Občania majú možnosť vyjadriť sa: Správa Komisie o európskych iniciatívach občanov


megafon
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Pravidlá a postupy sú stanovené v nariadení, ktoré Európsky parlament a Rada prijali 16. februára 2011. Uvedené nariadenie sa začalo uplatňovať 1. apríla 2012. Stanovuje sa v ňom, že Komisia do 1. apríla 2015 a potom každé tri roky predloží správu o jeho uplatňovaní.

Za posledné tri roky podporilo európske iniciatívy občanov odhadom šesť miliónov Európanov, ktorí využili svoj hlas, aby pozornosť európskych tvorcov politík upriamili na dôležité otázky. Európska komisia uverejnila správu, ktorá sa zaoberá využívaním tohto nového nástroja od jeho zavedenia 1. apríla 2012.

Skutočnosť, že dve iniciatívy občanov prešli celým procesom preukazuje, že nariadenie, ktorým sa zaviedla európska iniciatíva občanov, bolo v plnej miere implementované. V správe sa však uznáva, že stále existuje priestor na zlepšenie tohto procesu, a je v nej uvedených niekoľko možných otázok na ďalšiu diskusiu so zainteresovanými stranami a inštitúciami.

Prvý podpredseda Frans Timmermans povedal: „Európska iniciatíva občanov je jedným zo základných prvkov posilňovania dôvery v európske inštitúcie a podporovania aktívnej účasti občanov na tvorbe politík EÚ. Musíme hľadať inovatívne spôsoby, akými by sme mohli podporiť väčšie a účinnejšie využívanie tohto nástroja. Ide o dôležitý nástroj a my musíme zabezpečiť, aby sa využíval v plnej miere.“

V Lisabonskej zmluve sa stanovuje, že ak sa v rámci iniciatívy občanov vyzbiera viac než jeden milión vyhlásení o podpore (podpisov), a to v oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc navrhnúť právne predpisy, musí Komisia začať formálnu diskusiu o danej otázke a uverejniť odpoveď vo forme oznámenia Komisie.

Viac..  EK podporí transparentnosť v odvetví krátkodobých prenájmov v prospech všetkých aktérov

Zo správy vyplýva, že za posledné tri roky bolo doručených 51 žiadostí o začatie iniciatívy. Z týchto 51 žiadostí pochádzalo 31 z oblastí, ktoré patria do právomocí Komisie, a tieto boli zaregistrované; doposiaľ dosiahli prahovú hodnotu jeden milión podpisov tri žiadosti; 12 žiadostí v rámci obdobia zberu podpisov potrebnú prahovú hodnotu nedosiahlo; v prípade troch žiadostí sa vyhlásenia o podpore stále zbierajú a 10 žiadostí organizátori stiahli.

Vyhlásenia o podpore poskytli občania zo všetkých 28 členských štátov EÚ. Vyskytli sa však aj prípady, keď niektorí občania nemohli podporiť iniciatívy z dôvodu odlišných požiadaviek členských štátov. Komisia vedie s dotknutými členskými štátmi konštruktívny dialóg s cieľom riešiť tieto problémy a prijala opatrenia na uľahčenie ich vyriešenia.

Ako obtiažne sa ukázalo byť pre organizátorov takisto vytvorenie online systémov zberu podpisov, čo malo v niektorých prípadoch vplyv na čas na vyzbieranie vyhlásení o podpore. Komisia ponúkla organizátorom riešenie v podobe dočasného hostingu a nedávno zadala štúdiu o vplyvoch informačných a komunikačných technológií v súvislosti s európskou iniciatívou občanov s cieľom nájsť udržateľné riešenie.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej európskej iniciatívy občanov

Európska komisia sa vo štvrtok rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop (((5G))) – …