šali na Slovensku a vyrába dusík (vrátane amoniaku), viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárske chemikálie. Komisia dospela k záveru, že táto pomoc podporí ciele regionálneho rozvoja bez toho, aby nenáležite narúšala hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V júli 2014 Slovensko notifikovalo plány na poskytnutie daňových stimulov vo výške 58 miliónov EUR na podporu investičného projektu, ktorého cieľom je modernizácia zariadení na výrobu amoniaku v Šali – oblasti s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou ako priemer EÚ, ktorá je oprávnená na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Komisia projekt posúdila na základe usmernení o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (uplatňovanie predĺžené do 30. júna 2014), ktoré sa vzťahujú na opatrenia, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie o poskytnutí pomoci prijalo pred 1. júlom 2014. Uvedené usmernenia umožňujú za určitých podmienok poskytnutie štátnej pomoci na regionálne investičné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju dotknutej oblasti. Komisia musí najmä posúdiť, či pozitívne účinky opatrenia na regionálny rozvoj prevažujú nad negatívnymi účinkami súvisiacimi s narušením hospodárskej súťaže, ktoré môže pomoc spôsobiť.

Spoločnosť Duslo investuje celkovú sumu 310 miliónov EUR. Projekt by mal umožniť zachovanie približne 1 800 pracovných miest v závode a stoviek ďalších pracovných miest v spoločnostiach, ktoré sú dodávateľmi závodu, v jednom z najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Podiel Dusla na väčšine relevantných trhoch je navyše nízky, a to aj pri zohľadnení predajov realizovaných jeho materskou spoločnosťou. Komisia preto dospela k záveru, že pozitívne účinky opatrenia na zamestnanosť a hospodársky rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmikoľvek potenciálnymi negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž.

Viac..  Právo odpojiť sa od práce by malo byť základným právom v celej EÚ, tvrdia europoslanci

Europoslanec Ivan Štefanec rozhodnutie Komisie rešpektuje, avšak hovorí o nespravodlivosti: “Rešpektujem technické rozhodnutie Komisie, keďže z pohľadu spoločného európskeho trhu nemá Duslo dominantné postavenie. Podstata nespravodlivého zvýhodnenia na Slovensku ale spočíva v tom, že na túto pomoc sa musí poskladať 40,000 malých podnikateľov, ktorých vláda neustále zdiera a ktorí si naopak pomoc zaslúžia.”

Spoločnosť Duslo a.s., ktorú vlastní český konglomerát Agrofert, sa nachádza v Šali na Slovensku a vyrába dusíkaté a viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárske chemikálie.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

vakcina

Európska zdravotnícka únia zabezpečila vakcíny, inak by sme ich mali až na jeseň

Európska únia vykúpila až štvrtinu celosvetového portfólia dodávok vakcín. Môže za to aj iba nedávno …