Z európskeho sociálneho fondu dostalo peniaze už 700 prijímateľov


Vo Výskumnej agentúre pre oblasť vzdelávania pracuje v plnom nasadení osemdesiat projektových manažérov. Ich úlohou je doviesť implementáciu projektov a čerpanie eurofondov programového obdobia 2007 – 2013 do úspešného záveru.  Z viac ako 1000 dopytovo-orientovaných projektov treba ukončiť ešte približne 370 z nich.

Cez Výskumnú agentúru (do 1.7.2015 ako ASFEU) získalo z Európskeho sociálneho fondu finančné príspevky cca 700 prijímateľov z oblasti vzdelávania. Pomoc v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV) mohli využiť predovšetkým základné, stredné a vysoké školy. Agentúra vyhlásila počas celého programového obdobia až 33 výziev v celkovej alokácii viac ako 378 miliónov eur. Zamerané  boli najmä na reformu vzdelávania, podporu ďalšieho vzdelávania, inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít či osôb s osobitými vzdelávacími potrebami.  Prvé výzvy vyhlásila agentúra v roku 2008, poslednú výzvu v auguste 2013.

V záverečnom polroku čaká na projektových manažérov približne 120 kontrol na mieste u prijímateľov na území celého Slovenska, ich vyhodnotenie, zúradovanie záverečných monitorovacích správ a najmä záverečných žiadostí o platbu. Je to veľmi náročný proces a až na konci tejto etapy budeme môcť finálne bilancovať hovorí riaditeľka sekcie implementácie OPV Mgr. Katarína Pavlovičová.

Viac..  Čerpanie nových eurozdrojov začne až potom, ako Európska komisia schváli Program Slovensko

OPV pomohol významne zmodernizovať učebne, inovovať a zatraktívniť vzdelávacie programy viac ako  350 základným, viac ako 300 stredným a vyše 30 vysokým školám. Školy by bez významnej a jedinečnej podpory eurofondov nikdy nedosiahli vysokú úroveň porovnateľnú so zahraničím a  tak zaujímavé finančné čiastky by z iných zdrojov nezískali. Je mimoriadne dôležité, že práve vďaka eurofondom sa darí uľahčovať vzdelávanie žiakom, študentom i pedagógom po celom Slovensku modernou technikou, vybavením, novými netradičnými, hravými pomôckami a kreatívnymi prvkami.

Operačný program Vzdelávanie je v novom programovom období rokov 2014 – 2020 pod názvom operačný program Ľudské zdroje a funguje  v agende Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Úlohu sprostredkovateľského orgánu plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy EÚ priblížilo k úrovni 60 percent

V programovom období 2014 až 2020 boli po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie ku koncu …