Maroš Šefčovič: Štartujme ten najambicióznejší energetický projekt 

sefcovic
Europoslanec Maroš Šefčovič. PHOTO: Flickr.

Energiou vyhrievame a chladíme budovy a svoje domovy, prepravujeme tovar a je aj hybnou silou hospodárstva. Pri starnúcej infraštruktúre, slabej integrácii trhov a nekoordinovaných politikách sa však našim spotrebiteľom, domácnostiam ani podnikom nezvyšujú možnosti výberu ani neznižujú ceny energie. Je načase dokončiť jednotný trh s energiou v Európe. V súlade s touto absolútnou prioritou, ktorú predseda Juncker nastolil vo svojich politických usmerneniach, Európska komisia predstavuje svoju stratégiu na dosiahnutie odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.

Energetická únia znamená najmä:

 • väčšiu solidaritu: so znižovaním závislosti od jediného dodávateľa a možnosťou plne sa spoľahnúť na susediace štáty, najmä v prípade prerušenia zásobovania energiou. S vyššou transparentnosťou v prípadoch, keď krajiny EÚ uzatvárajú obchodné dohody o nákupe elektriny či plynu od krajín mimo EÚ,
 • prúdenie energie, akoby bola „piatou slobodou“: slobodou voľného cezhraničného toku energie – s dôsledným presadzovaním súčasných pravidiel v oblastiach, ako je napr. právne rozčlenenie energetických spoločností či nezávislosť regulačných orgánov – v prípade potreby s prijatím právnych krokov. S prepracovaním trhu s elektrickou energiou, aby bol prepojenejší, viac sa zameriaval na obnoviteľné zdroje a reagoval pružnejšie. S hĺbkovou reformou štátnych intervencií na vnútornom trhu a postupným vyradením neekologických dotácií.
 • energetickú efektívnosť na prvom mieste: s úplnou zmenou nazerania na energetickú efektívnosť – jej chápaním ako samostatného zdroja energie, ktorý dokáže rovnocenne konkurovať výrobným kapacitám,
 • prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť: so zaistením, aby elektrizačná sústava jednoducho a efektívne absorbovala lokálne vyrobenú energiu (vrátane tej z obnoviteľných zdrojov), s podporou vedúceho postavenia EÚ na technologickom poli, a to vývojom novej generácie technológií obnoviteľných zdrojov energie a zabezpečením vedúceho postavenia v oblasti elektromobility, expanziou vývozu a globálnej konkurencieschopnosti európskych firiem.

Stredobodom energetickej únie je občan. Ceny, ktoré platí, by mali byť dostupné a konkurencieschopné. Energia by mala byť bezpečná a udržateľná, so zvýšenou konkurenciou a možnosťou voľby pre všetkých spotrebiteľov.

Tieto, ale aj ďalšie záväzky dopĺňa akčný plán na splnenie týchto ambicióznych cieľov našej energetickej politiky a politiky v oblasti zmeny klímy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol:Energia už pridlho stojí mimo základných slobôd našej Únie. Aktuálne dianie ukazuje, čo je v hre – mnohí Európania majú obavy z možného nedostatku energie na kúrenie. Ide tu o to, aby Európa z dlhodobého hľadiska konala jednotne. Chcem, aby energia, na ktorej stojí naše hospodárstvo, bola odolná, spoľahlivá, bezpečná, stále viac obnoviteľná a udržateľná.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Štartujme ten najambicióznejší európsky energetický projekt od založenia spoločenstva uhlia a ocele. Projekt integrujúci 28 európskych energetických trhov do spoločnej energetickej únie, ktorý zníži energetickú závislosť Európy a investorom ponúkne predvídateľnosť prepotrebnú na tvorbu pracovných miest a rastu. Pustili sme sa do zásadného procesu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo šetrné ku klíme. K energetickej únii, ktorá má na prvom mieste občana a ponúka mu cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. Spolu s ostatnými komisármi, ktorí v rámci projektového tímu úzko spolupracovali, a s podporou celej Komisie som odhodlaný premeniť túto energetickú úniu na realitu.“

Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky, doplnil: „Dajme sa do práce. Vydali sme sa cestou prepojeného, integrovaného a bezpečného energetického trhu Európy. Zostáva ho len zrealizovať. Cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy sa začína tu, doma. Preto sa sústredím na budovanie spoločného energetického trhu, zvýšenie úspor energie, rozširovanie obnoviteľných zdrojov a diverzifikáciu dodávok. Po desaťročiach sklzu už nepremeškáme ďalšiu príležitosť vybudovať energetickú úniu. Junckerova Komisia robí podstatné veci správne.“

Viac..  Dvanásť členských štátov porušilo povinnosť transponovať pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky

Základné údaje

 • EÚ je najväčším svetovým dovozcom energie – dováža 53 % svojej energie, čo predstavuje ročné náklady zhruba 400 miliárd EUR.
 • Dvanásť členských štátov EÚ[1] nespĺňa cieľ EÚ týkajúci sa minimálneho prepojenia – aby aspoň 10 % inštalovanej kapacity na výrobu elektrickej energie bolo dostupných „cezhranične“. EÚ vytvorila zoznam 137 projektov v oblasti elektriny, pričom 35 z nich sa týka prepojenia: vďaka nim by sa uvedený počet členských štátov dal znížiť z dvanástich na dva.
 • Adekvátne prepojená európska energetická sieť by spotrebiteľom mohla ročne ušetriť až 40 miliárd EUR.
 • Šesť členských štátov[2] dováža všetok svoj plyn od jediného externého dodávateľa.
 • 75 % bytového fondu je energeticky nehospodárnych. 94 % dopravy je závislých od ropných produktov, z ktorých 90 % dovážame.
 • Len do roku 2020 treba do energetického sektora EÚ investovať vyše bilióna EUR.
 • Veľkoobchodné ceny elektrickej energie sú v Európe o 30 % vyššie než v USA. Pri plyne je to vyše 100 %.
 • Európske odvetvie energie z obnoviteľných zdrojov má celkový ročný obrat 129 miliárd EUR a zamestnáva vyše milióna ľudí. Výzvou je, aby si Európa udržala vedúce postavenie na globálnom poli investovania do energií z obnoviteľných zdrojov.
 • Emisie skleníkových plynov v EÚ poklesli v rokoch 1990 – 2011 o 18 %.
 • Do roku 2030 plánuje EÚ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 %, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 % a zlepšiť energetickú efektívnosť aspoň o 27 %.

  Čo sa prijalo?

Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy. Piatimi prepojenými politickými rozmermi sa v nej stanovujú ciele energetickej únie, ako aj podrobné kroky, ktoré Junckerova Komisia plánuje na ich dosiahnutie, napríklad vrátane novej legislatívy na pretvorenie a reštrukturalizáciu trhu s elektrinou, zvýšenia transparentnosti zmlúv o dodávke plynu, výrazného rozvoja regionálnej spolupráce ako významného kroku k integrovanému trhu s posilneným regulačným rámcom, novej legislatívy na zaistenie dodávok elektriny a plynu, posilneného financovania EÚ pre energetickú efektívnosť či nového balíka pre obnoviteľné zdroje energie, zacielenia európskej stratégie výskumu a inovácie v oblasti energetiky alebo výročného informovania o stave energetickej únie.

 • Oznámenie o prepojení, v ktorom sa stanovujú opatrenia potrebné na dosiahnutie 10-percentného cieľa v oblasti elektrických prepojení do roku 2020. Je to minimum potrebné na to, aby elektrina mohla voľne prúdiť medzi členskými štátmi a aby s ňou mohli obchodovať. V tomto oznámení sa uvádza, ktoré členské štáty v súčasnosti cieľ spĺňajú a aké projekty sú potrebné na vyrovnanie rozdielu do roku 2020.
 • Oznámenie, v ktorom sa určuje vízia globálnej dohody na otázkach zmeny klímy v Paríži v decembri. Touto víziou je transparentná, dynamická a právne záväzná globálna dohoda so spravodlivými a ambicióznymi záväzkami všetkých strán. Oznámením sa zároveň premietajú rozhodnutia prijaté na európskom samite v októbri 2014 do navrhovaného cieľa EÚ v oblasti znižovania emisií (tzv. plánované vnútroštátne stanovené príspevky – INDC) v rámci novej dohody.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák o uvoľňovaní pravidiel cestovania do EÚ: Rovnaké pravidlá musia platiť aj pre cestujúcich z tretích krajín

EÚ/SLOVENSKO / Brusel navrhuje uvoľňovať opatrenia pre cestujúcich z takzvaných tretích krajín do Európskej únie. Kým …