EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Ľubomír Galko: Použitie telových kamier v niektorých krajinách EÚ a USA – 2.časť
galko
Ľubomír Galko, podpredseda SaS. PHOTO: archív SaS.

Ľubomír Galko: Použitie telových kamier v niektorých krajinách EÚ a USA – 2.časť

galko
Ľubomír Galko. PHOTO: SaS.

V 1.časti komentára o použití telových kamier (Body worn cameras – BWC) v niektorých krajinách EÚ a USA som sa venoval dvom prípadom, kedy by bolo žiaduce použitie BWC aj na Slovensku, popísal som, čo to BWC vlastne je a aké skúsenosti z ich použitia v iných krajinách vyplývajú. Tému som rozobral aj z hľadiska, výrazného zásahu do súkromia, možností vyžadovania súhlasu k nahrávaniu a nahrávaniu v súkromných priestoroch.

1.časť komentáru je uverejnená TU.

V tejto – druhej časti popíšem, akým spôsobom je potrebné uchovávať dáta, odporúčané lehoty, možnosti zverejňovania dát, preskúmavanie dát, ako aj argumenty PRE a PROTI zavedeniu BWC a možné uplatnenie BWC v podmienkach Slovenska.

Uchovávanie dát z nahrávok

Možné sú dve „úložiská dát“:

a) vnútorne riadené úložisko

b) úložisko riadené „treťou stranou“ a sprístupnené užívateľom prostredníctvom online databázy.

Bez ohľadu na spôsob uchovávania dát, orgány musia uskutočniť všetky kroky na zabezpečenie bezpečnosti dát. To znamená explicitne stanoviť, kto má prístup k dátam a za akých podmienok, vytvoriť kontrolný systém na monitorovanie prístupu, zaistiť záložný systém, určiť ako budú dáta sťahované z BWC a zaistiť ich ochranu pred manipuláciou pred ich stiahnutím.

Praktické odporúčania:

● Výslovne zakázať manipuláciu, editovanie a kopírovanie dát. Zabrániť neoprávnenej manipulácii pred stiahnutím dát. Niektoré kamerové systémy majú zabudované technické ochranné prostriedky znemožňujúce prístup policajta k dátam pred ich stiahnutím

● Vytvoriť kontrolný mechanizmus informujúci o tom, kto, kedy a za akým účelom mal umožnený prístup k dátam. Výslovne určiť, kto môže a za akým účelom mať prístup k dátam.

● Zabezpečiť spoľahlivý systém zálohovania dát (kópie na disk)

● Určiť, kedy budú dáta stiahnuté z kamery do úložiská dát a kým. Možnosťou je, aby prevádzkovateľ kamery stiahol záznam na konci každej zmeny. V prípade závažných situácií (napríklad streľba), predpisy môžu požadovať fyzické prevzatie BWC nadriadeným, ktorý bude následne zodpovedať za sťahovanie dát

● S dátami, slúžiacimi ako dôkazy nakladať v špeciálnom režime

● Každý videozáznam kategorizovať podľa typu zaznamenanej udalosti (dôkazný záznam/nedôkazný záznam/bez udalostí). Práve táto kategorizácia určuje lehotu uchovávania videozáznamu, oprávnenie k prístupu a či bude nahrávka zverejnená alebo nie. Taktiež uľahčuje vyhľadávanie dát žalobcom, sudcom a pod. Práve z dôvodu jednoduchšieho kategorizovania dát je vhodné sťahovať dáta vždy po skončení služby/zmeny

Lehoty uchovávania dát

Lehoty sú všeobecne dané typom udalostí, ktorú záznam zachytáva.  Na jednej strane preferovanie kratších lehôt pri nedôkazných záznamoch sleduje princíp minimalizácie zásahu do súkromných práv a taktiež znižuje náklady. Dlhšie lehoty v niektorých prípadoch sú vhodné z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a v súvislosti s potenciálnymi sťažnosťami. V takomto prípade je lehota uchovávania totožná s lehotou na podanie sťažnosti. Je vhodné informovať na webovom portáli o všetkých lehotách, určených legislatívou, aby subjekty vedeli, dokedy môžu požadovať kópie nahrávok, prípadne podať sťažnosť proti postupu policajta.

Zverejňovanie dát

Musí regulovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý stanoví, kedy záznam z BWC je verejným záznamom a kedy nie. Dochádza k stretu dvoch právom chránených hodnôt: ochrana súkromia vs. otvorenosť a transparentnosť. Legislatíva musí :

● Stanoviť, kto je oprávnený sprístupniť údaje a aký je postup odpovedania na verejné žiadosti. Legislatíva by mala mať jasné a konzistentne definované pravidlá pre externé uvoľnenie zaznamenaných dát – verejnosti a médiám

● Zabrániť zneužitiu osobných údajov a ich zverejneniu, napr. na internete

● Rozšíriť výnimky, na ktoré sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám nebude vzťahovať. Najčastejšie, ak ide o nahrávky obsahujúce dôkaz alebo ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania

● Ošetriť, aby nedošlo k zneužitiu tohto inštitútu na krytie pochybení policajtov

Preskúmavanie dát

Sú možné tri prístupy :

a) Pravidelné monitorovanie záznamov –  môže pomôcť proaktívne identifikovať problémy a viesť policajtov k zodpovedaniu sa za svoj výkon

b) Podmienečné pravidelné sledovanie, napr. ak ide o skúšobnú dobu policajta alebo boli zaznamenané naňho viaceré sťažnosti.

c) Zakázané náhodné preskúmavanie nahrávok, nakoľko je to zbytočné, ak sú tieto preskúmavania vykonané v konkrétnych incidentoch.

Rôznia sa i názory na to, či má policajt urobiť písomný záznam o zákroku na základe preskúmania nahrávky z tohto zákroku (dôvod: policajt si pripomenie udalosti a dôkladnejšie vykoná záznam, čím sa zabezpečí silný dôkaz) alebo ho urobiť bez pozretia nahrávky (poukazuje na pravdivé vnímanie situácie policajta v danom momente, nakoľko kamera nedokáže zachytiť dôvody policajta pre uskutočnenie zákroku – napr. policajt sa domnieval, že podozrivý mal zbraň, pritom kamera to nezaznamenáva).

Praktické odporúčania:

● Policajtom má byť  dovolené preskúmavať nahrávku, ak je policajt súčasťou incidentu a je nutné podať vyhlásenie k jeho obsahu (Príklad : streľba, ktorá sa prešetruje)

● Legislatíva určí okolnosti, za ktorých môže nadriadený preskúmavať nahrávky. Bežné situácie, kde je to vhodné, sú sťažnosti voči postupu policajta, preskúmavanie na účely školenia či inštruktáže a pod.

● V súvislosti s vnútorným auditom sa odporúča namiesto priameho sledovania pristúpiť k náhodnému monitorovaniu činnosti policajta, a to preskúmavaním nahrávok za účelom monitorovania napĺňania programu a hodnotenia výkonu. Takéto monitorovanie musí byť zadefinované vo vnútorných predpisoch a vopred dostupné a známe. Dôvodom je to, aby nedošlo k oslabeniu dôvery medzi nadriadeným a podriadeným

Viac..  Ľubomír Galko: Ako ďalej s domácim a medzinárodným krízovým manažmentom?

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko
Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

Galko

Ľubomír Galko: Ako ďalej s domácim a medzinárodným krízovým manažmentom?

Sú slovenskí vojaci vždy „tam, kde treba“, alebo niekde chýbajú a niekde by zas nemuseli byť? …