Zmena klímy: Energetický balík Komisie udáva smer


 Komisia v rámci stratégie energetickej únie predložila návrhy, ktorých cieľom je zaviesť v energetike nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, iniciovať novú koncepciu európskeho trhu s elektrickou energiou, aktualizovať systém označovania energetickej účinnosti a preskúmať systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Navrhovaný balík je dôležitým krokom pri vykonávaní stratégie energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy, ktorá sa ako jedna z politických priorít Junckerovej Komisie začala vykonávať vo februári 2015. V návrhoch sa uplatňuje zásada, podľa ktorej má energetická efektívnosť prioritný význam, a spotrebitelia v domácnostiach alebo podnikoch sa stavajú do centra záujmu európskeho trhu s energiou.

Podpredseda Komisie EÚ pre energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „V stratégii energetickej únie sme sa zaviazali posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, vytvoriť jednotný dobre fungujúci trh s energiou, uprednostniť zásadu energetickej efektívnosti a stať sa svetovou jednotkou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Päť mesiacov po prijatí stratégie energetickej únie, predkladáme tento letný balík, ktorý svedčí o našom odhodlaní znížiť emisie uhlíka v našom hospodárstve a zveriť spotrebiteľom hlavnú úlohu v rámci transformácie európskej energetiky. Predstavuje to nielen nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, ale aj nový prístup pre celý európsky energetický systém.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: Činy majú väčšiu hodnotu než slová. Podnikli sme rozhodný krok k zakotveniu cieľa EÚ, ktorý spočíva v znížení emisií o najmenej 40 % do roku 2030, do práva. Pred parížskou konferenciou v oblasti klímy by som chcel našim globálnym partnerom odkázať, že EÚ si ctí svoje medzinárodné záväzky. Investorov, podniky a priemysel chcem zároveň vyzvať, aby investovali do čistej energie, pretože jej patrí budúcnosť a jej podiel sa bude aj naďalej zvyšovať. Prostredníctvom týchto návrhov Európa opäť udáva smer a zohráva vedúcu úlohu pri celosvetovom prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť.

 

Príprava európskeho systému obchodovania s emisiami na budúcnosť

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je hlavným nástrojom EÚ na boj proti zmene klímy, vďaka ktorému je EÚ na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Návrh, ktorý prichádza v čase príprav na samit o zmene klímy v Paríži, vysiela medzinárodnému spoločenstvu silný signál. Návrh prichádza v rozhodujúcom momente, v ktorom prejavili svoje pevné odhodlanie aj ďalší významní aktéri, ako sú G7 a Čína. Preskúmaním systému obchodovania s emisiami chcela Komisia zabezpečiť, aby aj naďalej zostal najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom na znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí. Ide o prvý legislatívny krok zameraný na realizáciu záväzku EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v rámci EÚ o najmenej 40 % do roku 2030. Ambiciózne opatrenia v oblasti klímy vytvárajú podnikateľské príležitosti a otvárajú nové trhy pre inovácie a využívanie nízkouhlíkových technológií. Účelom navrhovaného cielenejšieho prístupu je ochrana medzinárodnej konkurencieschopnosti priemyselných odvetví, ktoré čelia najväčšiemu riziku presunu ich výroby mimo EÚ do krajín, ktoré nemajú takú prísnu politiku v oblasti skleníkových plynov, ako aj nasmerovanie investícií v oblasti energetiky k inovačným a čistejším alternatívam. Komisia ďalej navrhuje, aby členské štáty použili príjmy z obchodovania s emisiami na financovanie opatrení, ktoré majú tretím krajinám pomôcť prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy.

Viac..  Martin Hojsík: Obavám sa, že čoskoro budeme musieť premenovať známu rozprávku. Bude sa volať Voda nad zlato. VIDEO

Preskúmanie štítkov energetického označovania v záujme väčšej jasnosti

Uprednostňovanie energetickej efektívnosti je kľúčovou zásadou stratégie energetickej únie, pretože predstavuje účinný spôsob znižovania emisií, zabezpečovania úspor pre spotrebiteľov a znižovania závislosti EÚ od dovozu fosílnych palív. Úspech označovania energetickými štítkami, ktoré boli zavedené pred dvadsiatimi rokmi, ešte viac podporuje rozvoj energeticky efektívnejších výrobkov. V dôsledku toho sa však súčasné štítky stali príliš zložitými. Komisia navrhuje návrat k pôvodným energetickým štítkom so stupnicou od A po G, ktoré sú jednoduchšie a lepšie zrozumiteľné pre spotrebiteľov.

Návrh Komisie týkajúci sa preskúmania smernice o energetickom označovaní zaručuje jednotnosť a kontinuitu a umožňuje spotrebiteľom robiť informovanejšie rozhodnutia, ktoré im pomôžu ušetriť energiu a peniaze.

Posilnenie postavenia spotrebiteľov energie

Komisia uznáva, že občania musia byť v centre záujmu sledovaného energetickou úniou, a preto predkladá oznámenie o novom prístupe kladúcom dôraz na spotrebiteľov energie, ktorého základom je stratégia spočívajúca na týchto troch pilieroch: 1. spotrebiteľom je potrebné pomôcť šetriť peniaze a energiu tým, že sa im budú poskytovať lepšie informácie, 2. spotrebiteľom je potrebné zabezpečiť väčšie možnosti pri rozhodovaní o ich účasti na trhoch s energiou a 3. spotrebiteľom sa musí zabezpečiť najvyššia úroveň ochrany.

Spotrebitelia musia byť rovnako dobre informovaní a uvedomelí ako kupujúci a predávajúci na veľkoobchodných trhoch vďaka jasnejším pravidlám fakturácie a formulácie reklamných ponúk, vďaka dôveryhodným nástrojom na porovnávanie cien a vďaka uplatneniu ich veľkej vyjednávacej sily prostredníctvom kolektívnych režimov (napríklad hromadná zmena dodávateľa, energetické družstvá).

Spotrebitelia musia mať takisto možnosť sami si slobodne vyrábať energiu a spotrebúvať ju za spravodlivých podmienok v záujme úspory peňazí, šetrenia životného prostredia a zaistenia bezpečnosti dodávok energie.

Nová koncepcia trhu s energiou

Cieľom stratégie energetickej únie je pomôcť dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zabezpečiť, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie týchto cieľov si bude vyžadovať zásadnú transformáciu európskeho energetického systému vrátane novej koncepcie európskeho trhu s elektrickou energiou.

Oznámením sa začínajú verejné konzultácie o tom, ako by takáto nová koncepcia trhu s elektrickou energiou mala vyzerať, aby naplnila očakávania spotrebiteľov, zabezpečila skutočné prínosy z nových technológií, uľahčila investície, a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a nízkouhlíkovej výroby energie, a uznala vzájomnú závislosť európskych členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie energetickej bezpečnosti.

Tým by sa mali zabezpečiť maximálne prínosy z cezhraničnej hospodárske súťaže a mala by sa umožniť decentralizovaná výroba elektrickej energie, a to aj na účely vlastnej spotreby, a mal by sa podporiť vznik inovačných spoločností poskytujúcich energetické služby.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval …