EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Európska komisia prijíma svoj program lepšej právnej regulácie

Európska komisia prijíma svoj program lepšej právnej regulácie

Politické usmernenia predsedu Európskej komisie Junckera, na základe ktorých Parlament zvolil túto Komisiu, obsahovali jasný záväzok k lepšej právnej regulácii. Pracovný program Komisie na rok 2015 zaväzuje predložiť návrh novej medziinštitucionálnej dohody s cieľom aktualizovať a posilniť spoločnú dohodu s Európskym parlamentom a Radou v súvislosti s lepšou právnou reguláciou.

Európska komisia prijíma svoj program lepšej právnej regulácie. Tento komplexný balík reforiem zahŕňajúci celý cyklus politík posilní otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ, zlepší kvalitu nových právnych predpisov pomocou lepších hodnotení vplyvu navrhovaných právnych predpisov a ich zmien a tiež podporí sústavné a dôsledné preskúmavanie existujúcich právnych predpisov EÚ, aby politiky EÚ napĺňali svoje ciele čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol:

„Táto Komisia je odhodlaná presadiť zmeny v tom, čo Únia robí aj ako pracuje. Lepšia právna regulácia je preto jednou z našich hlavných priorít. Načúvame obavám občanov a podnikov, a najmä MSP, ktorých trápi, že Brusel a jeho inštitúcie vytvárajú predpisy, ktoré niekedy nedokážu pochopiť alebo uplatňovať. Chceme obnoviť ich dôveru v schopnosť EÚ zabezpečovať vysokú kvalitu právnych predpisov. Lepšia právna regulácia neznamená „viac“ alebo „menej“ právnych predpisov EÚ a neznamená ani ohrozenie našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov, nášho zdravia či našich základných práv. Lepšia právna regulácia znamená zabezpečiť, aby sme čo najefektívnejšie plnili ambiciózne politické ciele, ktoré sme si vytýčili.“

„Musíme prísne posudzovať účinok budúcich právnych predpisov – vrátane podstatných zmien vykonaných počas legislatívneho procesu –, aby sa politické rozhodnutia prijímali na základe kvalitných informácií a dôkazov. A hoci majú politici prirodzenú tendenciu zameriavať sa na nové iniciatívy, my musíme venovať minimálne rovnako veľkú pozornosť revízii existujúcich právnych predpisov a hľadaniu prvkov, ktoré možno zlepšiť alebo zjednodušiť. Musíme si úprimne priznať, čo funguje a čo nefunguje. Rozhodnutia prijímané inštitúciami EÚ sa týkajú nás všetkých, a preto predkladáme opatrenia, ktoré otvoria rozhodovací proces EÚ, pričom umožnia väčšiu transparentnosť a kontrolu, a ktoré poskytnú viac príležitostí ľuďom, aby vyjadrili svoje názory.“

Balík opatrení lepšej právnej regulácie bude realizovať priamo Komisia v rámci vlastnej prípravy a hodnotenia právnych predpisov, ako aj prostredníctvom spolupráce s Európskym parlamentom a Radou. Na tento účel teraz Komisia začne viesť rokovania s Parlamentom a Radou o novej Medziinštitucionálnej dohode (IIA) o lepšej tvorbe práva.

Posilnená transparentnosť a konzultácie

Komisia otvorí svoj proces tvorby politiky, aby tak posilnila kontrolu a pripomienkovanie verejnosti. Urobí to pomocou webového portálu, na ktorom bude možné sledovať jednotlivé iniciatívy, a pomocou nových verejných konzultácií počas hodnotenia existujúcich politík alebo posudzovania potenciálnych nových návrhov. Zainteresované strany budú mať tiež možnosť vyjadriť sa, a to v priebehu celého životného cyklu jednotlivých politík – od počiatočného plánu až po konečný návrh Komisie. Po tom, čo Komisia návrh prijme, bude mať každý občan alebo zainteresovaná strana 8 týždňov na predloženie pripomienok alebo návrhov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre legislatívnu diskusiu v Parlamente a Rade.

Viac..  Vláda oklamala ľudí, tvrdí opozícia v Maďarsku. Tajne prijala utečencov podľa kvót

Tento transparentný prístup sa bude uplatňovať aj v prípade sekundárnych právnych predpisov vo forme delegovaných a vykonávacích aktov. Po prvýkrát budú zverejnené návrhy opatrení, ktorými sa menia alebo dopĺňajú existujúce právne predpisy alebo stanovujú osobitné technické ustanovenia, a to počas obdobia 4 týždňov pred ich prijatím. To umožní zainteresovaným stranám predložiť pripomienky ešte pred tým, ako návrhy prijme Komisia, resp. skôr ako sa k nim vyjadria odborníci z členských štátov.

Trvalé preskúmavanie existujúcich právnych predpisov

Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý posudzuje platné právne predpisy EÚ s cieľom urobiť ich účinnejšie a efektívnejšie bez toho, aby boli ohrozené politické ciele, sa posilní. Bude cielenejší a bude sa zameriavať na najzávažnejšie zdroje neefektívnosti a zbytočnej záťaže. Pokiaľ to bude možné, v rámci programu sa takisto kvantitatívne posúdia náklady a prínosy jednotlivých opatrení. Komisia už teraz aktívne pracuje na znižovaní záťaže v oblastiach, ako je DPH, verejné obstarávanie, podniková štatistika a chemické látky. Zároveň prebiehajú komplexné hodnotenia v ďalších oblastiach. Program REFIT sa odteraz stane základnou súčasťou ročného pracovného programu Komisie, ako aj politického dialógu Komisie s ostatnými inštitúciami.

Komisia vytvorí stálu a inkluzívnu platformu pre dialóg so zainteresovanými stranami a členskými štátmi o tom, ako zlepšiť právne predpisy EÚ v kontexte programu REFIT. Platforma programu REFIT spojí odborníkov na vysokej úrovni z podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, spomedzi sociálnych partnerov, z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a z členských štátov. V rámci tejto platfomy sa budú zbierať návrhy z praxe zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, ako aj predstavovať konkrétne nápady. Komisia bude na všetky tieto príspevky reagovať a systematicky ozrejmí, aké nadväzné kroky chce prijať. Komisia takisto obnovuje svoj záväzok počúvať názory všetkých zainteresovaných strán, a to kedykoľvek, prostredníctvom online nástroja nazvaného „Lighten the Load – Have Your Say“.

Lepšie posúdenia vplyvu a kontrola kvality

O ram

Odporúčame pozrieť

Lambertz

Európsky výbor regiónov: Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ

VR vyzýva členské štáty, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vyjadrili podporu silnej politike súdržnosti …