Žitňanská o rodovej rovnosti: Zasahuje sa do politík, ktoré sú v kompetencii každého štátu


Nová stratégia rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015 by mala jasne zadefinovať konkrétne ciele a praktické opatrenia a zabezpečiť ich efektívny monitoring, aby bolo možné dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti diskriminácii na základe pohlavia na trhu práce, v systéme vzdelávania a pri prijímaní rozhodnutí. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

Poslanci tiež požadujú prijatie konkrétnych opatrení na posilnenie práv žien so zdravotným postihnutím, migrantiek a príslušníčok etnických menšín, rómskych žien, starších žien, osamelých matiek a LGBTI osôb.

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 341 (za): 281 (proti): 81 (zdržalo sa hlasovania).

“Napriek odlišným názorom sa poslanci zamerali na kľúčový cieľ – konečne dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť v Európe. Uznesenie je dobrým, vyváženým a do budúcnosti hľadiacim základom pre novú stratégiu pre práva žien a rodovú rovnosť určenú všetkým ženám a mužom v EÚ,” uviedla spravodajkyňa uznesenia  Maria Noichl (S&D, DE).

Boj proti novým formám násilia na ženách

Parlament vyzval Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktorých súčasťou budú záväzné opatrenia na ochranu žien pred násilím. Členské by tiež podľa poslancov mali čo najskôr ratifikovať Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu).

Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť novým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako sú kybernetické obťažovanie a prenasledovanie (tzv. stalking), ako aj kybernetické šikanovanie, uvádza sa v schválenom texte. Nakoľko feminizácia chudoby môže viesť k zintenzívneniu obchodovania so ženami, sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie, členské štáty by sa podľa poslancov mali zamerať na odradenie dopytu a zriadenie programov pre osoby, ktoré chcú s prostitúciou skoncovať.

“Hoci je tento dokument právne nezáväzný, vysiela istý signál o zmýšľaní väčšiny prítomných poslancov, ktorí sa snažia modelovať obraz ženy v spoločnosti, namiesto toho, aby sme sa sústredili na vytváranie podmienok pre slobodnú sebarealizáciu žien. Mrzí ma, že sa zasahuje do politík, ktoré sú v kompetencii členských štátov,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Zosúladenie rodinného a pracovného života

Primerané systémy materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky sú nevyhnutným predpokladom na zvýšenie zamestnanosti žien, uvádza sa v uznesení. Rodičia tiež podľa poslancov potrebujú cenovo dostupné a kvalitné služby starostlivosti o deti, ktoré sú kompatibilné s prácou na plný úväzok žien aj mužov.

Parlament tiež zdôraznil dôležitosť pružných foriem práce, ktoré by mali umožniť ženám a mužom zosúladiť pracovný a rodinný život na základe svojej slobodnej voľby.

Uznesenie vyzýva členské štáty, aby bojovali proti neistej a nelegálnej práci žien, ktorá prispieva k rastu chudoby medzi ženami. Komisia a členské štáty by tiež podľa poslancov mali prijať náležité opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a rozdielov v ich dôchodkoch.

Viac žien na vysokých pozíciách

Parlament vyzval Radu ministrov EÚ, aby sa čo najskôr dohodla na spoločnej pozícii k návrhu smernice, ktorá by zaviedla kvóty pre ženy, nakoľko toto opatrenie sa ukázalo ako účinné v krajinách, ktoré už povinné kvóty zaviedli. Poslanci tiež s cieľom dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie žien a mužov v orgánoch miestnej správy, regionálnych a národných parlamentoch a v Európskom parlamente navrhujú rodovo vyvážené volebné zoznamy, na čele ktorých by boli striedavo muž a žena. Na vysoké pozície by zároveň mali byť navrhnutí dvaja kandidáti – žena a muž.

Viac..  M. Lexmann: Chrániť dôstojnosť každého ľudského života, je to najdôležitejšie

Zdravie a vzdelávanie

Parlament požiadal Komisiu, aby podporovala členské štáty pri zabezpečovaní kvalitných a ľahko dostupných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ako aj bezpečných a legálnych interrupcií a antikoncepcie, pričom uviedol, že ženy majú právo rozhodovať o vlastnom tele. Členské štáty by tiež podľa poslancov mali na školách zavádzať programy sexuálnej výchovy.

Úsilie o rovnosť žien a mužov v rámci EÚ aj za hranicami

Parlament vyzval členské štáty, aby v médiách a reklame podporovali vyvážený, nestereotypný obraz žien. Súčasťou úsilia EÚ o potláčanie rodových stereotypov by mal byť podľa poslancov aj boj proti šikanovaniu a predsudkom voči LGBTI osobám na školách. Dôležitú úlohu v boji proti rodovým stereotypom a za ukončenie diskriminácie hrá aj vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien v spoločnosti, uvádza sa v uznesení.

“Je nevyhnutné vytvárať lepšie podmienky pre ženy. V pracovnej oblasti je dôležité rozvíjať podnikanie žien a znížiť platové rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré dosahujú 16,4%. Taktiež by mala byť zvýšená účasť žien v politickom a ekonomickom rozhodovaní, nie však násilnou administratívnou formou prostredníctvom zavádzania kvót,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Európska únia by mala byť pre zahraničie vzorom v oblasti rovnosti žien a mužov a práv žien, uvádza sa v uznesení. Hľadisko rodovej rovnosti a boj proti rodovo motivovanému násiliu by mali byť začlenené do zahraničnej, rozvojovej, ako aj obchodnej politiky EÚ, dodáva schválený text.

Parlament vyzval Komisiu, aby podporovala uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodového rozpočtovania a posúdenia rodového vplyvu vo všetkých oblastiach a pre každý legislatívny návrh na všetkých úrovniach riadenia. Členské štáty by zase podľa poslancov mali zaviesť rodový rozmer do svojich rozpočtov s cieľom analyzovať vládne programy a politiky, ich vplyv na rozdelenie zdrojov a ich príspevok k rovnosti medzi mužmi a ženami.

“Som pobúrený z prijatia ďalšej iniciatívnej správy, ktorá ide nad rámec kompetencií EÚ a pretláča rodovú ideológiu, právo ženy na potrat ako základné ľudské právo, povinnú sexuálnu výchovu a podobne. Dôrazne protestujem proti natláčaniu takých sexuálnych a reprodukčných práv, ktoré sú v hlbokom rozpore s ľudskou dôstojnosťou,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec o otvorení zmlúv EÚ: Je dôležité zrýchliť rozhodovanie najmä v obrannej a zahraničnej politike

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Európska …