Charta základných práv EÚ: Dokument, ktorý má poznať každý Európan

charta1
Martin Schulz /vľavo/ a Jean Claude Juncker. PHOTO: Flickr.

Nová Komisia sa zaviazala zabezpečiť účinnú ochranu a podporu základných práv v EÚ. Komisia bude okrem toho každý rok organizovať kolokvium o základných právach s cieľom podporiť širšiu diskusiu. Prvé kolokvium sa uskutoční 1. – 2. októbra 2015 a bude zamerané na podporu tolerancie a rešpektu, s osobitným dôrazom na prevenciu a boj proti antisemitskej a antimoslimskej nenávisti.

Správa za rok 2014 po prvýkrát obsahuje časť o dôležitej novovznikajúcej otázke základných práv v oblasti digitálnych technológií. Digitálna revolúcia vytvorila príležitosti pre všetkých: podniky, občanov a spoločnosť ako takú. Spolu s ňou sa však vynorili obavy, pokiaľ ide o účinnú ochranu základných práv v tomto prostredí. Občania majú právo na primeranú ochranu ich základných práv online, tak ako aj offline. Súčasťou tejto ochrany je osobitne ochrana osobných údajov, ktorá je garantovaná článkom 8 charty.

Prvý podpredseda Frans Timmermans: Charta základných práv je prioritou Únie. Komisia je odhodlaná zabezpečiť jej účinné uplatňovanie v plnom rozsahu. Základné práva odzrkadľujú hodnoty slobodnej, otvorenej a inkluzívnej spoločnosti a my všetci nesieme zodpovednosť v záujme ich ochrany a podpory pri každej našej činnosti, každý deň. Naše prvé výročné kolokvium o základných právach v októbri bude zamerané na zvyšovanie informovanosti s osobitným zreteľom na podporu tolerancie a rešpektu.“

Súdy Európskej únie sa vo svojich rozhodnutiach v roku 2014 čoraz viac odvolávali na chartu. V roku 2014 sa v 210 rozhodnutiach súdov EÚ uvádzal odkaz na chartu (na porovnanie v roku 2013 bolo týchto odkazov 114, v roku 2012 len 97 a v roku 2011 iba 43). Ide o dôležitý krok na ceste k ucelenejšiemu systému ochrany základných práv, ktorý zaručuje rovnakú úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch vždy, keď sa uplatňuje právo EÚ.

Viac..  Dnes začína Európsky týždeň športu. Počas celého týždňa prebehne vyše 400 podujatí

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť: Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby základné práva zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv EÚ neboli len prázdnymi frázami. Budeme spolupracovať s členskými štátmi s cieľom skvalitniť spoluprácu a zvýšiť politickú angažovanosť v záujme podpory a ochrany základných práv.“

Vnútroštátni sudcovia zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri dodržiavaní základných práv a právnych noriem. V roku 2014 vnútroštátne súdy členských štátov v čoraz vyššom počte prípadov použili odkaz na chartu.

Charta základných práv Európskej únie

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V charte sa stanovujú základné práva, napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

V októbri 2010 Komisia prijala stratégiu na zabezpečenie účinného uplatňovania charty. Popri iných opatreniach na zabezpečenie správneho uplatňovania charty sa Komisia zaviazala uverejniť výročnú správu o uplatňovaní charty s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať občanov o ich základných právach a o tom, kde získať pomoc, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Komisia teraz poskytuje praktické informácie o uplatňovaní práv jednotlivca prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Jourova

Věra Jourová o Slovensku: Eurofondy si komplikujete sami, usmernenia z Bruselu sú minimálne

BRATISLAVA / Podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová hovorí, že eurofondy …