Pomoc rodičom: Komisia sťahuje návrh týkajúci sa materskej dovolenky a plánuje nový prístup


Komisia v prílohe II k svojmu pracovnému programu na rok 2015 určila zoznam 80 návrhov, ktoré majú byť stiahnuté alebo zmenené v súlade so zásadou politickej diskontinuity.

Z týchto 80 návrhov mali byť 3 stiahnuté, ak by sa do 6 mesiacov nepodarilo dosiahnuť dohodu. Komisia preskúmala pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v súvislosti s týmito návrhmi, a rozhodla o tom, že návrh smernice o materskej dovolenke stiahne. Toto rozhodnutie nadobudne formálnu podobu už čoskoro v Úradnom vestníku Európskej únie.

Legislatívny návrh týkajúci sa materskej dovolenky predložila Komisia v roku 2008 a Parlament vydal svoju pozíciu v prvom čítaní v roku 2010. Prípad však odvtedy nijako nepokročil. Napriek sérii ministerských a technických diskusií v Rade nedošlo k nijakému impulzu zapojiť sa do rokovaní s Parlamentom. Túto pozíciu potvrdilo nedávno aj lotyšské predsedníctvo Rady.

Komisia v súlade so svojím pracovným programom na rok 2015 vyhodnotila pokrok v súvislosti s návrhom smernice o materskej dovolenke, ktorá sa nachádza v legislatívnom procese od roku 2008. Vzhľadom na nedostatočný pokrok zo strany spoluzákonodarcov, a to aj napriek opakovaným a intenzívnym snahám Komisie uľahčiť dosiahnutie dohody, sa Komisia rozhodla svoj návrh stiahnuť. Tým sa otvára cesta novému prístupu na dosiahnutie politických cieľov zlepšenia ochrany matiek, lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života a uľahčenia účasti žien na trhu práce.

Revíziu smernice o materskej dovolenke vrátane dlhšej dovolenky a väčších práv matkám navrhla Európska komisia v roku 2008, ale spoluzákonodarcovia nedokázali dospieť k dohode a navrhovaný právny akt prijať. Európsky parlament naznačil svoju politickú vôľu pokračovať v rokovaniach predtým, než Komisia predložila svoj pracovný program na rok 2015, takže Komisia súhlasila s tým, že počká ďalších šesť mesiacov, kým svoj návrh stiahne.

Komisia sa intenzívne usilovala o prekonanie tejto patovej situácie a pri viacerých príležitostiach vyzvala Radu na opätovné začatie rokovaní s Parlamentom, ktorý vyjadril vôľu dosiahnuť kompromis. Avšak lotyšské predsedníctvo Rady Komisiu informovalo, že nie je nádej na dohodu a Komisii odporučilo, aby pristúpila k stiahnutiu návrhu.

Viac..  Miriam Lexmann o rómskom holokauste: Nezabúdajme na tieto hrôzy. Hovorme o nich, iba tak dokážeme, aby sa dejiny neopakovali

Komisia je presvedčená o tom, že ak sa bude súčasná patová situácia predlžovať ponechaním návrhu, ktorý nemá šancu na schválenie, na stole, neurobí sa nič na zlepšenie každodenného života pracujúcich matiek. Stiahnutím návrhu si Komisia želá tento stav ukončiť a otvoriť cestu novým iniciatívam, ktoré majú šancu na schválenie a ktoré povedú ku skutočnému zlepšeniu života pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

Komisia predloží širšiu iniciatívu, ktorou bude pokračovať v presadzovaní cieľov predošlého návrhu a v poskytovaní minimálnej ochrany. Novou iniciatívou sa zohľadní vývoj, ktorým spoločnosť prešla v priebehu uplynulého desaťročia, a vyberie tá najlepšia možná kombinácia dostupných nástrojov, ktoré prinesú čo najefektívnejšie výsledky. V tejto súvislosti Komisia preskúma aj širší rad otázok, ktoré sa na každodennej báze týkajú pracujúcich rodičov a opatrovateľov, vrátane rôznych foriem materskej a rodičovskej dovolenky, zosúladenia pracovného a rodinného života a úlohy opatrovateľov, aby posúdila, ako môžu v tomto ohľade čo najlepšie pomôcť opatrenia na úrovni EÚ.

Pred nadobudnutím účinnosti uvedeného stiahnutia vytýči Komisia svoje predstavy týkajúce sa nového prístupu vo forme plánu vedúceho k novej iniciatíve. Vo verejnej konzultácii bude mať možnosť prispieť názormi a nápadmi široký okruh zainteresovaných strán, predovšetkým sociálni partneri. Nová iniciatíva bude súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2016.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …