juncker
Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, PHOTO: European Union 2015.

Komisia a Parlament zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa registra transparentnosti


juncker
Predseda EK Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Prijatým opatrením sa vykonáva dohoda, ktorá bola podpísaná v apríli 2014. Junckerova Komisia plánuje predložiť v roku 2015 svoj vlastný návrh povinného registra lobistov zahŕňajúceho Komisiu, Európsky parlament a Radu. Prípravou tohto návrhu bol poverený prvý podpredseda Timmermans.

Posilnenie transparentnosti podporila Junckerova Komisia už 25. novembra 2014 prijatím dvoch rozhodnutí, v ktorých sa požaduje zverejňovanie informácií o stretnutiach komisárov, členov ich kabinetov a generálnych riaditeľov s predstaviteľmi organizácií a so samostatne zárobkovo činnými osobami. Predseda Juncker takisto objasnil, že v zásade by malo ísť výlučne o stretnutia s predstaviteľmi organizácií a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sú zapísané v registri transparentnosti. Komisia je odhodlaná presadzovať zvýšenú transparentnosť a udržiavať otvorený a pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami

Od prijatia opatrenia je dostupná nová verzia registra transparentnosti EÚ, ktorá je výsledkom spoločného úsilia Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V tejto „druhej generácii“ registra sa uplatňujú ustanovenia revidovanej medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorá bola podpísaná v apríli 2014.

Viac..  Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Novým systémom sa mení spôsob, akým sa deklarujú ľudské zdroje vložené do lobizmu, požadujú sa dodatočné informácie o účasti vo výboroch, fórach, v medziskupinách alebo podobných štruktúrach EÚ, a o legislatívnych spisoch, ktoré sa v súčasnosti vybavujú. Povinnosť deklarovať odhadované náklady na lobizmus sa zároveň rozširuje na všetkých registrujúcich sa.

Zjednodušený postup týkajúci sa upozornení a sťažností navyše umožňuje zabezpečiť lepšiu kontrolu a efektívnejšie spracovanie údajne zavádzajúcich informácií. Na účel zvýšenia pridanej hodnoty registrácie sa zaviedli nové stimuly, ako je požiadavka na registráciu všetkých osôb, ktoré majú záujem o stretnutie s komisármi, členmi kabinetu alebo s generálnymi riaditeľmi, ako aj na registráciu všetkých organizácií, ktoré chcú vystúpiť na vypočutiach organizovaných Európskym parlamentom.

Užívateľsky viac ústretové webové sídlo ponúka lepšie verejné rozhranie a vďaka návodu s vysvetlením jednotlivých krokov umožňuje jednoduchšiu registráciu.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …