Európska komisia prijíma svoj program lepšej právnej regulácie


Politické usmernenia predsedu Európskej komisie Junckera, na základe ktorých Parlament zvolil túto Komisiu, obsahovali jasný záväzok k lepšej právnej regulácii. Pracovný program Komisie na rok 2015 zaväzuje predložiť návrh novej medziinštitucionálnej dohody s cieľom aktualizovať a posilniť spoločnú dohodu s Európskym parlamentom a Radou v súvislosti s lepšou právnou reguláciou.

Európska komisia prijíma svoj program lepšej právnej regulácie. Tento komplexný balík reforiem zahŕňajúci celý cyklus politík posilní otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ, zlepší kvalitu nových právnych predpisov pomocou lepších hodnotení vplyvu navrhovaných právnych predpisov a ich zmien a tiež podporí sústavné a dôsledné preskúmavanie existujúcich právnych predpisov EÚ, aby politiky EÚ napĺňali svoje ciele čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol:

„Táto Komisia je odhodlaná presadiť zmeny v tom, čo Únia robí aj ako pracuje. Lepšia právna regulácia je preto jednou z našich hlavných priorít. Načúvame obavám občanov a podnikov, a najmä MSP, ktorých trápi, že Brusel a jeho inštitúcie vytvárajú predpisy, ktoré niekedy nedokážu pochopiť alebo uplatňovať. Chceme obnoviť ich dôveru v schopnosť EÚ zabezpečovať vysokú kvalitu právnych predpisov. Lepšia právna regulácia neznamená „viac“ alebo „menej“ právnych predpisov EÚ a neznamená ani ohrozenie našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov, nášho zdravia či našich základných práv. Lepšia právna regulácia znamená zabezpečiť, aby sme čo najefektívnejšie plnili ambiciózne politické ciele, ktoré sme si vytýčili.“

„Musíme prísne posudzovať účinok budúcich právnych predpisov – vrátane podstatných zmien vykonaných počas legislatívneho procesu –, aby sa politické rozhodnutia prijímali na základe kvalitných informácií a dôkazov. A hoci majú politici prirodzenú tendenciu zameriavať sa na nové iniciatívy, my musíme venovať minimálne rovnako veľkú pozornosť revízii existujúcich právnych predpisov a hľadaniu prvkov, ktoré možno zlepšiť alebo zjednodušiť. Musíme si úprimne priznať, čo funguje a čo nefunguje. Rozhodnutia prijímané inštitúciami EÚ sa týkajú nás všetkých, a preto predkladáme opatrenia, ktoré otvoria rozhodovací proces EÚ, pričom umožnia väčšiu transparentnosť a kontrolu, a ktoré poskytnú viac príležitostí ľuďom, aby vyjadrili svoje názory.“

Balík opatrení lepšej právnej regulácie bude realizovať priamo Komisia v rámci vlastnej prípravy a hodnotenia právnych predpisov, ako aj prostredníctvom spolupráce s Európskym parlamentom a Radou. Na tento účel teraz Komisia začne viesť rokovania s Parlamentom a Radou o novej Medziinštitucionálnej dohode (IIA) o lepšej tvorbe práva.

Posilnená transparentnosť a konzultácie

Komisia otvorí svoj proces tvorby politiky, aby tak posilnila kontrolu a pripomienkovanie verejnosti. Urobí to pomocou webového portálu, na ktorom bude možné sledovať jednotlivé iniciatívy, a pomocou nových verejných konzultácií počas hodnotenia existujúcich politík alebo posudzovania potenciálnych nových návrhov. Zainteresované strany budú mať tiež možnosť vyjadriť sa, a to v priebehu celého životného cyklu jednotlivých politík – od počiatočného plánu až po konečný návrh Komisie. Po tom, čo Komisia návrh prijme, bude mať každý občan alebo zainteresovaná strana 8 týždňov na predloženie pripomienok alebo návrhov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre legislatívnu diskusiu v Parlamente a Rade.

Tento transparentný prístup sa bude uplatňovať aj v prípade sekundárnych právnych predpisov vo forme delegovaných a vykonávacích aktov. Po prvýkrát budú zverejnené návrhy opatrení, ktorými sa menia alebo dopĺňajú existujúce právne predpisy alebo stanovujú osobitné technické ustanovenia, a to počas obdobia 4 týždňov pred ich prijatím. To umožní zainteresovaným stranám predložiť pripomienky ešte pred tým, ako návrhy prijme Komisia, resp. skôr ako sa k nim vyjadria odborníci z členských štátov.

Trvalé preskúmavanie existujúcich právnych predpisov

Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý posudzuje platné právne predpisy EÚ s cieľom urobiť ich účinnejšie a efektívnejšie bez toho, aby boli ohrozené politické ciele, sa posilní. Bude cielenejší a bude sa zameriavať na najzávažnejšie zdroje neefektívnosti a zbytočnej záťaže. Pokiaľ to bude možné, v rámci programu sa takisto kvantitatívne posúdia náklady a prínosy jednotlivých opatrení. Komisia už teraz aktívne pracuje na znižovaní záťaže v oblastiach, ako je DPH, verejné obstarávanie, podniková štatistika a chemické látky. Zároveň prebiehajú komplexné hodnotenia v ďalších oblastiach. Program REFIT sa odteraz stane základnou súčasťou ročného pracovného programu Komisie, ako aj politického dialógu Komisie s ostatnými inštitúciami.

Viac..  Ivan Štefanec: Únia ide s dobou, zavedie digitálne euro

Komisia vytvorí stálu a inkluzívnu platformu pre dialóg so zainteresovanými stranami a členskými štátmi o tom, ako zlepšiť právne predpisy EÚ v kontexte programu REFIT. Platforma programu REFIT spojí odborníkov na vysokej úrovni z podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, spomedzi sociálnych partnerov, z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a z členských štátov. V rámci tejto platfomy sa budú zbierať návrhy z praxe zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, ako aj predstavovať konkrétne nápady. Komisia bude na všetky tieto príspevky reagovať a systematicky ozrejmí, aké nadväzné kroky chce prijať. Komisia takisto obnovuje svoj záväzok počúvať názory všetkých zainteresovaných strán, a to kedykoľvek, prostredníctvom online nástroja nazvaného „Lighten the Load – Have Your Say“.

Lepšie posúdenia vplyvu a kontrola kvality

Komisia posilňuje svoj prístup k posudzovaniam vplyvu a hodnoteniam s cieľom, aby mali lepší dôkazový základ, o ktorý sa opierajú všetky legislatívne návrhy – bez toho, aby tým boli dotknuté politické rozhodnutia. Konkrétne výbor Komisie pre posudzovanie vplyvu, ktorý pôsobí od roku 2006, sa transformuje na nezávislý výbor pre kontrolu regulácie. Jeho členovia budú mať nezávislejšie postavenie a polovica z nich bude prijatá z prostredia mimo Komisie. Rozšírenou úlohou výboru bude kontrolovať kvalitu posúdení vplyvu nových návrhov, ako aj vykonávať kontroly vhodnosti a hodnotenia existujúcich právnych predpisov.

Komisia tiež navrhuje, aby sa hodnotenia vplyvu realizovali počas celého legislatívneho procesu, teda nielen v čase, keď pripravuje svoj návrh. Komisia vyzýva Parlament a Radu, aby vykonávali posúdenia vplyvu všetkých podstatných zmien, ktoré navrhnú v priebehu legislatívneho procesu. Na žiadosť Parlamentu, Rady alebo Komisie bude možné zriadiť technickú komisiu ad hoc, ktorá bude nezávislá a ktorej úlohou bude analyzovať, či je pozmenený návrh prakticky vykonateľný, či zainteresovaným stranám ukladá zrozumiteľné práva a povinnosti a či nevedie k neprimeraným nákladom. Posúdenie tejto komisie by malo byť ukončené a zverejnené v primeranej lehote, aby mohlo slúžiť ako podklad v procese politického rozhodovania.

Nová medziinštitucionálna dohoda – spoločný záväzok inštitúcií EÚ

Lepšia právna regulácia môže fungovať iba vtedy, ak pôjde o spoločný záväzok Komisie, Rady a Európskeho parlamentu. Komisia dnes predkladá Parlamentu a Rade návrh novej medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva s cieľom dosiahnuť dohodu do konca roku 2015. Návrh novej medziinštitucionálnej dohody obsahuje: spoločný záväzok realizovať program REFIT; posúdenia vplyvu v priebehu legislatívneho procesu; nepretržité monitorovanie efektívnosti predpisov EÚ a dôkladnejšie hodnotenia; koordinované ročné a viacročné plánovanie vrátane konzultácií o pracovnom programe Komisie; väčšiu transparentnosť pri trojstranných rokovaniach; a spoločné úsilie pri odstraňovaní neodôvodneného dopĺňania právnych predpisov EÚ o nové ustanovenia a povinnosti zo strany členských štátov.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …