EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia uverejnila správu o výsledkoch rokovaní o TTIP
Cecilia Malmströmová
komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Komisia uverejnila správu o výsledkoch rokovaní o TTIP

Cecilia Malmströmová
komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Členské štáty EÚ požiadali Komisiu, aby do rokovaní o TTIP zahrnula aj problematiku ochrany investícií a ISDS.

V týchto smerniciach na rokovania (známych ako „mandát“, ktorý bol zverejnený) o TTIP sa predpokladá, že do nich bude zahrnutá aj ochrana investícií a urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) za predpokladu, že je splnených niekoľko podmienok. Treba teda pripomenúť, že rozhodnutie o tom, či problematika ISDS bude alebo nebude zahrnutá do rokovaní, sa prijme počas ich záverečnej fázy.

Rokovania o ochrane investícií v rámci TTIP boli pozastavené a pokračovať budú až vtedy, keď Komisia dospeje k názoru, že jej nové návrhy okrem iného zaručujú, že právomoci súdov v členských štátoch EÚ nebudú obmedzované osobitnými režimami urovnávania sporov medzi investorom a štátom.

S ohľadom na výrazný záujem verejnosti o ochranu investícií a ISDS v rámci TTIP Komisia zorganizovala v období od 27. marca do 13. júla 2014 verejnú konzultáciu. Konzultácia mala za cieľ získať reakcie na otázku, či sa navrhovaným postupom EÚ dosiahne správna rovnováha medzi ochranou investorov a zaručením práva a schopnosti EÚ a jej členských štátov regulovať vo verejnom záujme. Urovnávanie sporov medzi investormi a štátom prostredníctvom medzinárodného arbitrážneho konania nie je ničím novým. Doložky o ňom sú zahrnuté vo vyše 1 400 investičných zmluvách, ktoré uzavreli členské štáty EÚ, a približne 3 000 zmluvách uzavretých celosvetovo.

V roku 2009 boli na základe Lisabonskej zmluvy na EÚ prenesené právomoci v oblasti ochrany investícií. Komisia odvtedy vyvinula značné úsilie s cieľom zreformovať existujúci systém ochrany investícií a ISDS. Navrhovaný prístup EÚ sa podstatne líši od prístupu, ktorý je zakotvený v 3 000 existujúcich zmluvách a ktorý obsahuje tradičné doložky o ochrane investícií a ISDS, z ktorých mnohé pochádzajú ešte zo 60., 70. a 80. rokov minulého storočia. EÚ zaviedla modernizované ustanovenia o ochrane investícií a ISDS vo svojich obchodných dohodách s Kanadou (CETA)a Singapurom. Ustanovenia o ochrane investícií a ISDS v dohode CETA a dohode so Singapurom spĺňajú najvyššie normy transparentnosti, primeranosti a zodpovednosti. Tento prístup zároveň vychádza aj z úspešných snáh EÚ v rámci OSN, ktorých cieľom malo byť vytvorenie prvého systému globálnych pravidiel transparentnosti pre ISDS v rámci komisie UNCITRAL.

Európska komisia uverejnila svoju analýzu takmer 150 000 reakcií na online konzultáciu o ochrane investícií a urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS) v transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). V rámci konzultácie Komisia žiadala verejnosť, aby sa vyjadrila k možným spôsobom ochrany investícií a urovnávania investičných sporov medzi súkromnými investormi a vládami štátov. Kľúčovou otázkou konzultácie bolo, či sa navrhovaným postupom EÚ v oblasti TTIP dosiahne správna rovnováha medzi ochranou investorov a zaručením práva a schopnosti EÚ regulovať vo verejnom záujme.

Viac..  Európska komisia podniká kroky proti nebezpečným výrobkom na jednotnom trhu EÚ

Správa Komisie obsahuje podrobnú analýzu všetkých doručených reakcií. Komisia teraz prediskutuje ďalšie kroky s Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ a ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré o problematiku prejavili záujem, vrátane mimovládnych organizácií, podnikov, odborových organizácií, spotrebiteľských organizácií a akademickej obce.

„Z konzultácie jasným spôsobom vyplýva, že verejnosť je voči nástroju ISDS veľmi skeptická,“ podotýka komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

„Pred tým, ako v tejto oblasti vypracujeme prípadné politické odporúčania, musíme o ochrane investícií a ISDS v rámci TTIP zorganizovať s vládami členských krajín EÚ, Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou otvorenú a úprimnú diskusiu. Diskusia bude prvým bezprostredným krokom po uverejnení tejto správy.Zároveň treba poznamenať, že v oblastiach, ktoré možno reformovať, došlo v rámci konzultácie ku konštruktívnym návrhom. V rámci dialógu sa na ne bližšie zameriame. Zároveň musíme nejakým spôsobom zohľadniť skutočnosť, že krajiny EÚ už majú podpísaných 1 400 dvojstranných dohôd tohto druhu, z čoho niektoré pochádzajú ešte z 50. rokov minulého storočia,“ dodala komisárka Malmströmová.

„Veľká väčšina týchto dohôd neobsahuje také druhy záruk, aké by EÚ rada videla. Problematika dostatočných záruk bude zároveň musieť byť dôležitým prvkom našich úvah o čo najlepšom vyriešení otázky ochrany investícií v dohodách EÚ, pretože ak by sme tieto ustanovenia nenahradili ustanoveniami modernejšími, znamenalo by to, že tie zastarané zostanú v platnosti – a s nimi pretrvajú aj všetky legitímne obavy, ktoré tieto zastarané ustanovenia v posledných mesiacoch vyvolávajú,“ zdôraznila komisárka.

„A dovoľte mi ubezpečiť vás o tom, že Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo, o ktorom Európska komisia bude rokovať a ktoré predloží na ratifikáciu, bude dohodou, z ktorej budú profitovať občania – bude dobrá pre rast a pre vytváranie pracovných miest tu v Európe. Bude to dohoda, ktorou sa posilní vplyv Európy vo svete a ktorá nám pomôže chrániť si naše prísne štandardy. Európska komisia by nikdy čo i len neuvažovala o dohode, ktorá by znižovala naše štandardy alebo obmedzovala právo našich vlád na právnu reguláciu. Také niečo by nikdy nedopustili ani členské štáty EÚ ani Európsky parlament“, uviedla Cecilia Malmströmová.

Podrobné informácie o správe

O ram

Odporúčame pozrieť

kulturne dedicstvo

EÚ vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva

Európska únia chce takto poukázať na rôznorodosť, spoločné dejiny a pestrosť kultúr, na ktorých stojí …