Takto komisia bojuje proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb

komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Európska komisia predložila balík opatrení v oblasti daňovej transparentnosti ako súčasť svojho ambiciózneho programu boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb a škodlivej daňovej súťaži v EÚ. Kľúčovým prvkom tohto balíka opatrení daňovej transparentnosti je návrh na zavedenie automatickej výmeny informácií o záväzných daňových stanoviskách medzi členskými štátmi.

Predpokladá sa, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb oberá verejné rozpočty členských štátov EÚ ročne o miliardy eur. Takisto znemožňuje spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi daňových poplatníkov a spravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi. Spoločnosti sa spoliehajú na zložitosť daňových pravidiel a nedostatočnú spoluprácu medzi členskými štátmi zneužívajú na presun svojich ziskov a minimalizáciu zdanenia. V boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu a nekalým daňovým praktikám je preto nevyhnutné zlepšiť transparentnosť a spoluprácu.

Cieľom balíka daňovej transparentnosti, ktorý Komisia predkladá, je zabezpečiť, aby členské štáty dostávali informácie, vďaka ktorým by mohli chrániť svoje základy dane a účinne konať voči spoločnostiam, ktoré sa snažia vyhnúť plateniu spravodlivého podielu dane.

Každý musí platiť svoj spravodlivý podiel dane. Pre nadnárodné spoločnosti to platí rovnako ako pre všetkých ostatných. Na základe návrhu o automatickej výmene informácií by daňové úrady mohli lepšie identifikovať daňové medzery alebo duplicitu dane medzi členskými štátmi. V nasledujúcich mesiacoch navrhneme konkrétne opatrenia zamerané na odstraňovanie takýchto medzier či presahov. Zaviazali sme sa, že na naše sľuby nadviažeme skutočnými, dôveryhodnými a spravodlivými krokmi, uviedol podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici vyhlásil: „Zhovievavosť voči spoločnostiam, ktoré sa vyhýbajú plateniu svojho spravodlivého podielu dane, a voči režimom, ktoré im to umožňujú, klesla na nulu. Musíme obnoviť prepojenie medzi miestom, kde podnikom skutočne vznikajú zisky, a miestom, kde sa tieto zisky zdaňujú. Na to, aby sa to dalo dosiahnuť, sa členské štáty musia otvoriť a musia spolupracovať. Práve to je cieľom balíka opatrení daňovej transparentnosti.“

Transparentnosť záväzných daňových stanovísk

Ústredným prvkom balíka opatrení transparentnosti, ktorý Komisia predkladá, je legislatívny návrh na zlepšenie spolupráce členských štátov v oblasti ich cezhraničných záväzných daňových stanovísk, ktorý bude predstavovať začiatok novej éry transparentnosti.

V súčasnosti si členské štáty vymieňajú veľmi málo informácií o svojich záväzných daňových stanoviskách. O tom, či by záväzné daňové stanovisko mohlo byť relevantné pre inú krajinu EÚ, rozhoduje členský štát. V dôsledku toho členské štáty často nevedia o cezhraničných záväzných daňových stanoviskách vydaných v iných štátoch EÚ, ktoré môžu mať vplyv na ich vlastné základy dane. Niektoré spoločnosti zneužívajú nedostatočnú transparentnosť v oblasti záväzných daňových stanovísk a umelo znižujú svoje daňové odvody.

Na nápravu tejto situácie Komisia navrhuje, aby sa tento priestor na voľné rozhodovanie a výklad odstránil. Členské štáty odteraz budú povinné automaticky si vymieňať informácie o svojich záväzných daňových stanoviskách. Komisia navrhuje, aby sa stanovil prísny harmonogram: vnútroštátne daňové úrady budú musieť každé tri mesiace poslať krátku správu všetkým ostatným členským štátom o všetkých cezhraničných záväzných daňových stanoviskách, ktoré vydali. Členské štáty potom budú mať možnosť požiadať o podrobnejšie informácie o konkrétnom záväznom daňovom stanovisku.

Vďaka automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách členské štáty budú môcť odhaľovať určité nekalé daňové praktiky spoločností a prijímať voči nim potrebné opatrenia. Okrem toho by sa ňou mala podporiť aj zdravšia daňová súťaž, keďže bude menej pravdepodobné, že by daňové úrady ponúkali spoločnostiam selektívne daňové zaobchádzanie, keď ich budú môcť kontrolovať partnerské daňové úrady z iných členských štátov.

Ďalšie iniciatívy v oblasti daňovej transparentnosti

Viac..  Príjmy v Únii sa v roku 2021 značne líšili

Balík obsahuje aj oznámenie, v ktorom je predstavených niekoľko ďalších iniciatív pre napredovanie v plnení programu v oblasti daňovej transparentnosti v EÚ. Týmito opatreniami sú:

  • Posúdenie prípadných nových požiadaviek transparentnosti pre nadnárodné spoločnosti

Komisia preskúma, či je možné zaviesť pre spoločnosti nové požiadavky transparentnosti, ako napríklad zverejňovanie určitých daňových informácií nadnárodnými spoločnosťami. Ciele, prínosy a riziká každej takejto iniciatívy je potrebné dôkladne zvážiť. Komisia preto posúdi vplyv možných dodatočných požiadaviek transparentnosti, aby bolo možné v neskoršej fáze prijať informované rozhodnutie.

  • Revízia kódexu správania pri zdaňovaní podnikov

Kódex správania pri zdaňovaní podnikov je jedným z hlavných nástrojov EÚ na zabezpečenie spravodlivej daňovej súťaže podnikov. Sú v ňom stanovené kritériá, podľa ktorých sa určuje, či je daňový režim škodlivý alebo nie, a od členských štátov sa v ňom vyžaduje, aby zrušili všetky škodlivé daňové opatrenia, ktoré sú v rozpore s kódexom. Členské štáty sa pravidelne stretávajú s cieľom posúdiť dodržiavanie kódexu.V posledných rokoch však účinnosť kódexu pri odstraňovaní škodlivých daňových režimov klesla, keďže jeho kritériá nezohľadňujú sofistikovanejšie systémy, pomocou ktorých sa podniky vyhýbajú daňovým povinnostiam. Komisia preto spolu s členskými štátmi zreviduje kódex správania aj mandát skupiny pre kódex správania, aby sa ním dala účinnejšie zabezpečiť spravodlivá a transparentná daňová súťaž v rámci EÚ.

  • Vyčíslenie rozsahu daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam

Komisia a Eurostat sa spolu s členskými štátmi budú usilovať zistiť, ako možno získať spoľahlivý odhad výšky daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Existuje stále viac dôkazov o tom, že daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam sú všadeprítomné a spôsobujú značné straty príjmov. Až doteraz však nebol rozsah týchto problémov a ich vplyv presne vyčíslený. Spoľahlivé štatistické údaje o rozsahu a vplyve týchto problémov by prispeli k lepšiemu zacieleniu politických opatrení voči nim.

  • Zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor

Komisia navrhuje, aby sa smernica o zdaňovaní príjmu z úspor zrušila, keďže jej znenie už prekonali ambicióznejšie právne predpisy EÚ, v ktorých sa vyžaduje čo najväčší rozsah automatickej výmeny informácií o finančných účtoch vrátane príjmov z úspor. Zrušením smernice o zdaňovaní príjmu z úspor sa vytvorí zjednodušený rámec pre automatickú výmenu finančných informácií a zabráni sa akejkoľvek právnej neistote či zvýšeniu záťaže pre daňové úrady a podniky.

Ďalšie kroky

Oba legislatívne návrhy tohto balíka Komisia predloží Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie. Členské štáty by sa mali dohodnúť na návrhu o záväzných daňových stanoviskách do konca roku 2015, aby mohol nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016. Vzhľadom na skutočnosť, že v decembri 2014 Európska rada vyzvala Komisiu, aby predložila tento návrh, dosiahnutie včasnej dohody by malo podľa očakávaní vzbudiť plné politické nasadenie.

Ďalším medzníkom bude akčný plán v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb, ktorý bude predložený do leta. Tento druhý akčný plán sa bude zameriavať na opatrenia pre spravodlivejšie a efektívnejšie zdaňovanie príjmov právnických osôb na jednotnom trhu vrátane obnovenia návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) a plánov na začlenenie nových opatrení OECD/G20 do boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS) na úrovni EÚ.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Od veľkých korporácii budeme vyžadovať viac daňovej transparentnosti

Plénum Európskeho parlamentu sa na tohto týždňovom zasadnutí zaoberá novými pravidlami, ktoré majú zamedziť tomu, …

Consent choices