EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Údaje za rok 2014 potvrdzujú zníženie emisií
Miguel Arias Cañete
Európsky komisár zodpovedný za zmenu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Údaje za rok 2014 potvrdzujú zníženie emisií

V rámci systému EU ETS sa od zariadení vyžaduje, aby do registrov členských štátov každoročne zasielali svoje overené údaje o emisiách. Za rok 2014 sa tieto údaje uverejnili 1. apríla 2015 v protokole transakcií Európskej únie (EUTL). V EUTL sa zobrazujú aj údaje o dodržiavaní záväzkov od 4. mája 2015, pričom sa uvádzajú informácie o tom, či zariadenia splnili svoju povinnosť odovzdať množstvo kvót zodpovedajúce minuloročným overeným emisiám.

Tretie obdobie obchodovania v rámci systému EU ETS sa začalo 1. januára 2013 a potrvá osem rokov do 31. decembra 2020. Právne predpisy, ktorými sa vykonáva reforma systému EU ETS a ktorými sa stanovujú revidované pravidlá do roku 2020 a po roku 2020, sa prijali 23. apríla 2009 ako súčasť klimaticko-energetického balíka EÚ.

V máji 2015 dosiahli Európsky parlament a Rada politickú dohodu o tom, že v roku 2018 zriadia rezervu stability trhu na riešenie prebytku nahromadených emisných kvót a zvýšenie odolnosti systému EU ETS voči výkyvom tým, že upraviamnožstvo kvót, s ktorými sa má obchodovať na aukciách.

Odhaduje sa, že objem emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) sa v minulom roku znížil približne o 4,5 %, na základe informácií zaznamenaných v registri Únie.

Európsky komisár zodpovedný za zmenu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu povedal: “Emisie sa naďalej znižujú, dokonca aj v období, keď naše hospodárstva začínajú opäť rásť. To len znovu dokazuje, že hospodársky rast a ochrana klímy môžu ísť ruka v ruke. Vysiela to jasný signál pred novou celosvetovou dohodou o klíme, ktorá sa má uzavrieť v decembri tohto roku v Paríži: trhy s emisiami CO2 prinášajú nákladovo efektívne znižovanie. Recesia má však zároveň ešte stále trvalý vplyv na náš trh s emisiami. Preto s potešením vítam ambicióznu politickú dohodu o rezerve stability trhu, ktorú len nedávno schválili Parlament a Rada.“

Zníženie emisií za rok 2014

Systém ETS zahŕňa viac ako 11 000 elektrární a výrobných zariadení v 28 členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, ako aj emisie leteckých spoločností, ktoré uskutočňujú lety medzi európskymi letiskami.

V roku 2014 predstavovali overené emisie skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení 1 812 miliónov ton ekvivalentu CO2. Tieto emisie boli asi o 4,5 % nižšie než v roku 2013.

Odloženie emisných kvót stabilizuje prebytok

Kumulatívny prebytok emisných kvót sa mierne znížil z približne 2,1 mld. EUR na približne 2,07 mld. EUR na rok 2014. Po zavedení spomínaného opatrenia, ktorým sa aukcie s týmito kvótami odkladajú, sa aukčné objemy v roku 2014 znížili o 400 miliónov kvót. Údaje o kumulatívnom prebytku z roku 2014 zohľadňujú výmenu medzinárodných kreditov za kvóty, predaj kvót v rámci 3. fázy, ktorými sa vytvorili finančné prostriedky pre program NER300 na podporu inovačných nízkoemisných technológií, kvóty pridelené na rok 2014 a aukcie kvót z 3. fázy v roku 2014 (vrátane kvót pre leteckú dopravu).

Viac..  Bezpečná a kvalitnejšia pitná voda pre všetkých v EÚ

Vysoká miera dodržiavania pravidiel

Podniky opäť vykázali vysokú mieru dodržiavania pravidiel systému EU ETS. Podiel zariadení, ktoré oznámili svoje emisie za rok 2014, no neodovzdali kvóty zodpovedajúce všetkým svojim emisiám v lehote do 30. apríla 2015, bol nižší než 1 %. Vo všeobecnosti ide o malé zariadenia, ktoré v rámci systému ETS predstavujú spolu menej než 0,5 % emisií. Malý počet zariadení − na ktoré pripadá menej ako 0,2 % emisií za predchádzajúci rok − podľa údajov registra neoznámil do 30. apríla 2015 svoje emisie za rok 2014.

Emisie leteckých spoločností za roky 2013 a 2014

Podľa smernice o EÚ ETS sú v období rokov 2013 – 2016 všetci komerční a nekomerční prevádzkovatelia lietadiel s významným objemom emisií zodpovední za emisie z letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Letecké spoločnosti, ktoré v rokoch 2013 a 2014 prevádzkovali činnosti v rámci vnútroeurópskeho trhu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli povinné vykazovať emisie za obidva roky a odovzdať zodpovedajúce kvóty do 30. apríla 2015. Overené emisie CO2 z činností leteckej dopravy medzi letiskami, ktoré sa nachádzajú v EHP, dosiahli v roku 2014 úroveň 54,9 milióna ton CO2, čo je v porovnaní s objemom 53,4 milióna ton CO2 za rok 2013 nárast o 2,8 %.

Miera dodržiavania pravidiel systému EU ETS je vysoká – dodržiavajú ich prevádzkovatelia lietadiel zodpovední za 99 % emisií z leteckej dopravy, na ktoré sa tento systém vzťahuje. Platí to aj pre vyše 100 prevádzkovateľov so sídlom mimo EÚ, ktorí prevádzkujú lety v rámci EHP.

Výmeny medzinárodných kreditov

Celkový počet medzinárodných kreditov vymenených za kvóty, odkedy začala v marci 2014 táto výmena fungovať, predstavuje 388,44 milióna.

Z toho 195,91 milióna tvorili certifikované zníženia emisií (CER) a 192,53 milióna tvorili jednotky zníženia emisií (ERU). Vymenené CER a ERU pochádzali z projektov, ktoré sa uskutočnili v obmedzenom počte krajín – takmer 77 % všetkých CER pochádzalo z Číny a takmer 77 % vymenených ERU pochádzalo z projektov na Ukrajine.

Od 31. marca 2015 sa už v systéme EU ETS nemôžu vymieňať kredity vydané v súvislosti so zníženiami emisií, ku ktorým došlo počas prvého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu (tzv. „kredity KP1“). Celkovo sa do 31. marca 2015 vymenilo 386,06 milióna „kreditov KP1“.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

ovzdusie

Znečistenie ovzdušia naďalej prekračuje limity a hodnoty EÚ a WHO

Z aktualizovaných údajov a informácií, ktoré uverejňuje Európska environmentálna agentúra (EEA), vyplýva, že napriek slabým …