EK pokročila v prípade Gazprom. Zaslala im oznámenie námietok


komisia
Európska komisia v Bruseli. PHOTO: Flickr.

Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania proti spoločnosti Gazprom 31. augusta 2012.

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy, s trhovým podielom značne nad 50 % vo väčšine krajín a v niektorých krajinách dokonca na úrovni 100 %.

Článkom 102 ZFEÚ sa zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu, ktoré môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Vykonávanie tohto ustanovenia je definované v nariadení o hospodárskej súťaži [nariadenie Rady (ES) č. 1/2003], ktoré môže uplatňovať Komisia aj vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov EÚ.

Oznámenie námietok je formálnym krokom pri vyšetrovaní Komisie v súvislosti s podozreniami z porušenia protimonopolných pravidiel EÚ. Komisia písomne informuje dotknuté strany o námietkach vznesených proti nim a dotknuté strany môžu na námietky, ktoré boli proti nim vznesené, písomne odpovedať. Adresáti môžu preskúmať dokumenty vyšetrovacieho spisu Komisie, odpovedať písomne a požiadať o ústne vypočutie, počas ktorého môžu vyjadriť svoje pripomienky pred zástupcami Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia prijme konečné rozhodnutie až po tom, ako si dotknuté strany uplatnia svoje právo na obhajobu.

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota, v ktorej by mala Komisia dokončiť protimonopolné vyšetrovanie protisúťažného správania. Dĺžka protimonopolného vyšetrovania závisí od viacerých okolností vrátane komplexnosti daného prípadu, rozsahu, v akom príslušný podnik spolupracuje s Komisiou, a uplatňovania práva na obhajobu.

Európska komisia zaslala Gazpromu oznámenie námietok, v ktorom tvrdí, že určité obchodné praktiky spoločnosti na trhoch so zemným plynom v strednej a východnej Európe predstavujú zneužívanie dominantného postavenia na trhu, ktoré je v rozpore s protimonopolnými pravidlami EÚ.

Na základe svojho vyšetrovania Komisia predbežne zastáva názor, že Gazprom porušuje protimonopolné pravidlá EÚ tým, že uplatňuje všeobecnú stratégiu zameranú na delenie trhov so zemným plynom v strednej a východnej Európe napríklad obmedzovaním možností svojich odberateľov opätovne cezhranične predávať zemný plyn. Táto stratégia mohla Gazpromu umožniť, aby v niektorých členských štátoch účtoval neprimerané ceny. Gazprom ďalej mohol zneužiť svoje dominantné postavenie na trhu tým, že dodávky zemného plynu podmienil tým, aby veľkoobchodníci prijali nesúvisiace záväzky v oblasti infraštruktúry na prepravu zemného plynu.

Gazprom má na odpoveď na oznámenie námietok dvanásť týždňov a zároveň môže požiadať o ústne vypočutie, počas ktorého bude môcť predniesť svoje argumenty. Komisia bude plne rešpektovať právo Gazpromu na obhajobu a pred prijatím rozhodnutia dôkladne zváži jeho pripomienky. Zaslanie oznámenia námietok neprejudikuje konečný výsledok vyšetrovania.

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager vyhlásila: Zemný plyn je nevyhnutnou komoditou nášho každodenného života: vyhrievame si ním svoje obydlia, používame ho na varenie a výrobu elektriny. Zachovanie spravodlivej hospodárskej súťaže na európskych trhoch so zemným plynom má preto prvoradý význam.

Všetky spoločnosti pôsobiace na európskom trhu musia dodržiavať naše pravidlá EÚ bez ohľadu na to, či sú európske alebo nie.

Obávam sa, že Gazprom porušuje antitrustové pravidlá EÚ tým, že zneužíva svoje dominantné postavenie na trhoch EÚ so zemným plynom. Nazdávame sa, že mohol vytvoriť umelé prekážky, ktoré znemožňujú tok plynu z určitých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov do iných štátov a ktoré bránia cezhraničnej hospodárskej súťaži. Tým, že vnútroštátne trhy so zemným plynom udržiava vo vzájomnej izolácii, Gazprom mohol zároveň účtovať ceny, ktoré v tejto fáze považujeme za neprimerané. Ak by sa naše obavy potvrdili, Gazprom by musel niesť právne následky svojho správania.

Viac..  Predseda vlády SR Eduard Heger prijal eurokomisárku pre energetiku Kadri Simson

Predbežné zistenia Komisie uvedené v oznámení námietok

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. Komisia na základe vyšetrovania zastáva predbežné stanovisko, že Gazprom bráni hospodárskej súťaži na trhoch s dodávkami zemného plynu v ôsmich členských štátoch (v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a na Slovensku). Komisia sa domnieva, že Gazprom na týchto trhoch s dodávkami zemného plynu uplatňuje všeobecnú stratégiu zneužívajúcu dominantné postavenie na trhu, a to najmä tým, že:

  • Gazprom vo svojich dodávateľských dohodách s veľkoobchodníkmi a niektorými priemyselnými odberateľmi z uvedených krajín ukladá územné obmedzenia. Tieto obmedzenia zahŕňajú zákaz vývozu a doložky, podľa ktorých sa zakúpený zemný plyn musí použiť na konkrétnom území (doložky o mieste určenia). Gazprom použil aj iné opatrenia, ktoré bránili cezhraničnému toku zemného plynu, napríklad keď zaviazal veľkoobchodníkov požiadať Gazprom o súhlas s vývozom plynu a za určitých okolností odmietol zmeniť miesto dodávky plynu. Komisia sa domnieva, že tieto opatrenia bránia voľnému obchodu so zemným plynom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
  • Tieto územné obmedzenia môžu mať za následok zvýšené ceny zemného plynu a umožniť Gazpromu, aby presadzoval nespravodlivú cenovú politiku v piatich členských štátoch (v Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku) a veľkoobchodníkom účtoval ceny, ktoré sú v porovnaní s nákladmi Gazpromu alebo referenčnými cenami výrazne vyššie. Tieto neprimerané ceny sú čiastočne výsledkom cenových vzorcov Gazpromu, ktoré viažu cenu zemného plynu v dodávateľských zmluvách na kôš cien ropných produktov a ktoré neprimerane zvýhodňovali Gazprom oproti jeho odberateľom.
  • Gazprom môže posilňovať svoje dominantné postavenie na trhu aj tým, že dodávky zemného plynu do BulharskaPoľska podmieňuje prijatím nesúvisiacich záväzkov veľkoobchodníkmi, ktoré sa týkajú infraštruktúry na prepravu zemného plynu. Dodávky zemného plynu boli napríklad podmienené investíciami do projektu plynovodu podporovaného Gazpromom alebo akceptovaním posilnenia jeho kontroly nad určitým plynovodom.

Podľa predbežných zistení Komisie tieto praktiky predstavujú zneužívanie dominantného postavenia Gazpromu na trhu, ktoré je zakázané ustanoveniami článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Takéto správanie, ak sa potvrdí, bráni cezhraničnému predaju zemného plynu v rámci jednotného trhu, čím znižuje likviditu a efektívnosť trhov so zemným plynom. Zároveň stavia umelé prekážky obchodu medzi členskými štátmi a jeho výsledkom sú vyššie ceny zemného plynu.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …