Komisia dosiahla pokrok v súvislosti s európskym programom v oblasti migrácie


európska komisia
PHOTO: Flickr.

Európska komisia začala pracovať na komplexnom európskom programe v oblasti migrácie. V rámci kolégia komisárov sa uskutočnila prvá orientačná diskusia o kľúčových opatreniach na zintenzívnenie úsilia EÚ o uplatnenie existujúcich nástrojov a spolupráce pri riadení migračných tokov z tretích krajín.

Lepšie riadenie migrácie je po prvýkrát výslovnou prioritou Európskej komisie, ako sa uvádza v politických usmerneniach predsedu Junckera – Nový začiatok pre Európu. Migrácia je prierezovou otázkou, ktorá sa dotýka rozličných oblastí politiky a rôznych aktérov v rámci EÚ i mimo nej. Nová štruktúra a pracovné metódy Európskej komisie sú prvým krokom ku skutočne komplexnému riešeniu výziev a príležitostí súvisiacich s migráciou.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Dobré riadenie migrácie je výzvou pre Európu ako celok. Teraz nastal čas na nový prístup v spôsobe, akým spolupracujeme: musíme lepšie a koherentnejšie využívať všetky naše nástroje, dohodnúť sa na spoločných prioritách a získať viac finančných prostriedkov na úrovni EÚ a členských štátov, aby sme dosiahli skutočnú solidaritu a zdieľanie zodpovednosti medzi členskými štátmi. V máji predložíme nový program v oblasti migrácie obsahujúci zlepšenie v oblasti riadenia s cieľom posilniť náš azylový systém, udať správny smer v oblasti legálnej migrácie, rozhodným spôsobom postupovať proti nelegálnej migrácii a zabezpečiť bezpečnejšie hranice.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Ako Európania musíme efektívne a okamžite reagovať, a zároveň riešiť hlavné príčiny, pričom začať musíme od kríz rozširujúcich sa po naše hranice, najmä od krízy v Líbyi. To je dôvodom, prečo zintenzívňujeme spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu, aby sme mohli poskytovať ochranu v oblastiach konfliktov, uľahčovať migrantom presídlenie a riešiť problém trás používaných na obchodovanie s ľuďmi.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Migrácia je o ľuďoch – za každou tvárou, ktorú na hranici vidíme, sa skrýva jednotlivec: podnikateľ na pracovnej ceste, študent prichádzajúci študovať, obeť obchodovania s ľuďmi, rodič, ktorý sa snaží priviesť svoje deti do bezpečia. Pri príprave komplexného európskeho programu v oblasti migrácie musíme mať na pamäti všetky aspekty migrácie. Nie je to otázka nájdenia rýchleho riešenia. Je to otázka vytvorenia bezpečnejšej a príťažlivejšej Európskej únie dosahujúcej vyššiu prosperitu.“

Smerom k skutočne komplexnému európskemu prístupu k migrácii

V diskusii o smerovaní boli stanovené štyri hlavné oblasti, v ktorých sa v rámci Európskeho programu v oblasti migrácie plánujú opatrenia na zavedenie politických usmernení predsedu Junckera. Všetky sú rovnako dôležité a vzájomne prepojené.

Silný spoločný azylový systém

Európska únia má vo svete jeden z najrozvinutejších právnych rámcov na poskytovanie ochrany tým, ktorí ju potrebujú. Teraz nastal čas v plnej miere a dôsledne vykonávať nedávno prijatý spoločný európsky azylový systém. Komisia vynaloží maximálne úsilie na to, aby boli odstránené existujúce rozdiely vo vnútroštátnych postupoch azylovej politiky. Nevyhnutné bude aj prehlbovanie spolupráce s tretími krajinami s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie, ako aj začleniť otázku migrácie do tvorby rozvojových stratégií. Komisia je odhodlaná dosiahnuť pokrok v úsilí Európskej únie využívať vo zvýšenej miere premiestňovanie a presídľovanie migrantov, a to pri súčasnom vedení intenzívneho dialógu s členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sú hostiteľmi veľkého počtu utečencov.

Viac..  Zmena klímy: nové pravidlá s cieľom pomôcť obmedziť globálne odlesňovanie

Nová európska politika v oblasti legálnej migrácie

Európa musí riešiť existujúcu nezamestnanosť, ale súčasne musí z celého sveta prilákať aj kvalifikovanú pracovnú silu, aby bola viac konkurencieschopná. Ide o dlhodobé úsilie, ktoré musíme začať plánovať teraz. To je dôvod, prečo Európska komisia čoskoro začne revíziu smernice EÚ omodrej karte. Ide o náročný a dlhodobý proces, ktorý môže fungovať len ak sa bude viesť diskusia s členskými štátmi, v rámci ktorej sa bude hovoriť aj o viac horizontálnom prístupe k politike legálnej migrácie.

Účinnejší boj proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi

Ľudia migrujú nelegálne z rôznych dôvodov. Podľa agentúry Frontex došlo v roku 2014 k približne 278 000 neoprávnených prekročení hraníc, čo je dvakrát viac ako v roku 2011. Mnohým z týchto migrantov pomáhajú prevádzači alebo ich zneužívajú obchodníci s ľuďmi. Komisia chce pri posilňovaní svojich opatrení v tejto oblasti vychádzať z existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa nelegálnej migrácie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Komisia pracuje na komplexnom súbore opatrení proti pašovaniu ľudí a chce ďalej rozvíjať konkrétne nástroje zamerané na prioritné krajiny a trasy v úzkej spolupráci s tretími krajinami, a to aj prostredníctvom existujúcich readmisných dohôd a rámcov spolupráce (napr. rabatský, chartúmsky alebo budapeštiansky proces).

Zabezpečenie vonkajších hraníc Európy

Oblasť bez vnútorných hraníc a solídnu azylovú a migračnú politiku je možné udržiavať len vtedy, ak bude Európa primerane riadiť svoje vonkajšie hranice a zároveň v plnej miere rešpektovať základné práva. Riadenie hraníc je spoločnou právomocou EÚ a členských štátov a presadzovanie dozoru na vonkajších hraniciach EÚ je dôležitým záujmom všetkých. Príprava európskeho programu v oblasti migrácie bude príležitosťou na diskusiu o tom, či a do akej miery potrebuje agentúra EÚ pre správu vonkajších hraníc Frontex zvýšiť rozpočet a viac operačných prostriedkov a ľudských zdrojov, aby mohla lepšie reagovať na nové výzvy na vonkajších hraniciach EÚ. Ak chceme skutočne posilniť činnosť agentúry Frontex a využívať tímy európskej pohraničnej stráže, potrebujeme na to získať viac finančných prostriedkov od členských štátov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet …